Seagull Swipes Selfie at Irish Cliffs!

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá geal a bhí ann nuair a thaisteal Seamus, Aoife, agus Padraig go dtí na hAillte Móra.
En: It was a beautiful bright day when Seamus, Aoife, and Padraig traveled to the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí spiorad eachtraíochta agus gáire sa spéir agus iad ag siúl le chéile cois farraige.
En: There was a sense of adventure and laughter in the air as they walked together by the sea.

Ga: Seamus, fear óg le gruaig rua ag damhsa sa ghaoth, bhí sé lán le spleodar an tslí bheatha.
En: Seamus, a young man with red hair dancing in the wind, was full of the excitement of life.

Ga: As cuimse a bhí an radharc os a chomhair – na haillte ag éirí os cionn na dtonnta fiáine thíos.
En: The sight before him was captivating – the cliffs rising above the wild waves below.

Ga: Smaoinigh sé ar selfie iontach a thógáil dá chuid cairde ar fud an domhain a fheiceáil.
En: He thought of taking a wonderful selfie to show his friends all around the world.

Ga: “Ná bí rógheallta, a Sheamuis!” arsa Aoife go cúramach.
En: “Don’t be too distracted, Seamus,” cautioned Aoife carefully.

Ga: Bhí sí ina cailín ciallmhar le súile gorma a léiríonn cúram domhain dá cairde.
En: She was a sensible girl with deep blue eyes that reflected deep care for her friends.

Ga: Padraig, atá i gcónaí réidh le gáire, sheas siar le hamharc ar an ngníomh.
En: Padraig, always ready to laugh, stood back to admire the scene.

Ga: Seasann Seamus gar don imeall, fón póca i lámh agus aoibh gháire leathan ar a aghaidh.
En: Seamus stood close to the edge, phone in hand and a wide smile on his face.

Ga: Cuirtear an ceamara ar aghaidh féin, agus brúitear an cnaipe.
En: He aimed the camera at himself and pressed the button.

Ga: Ach an nóiméad sin, sciorrann an gléas as a láimha mar scáthán san oíche – sleamhain, seachantach, éalú.
En: But right then, the device slipped from his hand like a shadow in the night – slick, elusive, escaping.

Ga: Titeann an fón póca óna láimh mar dhuilleog i ngaoth an fhómhair, ach ansin, i gcasadh iomlán na himeartha, tagann faoileán sciliúil ag eitilt thart.
En: The phone fell from his hand like a leaf in the autumn wind, but then, in a complete turn of events, a skilled seagull comes flying by.

Ga: Le teacht an éin, labhrann an t-ádh, agus luíonn an fón póca go foirfe ar a dhroim, é á iompar leo thar na tonnta glas agus an ceo marthanach.
En: With the grace of a bird, luck speaks, and the phone lands perfectly on its back, carried by them over the green waves and the lingering mist.

Ga: Pléascann an tslua le gáire agus iontas, Aoife agus Padraig ina measc.
En: The crowd bursts into laughter and amazement, with Aoife and Padraig among them.

Ga: Seamus, a bhí tréigthe ag a ghuth, sheas sé ansin le béil béal oscailte agus súile mór níos gile ná na tonnta féin.
En: Seamus, who was taken aback, stood there with an open mouth and eyes brighter than the waves themselves.

Ga: “A Sheamuis, nár chuala tú riamh go bhfuil éin ag teachtaireacht ón saol eile?” arsa Padraig agus gáire á coinneáil aige.
En: “Seamus, haven’t you ever heard that a bird is sending a message from the other world?” said Padraig, keeping his laughter.

Ga: “Tá cumarsáid do selfie á stiúradh anois!”
En: “Your selfie communication is being directed now!”

Ga: Aoife, cé go raibh gáire uirthi, bhí trua aici do Sheamus.
En: Aoife, though she had to laugh, felt sorry for Seamus.

Ga: “Anois,” a dúirt sí le glór milis, “ní mór dúinn scéal a insint gan chruthúnas!”
En: “Now,” she said sweetly, “we must tell a story without evidence!”

Ga: Ach ní raibh Seamus buartha. Bhí a fhón caillte, b’fhíor, ach bhí cuimhne gheal aige – scéal nuair a chuir na daoine mórthimpeall air aistear an fhóin síar i mbéal a intinne go brách.
En: But Seamus wasn’t worried. His phone was lost, true, but he had a clear memory – a story of when the people around him made the journey of the phone into the mouth of his mind forever.

Ga: “Ó,” a deir seisean go ciúin, “tá na cuimhní is fearr againn anois, mar scéal.”
En: “Oh,” he says quietly, “we have the best memories now, as a story.”

Ga: Agus mar sin, sheol an triúr cairde abhaile iad, níos gaire dá chéile anois, agus mórán scéal le hinsint faoin lá nuair a d’éalaigh fón póca Seamus leis an bhfaoileán thar Aillte Móra na hÉireann.
En: And so, the three friends set off for home, closer to each other now, with many stories to tell about the day when Seamus’s phone escaped with the seagull over the Cliffs of Moher in Ireland.

Vocabulary Words:
breá : beautiful
spleodar : excitement
mealltach : captivating
rabhadh : cautioned
ciallmhar : sensible
eachtraíocht : adventure
gáire : laughter
féinphic : selfie
rógheallta : distracted
seachantach : elusive
éalú : escaping
áilleacht : grace
iontas : amazement
tréigthe : taken aback
go milis : sweetly
cuimhní : memories
aistear : journey
cumarsáid : communication
cruthúnas : evidence
buartha : worried
soiléir : clear
go ciúin : quietly
níos gaire : closer
d’éalaigh : escaped
scil : skills
teachtaireacht : message
léamh : reflection
cairde : friends
gáire : laughter
cuimhne : memory