Kasia’s Polish Tongue Twister Delight

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Jest poranek w pięknym, dumnym mieście Krakowie. Słońce powoli wstaje nad Wawelem, nadając niepowtarzalny blask istniejącym od setek lat murkom. Na tysiącletnich ulicach, pełnych historycznej aury, panuje szum. Ludzie spieszą się na lewo i prawo, zaczyna się nowy dzień. W jednym z malowniczych kawiarni na Rynku Głównym, pracuje pewna dziewczyna. Nazywa się Kasia.
En: It’s morning in the beautiful, proud city of Krakow. The sun is slowly rising over Wawel, giving a unique glow to the centuries-old walls. On the millennium-old streets, full of historical aura, there is a bustle. People rush left and right, a new day is beginning. In one of the picturesque cafes on the Main Square, a girl is working. Her name is Kasia.

Pl: Kasia jest pełna energii. Jej stalowoniebieskie oczy są jak dwa małe ogniki, które rozświetlają jej drobne, szczęśliwe oblicze. Jej śmiech jest jak dzwonki na wietrze, radosny i beztroski. Ten dzień, niczym każdy inny, miała spędzić, obsługując klientów w prowadzonej przez jej rodzinę kawiarni.
En: Kasia is full of energy. Her steel-blue eyes are like two little flames that illuminate her small, happy face. Her laughter is like wind chimes, joyful and carefree. This day, like any other, she was to spend serving customers in the cafe run by her family.

Pl: Będąc sercem Krakowa, Rynki Główny zawsze przyciągał turystów. Tego dnia, grupa obcokrajowców zdecydowała się odwiedzić kawiarnie Kasi. Byli z różnych stron świata, ale dzieliła ich jedna wspólna cecha – fascynacja polskim językiem. Słyszeli, jak trudny to język, ale pełni zapału, postanowili go opanować.
En: Being the heart of Krakow, the Main Square has always attracted tourists. On that day, a group of foreigners decided to visit Kasia’s cafe. They were from different parts of the world, but they were united by one common trait – fascination with the Polish language. They had heard how difficult the language was, but full of enthusiasm, they decided to master it.

Pl: Znaleźli się w idealnym miejscu. Kasia, zawsze chętna do pomocy, poza podawaniem kawy i ciasta, miała skłonność do udzielania mini lekcji polskiego. Na pytanie obcokrajowców, uśmiechnęła się szeroko i postanowiła pokazać im, jak zabawny może być język.
En: They found themselves in the perfect place. Kasia, always eager to help, besides serving coffee and cake, had a tendency to give mini Polish lessons. When the foreigners asked, she smiled widely and decided to show them how fun the language could be.

Pl: Zaczęła od łamańców. Wyjaśniła, że są to trudne do wymówienia zdania, które Polacy często używają do trenowania wypowiedzi. Wysypała cały szereg “Stół z powyłamywanymi nogami”, “W Szczebrzeszynie chrząszcz brzęczy w trzcinie” i inne. Obcokrajowcy podjęli wyzwanie z rozbawieniem.
En: She started with tongue twisters. She explained that they were difficult-to-pronounce sentences that Poles often use to practice their speech. She rattled off a whole series of “A table with broken legs,” “In Szczebrzeszyn a beetle buzzes in the reeds,” and others. The foreigners took on the challenge with amusement.

Pl: Śmiech rozległ się w kawiarni, gdy próbowali oni powtórzyć te łamańce. Polskie trudne ł, sz, ż i dz usiłowały wymawiać w różnych kombinacjach, ale efekty były bardziej komiczne niż prawidłowe. Kasia malując na twarzy promienny uśmiech, cierpliwie poprawiała ich wymowę, ale niewiele to pomagało. Śmiech zakaźny, gromadził coraz więcej widzów, którzy bawili się razem z nimi.
En: Laughter filled the cafe as they tried to repeat these tongue twisters. They struggled to pronounce difficult Polish sounds like ł, sz, ż, and dz in different combinations, but the results were more comic than correct. With a radiant smile on her face, Kasia patiently corrected their pronunciation, but it didn’t help much. The contagious laughter attracted more and more spectators who joined in the fun.

Pl: Z każdym nowym próbą, śmiech stawał się głośniejszy. Mimo wszystko, była to dobra zabawa, zarówno dla Kasi, obcokrajowców, jak i innych gości. Kończąc lekcję, Kasia żartobliwie powiedziała, że język polski, jak każdy inny, wymaga trochę ćwiczeń, ale kiedy zostanie opanowany, brzmi pięknie.
En: With each new attempt, the laughter grew louder. Nevertheless, it was a good time, for Kasia, the foreigners, and other guests alike. Finishing the lesson, Kasia jokingly said that the Polish language, like any other, requires a bit of practice, but when mastered, it sounds beautiful.

Pl: Pod koniec dnia, Kasia z życzliwością pożegnała obcokrajowców, którzy dziękowali jej za niespodziewaną lekcję z obszernym śmiechem. Zostawili w jej sercu słoneczne wspomnienie i opuścili kawiarnię z szerszym pojęciem o polskim języku. Tego dnia, pomimo wszystkich wyzwań, Kasia poczuła, że spełniła swoją rolę jako gospodyni i pomocnica, przekazując kawałek polskiej kultury i języka. A grupa obcokrajowców wróciła do swoich krajów z nowo nauczoną umiejętnością – wymawianiem polskich łamańców… choć pewnie niezupełnie poprawnie.
En: By the end of the day, Kasia bid farewell to the foreigners with kindness, who thanked her for the unexpected lesson with abundant laughter. They left a sunny memory in her heart and exited the cafe with a broader understanding of the Polish language. That day, despite all the challenges, Kasia felt that she had fulfilled her role as a hostess and helper, passing on a piece of Polish culture and language. And the group of foreigners returned to their countries with a newly acquired skill – pronouncing Polish tongue twisters… although probably not entirely correctly.

Vocabulary Words:
poranek : morning
piękny : beautiful
miasto : city
Kraków : Krakow
słońce : sun
ulice : streets
historycznej : historical
ludzie : people
szum : bustle
kawiarni : cafes
dziewczyna : girl
energia : energy
śmiech : laughter
dzwonki na wietrze : wind chimes
język : language
łamańce : tongue twisters
wymowę : pronunciation
polski : Polish
lekcji : lesson
wyzwań : challenges
gospodyni : hostess
kultury : culture
obcokrajowców : foreigners
dziękować : thank
obszernym : abundant
sercu : heart
wspomnienie : memory
pojęciem : understanding
krajów : countries
umiejętnościä : skill