Knightly Mishaps at Trakai Castle

In this episode, we'll dive into a hilarious escapade where a playful prank in a historic castle leads to an unforgettable selfie sensation and strengthens the bonds of friendship.

Lt: Vieną gražią pavasario dieną, kai saulė švelniai bučiavo Trakų pilį, šurmuliuojančiame turistų minioje lankėsi Aleksandra su savo dviem draugais - Jonu ir Mariumi.
En: One beautiful spring day, when the sun gently kissed Trakai Castle, amidst the bustling crowd of tourists, Aleksandra visited the castle with her two friends - Jonas and Marius.

Lt: Jie buvo šaunūs draugai nuo pat vaikystės ir mėgo patirti naujus nuotykius.
En: They had been great friends since childhood and loved to experience new adventures.

Lt: Aleksandra buvo iš tų žmonių, kurie niekada nepamiršdavo savo fotoaparato, tad, atvykus į Trakų pilį, ji iškart nusitaikė įdomiausius kadrus fiksuoti.
En: Aleksandra was one of those people who never forgot her camera, so as soon as they arrived at Trakai Castle, she immediately aimed to capture the most interesting shots.

Lt: Jonas buvo žinomas dėl savo gerosios humoro jausmo ir polėkio pasirengti įvairiausiais personažais, o Marius visuomet buvo tas, kuris sumaniai viską planuoja.
En: Jonas was known for his great sense of humor and willingness to dress up as various characters, while Marius was always the one who cleverly planned everything.

Lt: Trakų pilis dvelkė praeities paslaptimis ir kvietė keliauti laiko koridoriais.
En: Trakai Castle exuded secrets of the past and invited travelers to wander through the corridors of time.

Lt: Ekskursijos metu, turistų akys gaudė kiekvieną smulkmeną, skleidžiančią senovės dvasią.
En: During the tour, the eyes of the tourists captured every detail that spread the spirit of ancient times.

Lt: Kelionės vadovė pasakojo apie riterius, šventyklas ir netikėtas mūšių istorijas.
En: The tour guide told stories about knights, temples, and unexpected battles.

Lt: Aleksandra vis fotografavo, o Jonas dingo tarp eksponatų.
En: While Aleksandra was taking photos, Jonas disappeared among the exhibits.

Lt: Netrukus jis pasirodė visiškai pasitempęs riterio šarvuose, ir pastatė savęs tyliai vienoje išrogėjusių pilio salių.
En: Soon, he appeared completely dressed in knight's armor and quietly positioned himself in one of the castle's secluded rooms.

Lt: Marius, sužinojęs Joano planą, nusprendė nieko neatskleisti Aleksandrai.
En: Upon learning of Jonas's plan, Marius decided not to reveal anything to Aleksandra.

Lt: Kai grupė turistų praėjo pro šoną, Aleksandra pastebėjo "vaškinę figūrą" ir nusprendė, jog tai puiki proga pasidaryti selfį.
En: As the group of tourists passed by, Aleksandra noticed the "wax figure" and decided that it was a perfect opportunity to take a selfie.

Lt: Parėjusi arčiau, ji įsisiautėjo ir prisiglaudė prie šalto metalo, iššaukdama Jonas nekantriai pridušti.
En: Approaching closer, she snuggled up to the cold metal, causing Jonas to impatiently squirm.

Lt: Jonas su šarvais negalėjo judėti laisvai, ir Aleksandros gestas privertė jį svyruoti.
En: Unable to move freely in the armor, Jonas's gesture forced him to wobble.

Lt: Visi pradėjo juoktis, o ekskursijos vadovė net prarado žodį.
En: Everyone began to laugh, and even the tour guide was left speechless.

Lt: Marius negalėjo nustoti juoktis, matydamas, kaip Aleksandra dar stengiasi išsilaikyti šypseną selfyje, net suvokdama, kad "figūra" iš tiesų yra Jonas.
En: Seeing Aleksandra trying to keep a smile in the selfie, despite realizing that the "figure" was actually Jonas, made Marius burst into laughter.

Lt: Po šio mažo incidento Aleksandra raudonavo iš gėdos, bet ir džiaugėsi šia linksmąja akimirka.
En: After this small incident, Aleksandra blushed with embarrassment but also rejoiced in this funny moment.

Lt: Jonas, pagaliau išsikrapštęs iš šarvų, prisijungė prie juoko, o Marius pridūrė: "Tai bus geriausias mūsų nuotykis!
En: Finally freeing himself from the armor, Jonas joined the laughter, and Marius added, "This will be our best adventure!"

Lt: "Laimei, visi turistai šią netikėtą situaciją priėmė su šypsenomis ir šiltomis emocijoms, o ekskursijos vadovė pavadino tai "gyvaisiais Trakų pilies legendų atkūrimais".
En: Fortunately, all the tourists accepted this unexpected situation with smiles and warm emotions, and the tour guide referred to it as "live reconstructions of Trakai Castle legends".

Lt: Aleksandros nuotrauka su "gyva vaškine figūra" tapo visų draugų socialinių tinklų sensacija.
En: Aleksandra's photo with the "live wax figure" became a sensation on all their friends' social media.

Lt: Pasakos netrūksta to, kad visi vėl susirinko priešais pilį, pasidalino šiltomis arbatomis ir pažėrė čia patvirtintas draugystės ryšius.
En: The story doesn't end there; they all gathered in front of the castle, shared warm teas, and reinforced their bonds of friendship.

Lt: Ir nors diena Trakų pilyje baigėsi, gera nuotaika ir prisiminimai apie šią smagią klaidą išliko su jais ilgam.
En: And although the day at Trakai Castle came to an end, the good mood and memories of this fun mistake stayed with them for a long time.