Unveiling the Mysteries of ‘Polish Time’ in Krakow

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Zaczął normalny, spokojny dzień w Krakowie.
En: It began as a normal, peaceful day in Krakow.

Pl: Rześkie powietrze przesiąknięte zapachem rogalików ze straganów i ruchliwe ulice miasta budziły Katarzynę, Pawła i Wojciecha.
En: The fresh air saturated with the scent of pastries from the market stalls and the bustling streets of the city awakened Katarzyna, Paweł, and Wojciech.

Pl: Trójka przyjaciół, którzy dzielili pasję do podróży.
En: The trio of friends who shared a passion for travel.

Pl: Na ich drodze stanął jednak pewien problem: jak wytłumaczyć ich obcokrajowemu przyjacielowi, co to jest “czas polski”?
En: However, they were faced with a certain problem on their way: how to explain to their foreign friend what “Polish time” meant.

Pl: Katarzyna, urodzona i wychowana w Krakowie, była właścicielką małej kawiarni na Kazimierzu.
En: Katarzyna, born and raised in Krakow, was the owner of a small café in Kazimierz.

Pl: Zawsze miała dobre pomysły, ale teraz była bezradna.
En: She always had good ideas, but now she felt helpless.

Pl: Paweł, starszy brat Katarzyny, był nauczycielem języka polskiego dla obcokrajowców.
En: Paweł, Katarzyna’s older brother, was a Polish language teacher for foreigners.

Pl: Na co dzień potrafił łamać bariery językowe.
En: He could break language barriers on a daily basis.

Pl: Jednak to pytanie go przerastało.
En: However, this question was beyond him.

Pl: Wojciech, najlepszy przyjaciel Pawła od czasów podstawówki, był znanym przewodnikiem.
En: Wojciech, Paweł’s best friend since elementary school, was a well-known guide.

Pl: Ale nawet on nie potrafił znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
En: But even he couldn’t find an answer to this question.

Pl: Pewnego dnia, podczas spaceru po Podgórzu, ich przyjaciel – David, młody podróżnik z Anglii, zadał pytanie, które postawiło ich przed trudnym zadaniem.
En: One day, while strolling in Podgórze, their friend – David, a young traveler from England, asked a question that presented them with a difficult task.

Pl: “Co to jest ‘czas polski’?
En: “What is ‘Polish time’?”

Pl: ” – spytał David, patrząc na nich zaciekawiony, z lekko skrzywioną miną.
En: – asked David, looking at them with curiosity and a slightly puzzled expression.

Pl: Pomoc przychodziła od różnych stron.
En: Help came from various sources.

Pl: Staruszek z sąsiedztwa, dostrzegając ich zmartwione miny, podpowiedział Wojciechowi, aby opowiedzieć Davidowi o polskiej gościnności i elastycznym podejściu do czasu.
En: An elderly neighbor, noticing their troubled faces, suggested to Wojciech to tell David about Polish hospitality and the flexible approach to time.

Pl: Pawła podsunęło Grafikę przystankową MPK, która mimo swojej precyzji, znała różne poślizgi.
En: Paweł was inspired by the local public transport schedule, which despite its precision, experienced various delays.

Pl: Ale najbardziej zainspirowała Katarzynę pani Jadwiga, zaprzyjaźniona pani sprzątaczka z kawiarni.
En: But what truly inspired Katarzyna was Mrs. Jadwiga, a friendly cleaning lady from the café.

Pl: Opowiedziała jej o polskim zwyczaju, kiedy to czas płynie zarówno szybko, jak podczas dynamicznego dnia pełnego obowiązków, jak i wolno, kiedy cieszy się z rodzinnych spotkań czy leniuchuje na kanapie.
En: She told her about the Polish custom, when time flows both quickly, as during a busy day full of duties, and slowly, when enjoying family gatherings or lounging on the couch.

Pl: Kiedy spotkali się ponownie, zdecydowali się przygotować dla Davida plan dnia wg “czasu polskiego”.
En: When they met again, they decided to prepare a day plan for David according to “Polish time”.

Pl: Zaczęło się od “szybkiego śniadania”, które trwało aż dwie godziny pełne rozmów i śmiechu.
En: It started with a “quick breakfast” that lasted for two hours full of conversations and laughter.

Pl: Następnie “krótki spacer” po Plantach przekształcił się w półdniową wędrówkę z przewodnikiem – Wojciechem.
En: Then the “short walk” around the Planty turned into a half-day hike with the guide – Wojciech.

Pl: Na koniec dnia zaprosili go na “kolację”, która trwała do późnej nocy, pełna żartów, wspomnień i planowania kolejnych podróży.
En: At the end of the day, they invited him for a “dinner” that lasted until late at night, full of jokes, memories, and planning for future trips.

Pl: Kiedy David opuszczał Polskę, miał już pełne zrozumienie dla “czasu polskiego”.
En: When David left Poland, he had a full understanding of “Polish time”.

Pl: Dla niego stało się jasne, że “czas polski” to czas spędzony wśród przyjaciół, rodziny, pełen gościnności i ciepła, który często nie do końca zgadza się z godzinami na zegarku.
En: For him, it became clear that “Polish time” is the time spent among friends, family, full of hospitality and warmth, which often does not quite match the hours on the clock.

Pl: Prawdziwa esencja “czasu polskiego” tkwiła w umiejętności zatrzymywania chwil i doceniania małych rzeczy.
En: The true essence of “Polish time” lay in the ability to cherish moments and appreciate small things.

Pl: I tak Katarzyna, Paweł i Wojciech nauczyli Davida, jak Prawdziwi Polacy rozumieją i przeżywają swój czas.
En: And so, Katarzyna, Paweł, and Wojciech taught David how Real Poles understand and experience their time.

Pl: Ta przygoda nie tylko rozwiązała ich problem, ale też jeszcze bardziej ich połączyła.
En: This adventure not only solved their problem but also brought them closer together.

Pl: Każdego dnia, spotykając nowych ludzi i dzieląc się z nimi swoją kulturą, zrozumieli, że choć czas jest uniwersalny, to jak go doświadczamy, jest po części pochodzenia światem, gdzie się urodzili.
En: Every day, meeting new people and sharing their culture, they realized that although time is universal, how we experience it is partly shaped by the world where we were born.

Pl: I choć “czas polski” może wydawać się trudne do zrozumienia, to dzieki przyjaźni i otwartości każdy jest w stanie go zrozumieć oraz docenić.
En: And even though “Polish time” may seem difficult to understand, thanks to friendship and openness, everyone is able to understand and appreciate it.

Vocabulary Words:
dzień : day
Kraków : Krakow
normalny : normal
spokojny : peaceful
rześkie : fresh
stragany : market
ulice : street
przyjaciel : friend
podróże : travel
wytłumaczyć : explain
obcokrajowy : foreign
czas : time
właściciel : owner
mały : small
kawiarnia : cafe
dobry : good
bezradny : helpless
starszy : older
język : language
nauczyciel : teacher
na co dzień : daily
znany : well-known
przewodnik : guide
młody : young
podróżnik : traveler
zapytał : asked
trudny : difficult
zadanie : task