Kissed Awake: Love & Legends in Ireland

explore how a mischievous trick at Blarney Castle sparks a heartwarming journey from playful charm to true love

Ga: Bhí lá geal earraigh ann agus an ghrian ag spalpadh síos ar Chaisleán na Blarnan.
En: It was a bright spring day and the sun was shining down on Blarney Castle.

Ga: Bhí trí chairde óga - Seamus, Aoife, agus Declan - ag siúl go meidhreach trí ghairdíní áille na caisleán.
En: Three young friends - Seamus, Aoife, and Declan - were happily walking through the beautiful gardens of the castle.

Ga: Bhí Seamus go mór i ngrá le Aoife, ach ní raibh a fhios aige conas a spéis a mhúscailt.
En: Seamus was deeply in love with Aoife, but he didn't know how to spark her interest.

Ga: B'fhéidir má phógann tú an Chloch Cháiliúla, gheobhaidh tú an bhean chéile, bhrúigh Declan, ag gáirí go fonnmhar.
En: Maybe if you kiss the Blarney Stone, you'll find a wife, teased Declan, laughing mischievously.

Ga: Chuir Seamus a dhá láimh ar a chliabhrach, ag breathnú suas ar an sean-chloch mhór cháiliúil. Bainfeadh sé úsáid aisti sin chun Aoife a thógáil óna cosa.
En: Seamus shrugged his shoulders, looking up at the famous old stone. He would use that to lift Aoife from her feet.

Ga: B'fhéidir go bhfuil seift agat, Declan, arsa Seamus, agus é ag siúl i dtreo an chloch. Rinne sé comhréidh leis féin go rachadh sé i ngleic leis an gCloch.
En: Maybe you have a trick up your sleeve, Declan, said Seamus, walking towards the stone. He reassured himself that he could deal with it.

Ga: Nuair a fuair siad os comhair na Cloiche, bhreathnaigh Seamus thart ní ba chúramaí. Bhí an Cloch ar taispeántas i lár páirc oscailte, níos éasca a bhaint amach ná mar a cheap sé.
En: When they reached the Stone, Seamus looked around more carefully. The Stone was on display in the middle of an open field, easier to reach than he had imagined.

Ga: Gan stró, chrom Seamus agus phóg sé an chloch go poiblí agus go fonnmhar os comhair Aoife. Chuir gáire binn ar Aoife agus í ag amharc air.
En: Without hesitation, Seamus leaned in and kissed the stone publicly and enthusiastically in front of Aoife. Aoife burst into a sweet laughter as she looked at him.

Ga: D'éirigh leat, a Sheáin! gháir sí, agus ílonnadh ina glór. Ach...
En: You did it, Seán! she exclaimed, her voice filled with joy. But…

Ga: Ach stoptar i lár abairte, mar chas Declan isteach ina gcomhrá arís. Bhí sméideadh glic ar aghaidh Declan.
En: But she stopped in the middle of the sentence, as Declan intervened in their conversation again. There was a clever smirk on Declan's face.

Ga: Is breá an radharc é, arsa Declan, ach ní an Cloch Cheart í sin, a Shiámhaís. Sin ach cóip atá curtha anseo do na turasóirí!
En: It's a great sight, said Declan, but that's not the real Stone, Seamus. It's just a copy placed here for tourists!

Ga: D'fhan Seamus ina stad, a bhéal oscailte le hiontas. Bhreathnaigh sé ó Aoife go Declan, ó Declan ar ais go dtí an chloch.
En: Seamus stood still, his mouth open with surprise. He looked from Aoife to Declan, and then back to the stone.

Ga: Fíor ar fad! gháire Declan, ag taispeáint comhartha beag in aice leis an gCloch. Féach, tá sé scríofa anseo! Cloch do Thurasóirí!
En: Absolutely true! declared Declan, showing a small sign next to the Stone. Look, it's written here! Stone for Tourists!

Ga: Bhí náire ar Shéamus, ach bhí Aoife fós ag gáire.
En: Seamus felt embarrassed, but Aoife was still laughing.

Ga: Ná bí buartha, arsa Aoife, ag cur a lámh ar ghualainn Sheáimis. Is breá an scéal é. Agus tá a fhios agat, arsa sí le bog gáire, tugann an cóip den Chloch uilechumhacht an bhronntanais labhartha don té a phógann í.
En: Don't worry, said Aoife, putting her hand on Seamus's shoulder. It's a great story. And you know, she added with a gentle laugh, the copy of the Stone gives the power of spoken gift to the one who kisses it.

Ga: Chas Aoife a ceann go Declan, Anois, a Dheiclain, cá bhfuil an fhíor Chloch?
En: Aoife turned to Declan, Now, Declan, where is the real Stone?

Ga: Le gáire mór agus beagán náiriúil, threoraigh Declan an bheirt eile tríd an gcaisleán go dtí an áit i bhfolach áit a raibh an fhíor Chloch Blarney.
En: With a mix of laughter and a little embarrassment, Declan guided the other two through the castle to the hidden place where the real Blarney Stone was.

Ga: Le spreagadh Aoife, agus i bhfianaise Declan, phóg Seamus an fhíor Chloch Blarney an iarraidh seo. Agus mar bheidh in iúl, síneann seanchas go fuair sé ní amháin an bhean chéile ach an bhrí go deo a bheith aige ag labhairt lena chroí.
En: Encouraged by Aoife, and thanks to Declan's evidence, Seamus kissed the real Blarney Stone this time. And as the legend goes, he not only gained a wife, but the everlasting meaning to speak from the heart.

Ga: Agus mar sin, i gcaisleán na Blarnan, i measc scéalta agus draíocht, fuair Seamus rud éigin níos luachmhara ná scéala cuentas; fuair sé grá Aoife.
En: And thus, in Blarney Castle, among stories and magic, Seamus found something more meaningful than fairy tales; he found love with Aoife.

Ga: D'fhág an triúr an caisleán ní hamháin le cuimhní cinn agus scéalta, ach le ceacht tábhachtach - ní dhéantar grá ná muinín a thuilleamh le cleasanna, ach le fírinne agus le misneach chun do chroí féin a oscailt.
En: The trio left the castle not only with memories and tales, but with an important lesson - love and trust are not built on tricks, but on truth and courage to open your own heart.