Knit Tales: A Scarf Saga in Llanfairpwllgwyngyll

explore how a simple knitting competition weaves a small Welsh village together in a tapestry of camaraderie, challenges, and colorful wool

Cy: Ar ddiwrnod braf a heulog yn Llanfairpwllgwyngyll, roedd awel ysgafn yn chwarae gyda dail derw hynafol yr pentref.
En: On a beautiful sunny day in Llanfairpwllgwyngyll, a light breeze played with the leaves of the village's ancient oak trees.

Cy: Yn yr awel honno, roedd sibrwd cyffrous yn crwydro rhwng tai cerrig a muriau clos.
En: In that breeze, excited whispers wandered between stone houses and walled gardens.

Cy: Roedd Eleri, Rhys a Gwyn, ynghyd â thrigolion eraill y pentref, wedi penderfynu dechrau cystadleuaeth gyfeillgar i weld pwy allai greu'r sgarff traddodiadol Gymreig hiraf.
En: Eleri, Rhys, and Gwyn, along with other village residents, had decided to start a friendly competition to see who could create the longest traditional Welsh scarf.

Cy: Yn siop lyfrau leol, y siarad am y gystadleuaeth oedd popeth.
En: In the local bookshop, talk of the competition was everywhere.

Cy: Eleri, menyw fywiog â gwallt aur, oedd y cyntaf i fynegi'r syniad.
En: Eleri, a lively woman with golden hair, was the first to express the idea.

Cy: Hi oedd gorau yn nwylo â nodwyddau yn y pentref, a'i sgarffiau bob amser yn drwchus a chynnes.
En: She was the best with needles in the village, and her scarves were always thick and warm.

Cy: Rhys, dyn ifanc egnïol gyda llygaid glas fel yr awyr, oedd yr ail i wirfoddoli.
En: Rhys, a young energetic man with eyes as blue as the sky, was the second to volunteer.

Cy: Ef oedd y fresychwr gorau, ond wrth gwrs, doedd brethyn ddim yn debyg i wlân.
En: He was the best spinner, but of course, wool was nothing like flax.

Cy: Roedd Rhys yn awyddus i herio ei hunan a gwella ei sgiliau gwau.
En: Rhys was eager to challenge himself and improve his knitting skills.

Cy: Gwyn, hen ffermwr doeth gyda llawer o flynyddoedd dan ei wregys, wedi gwau sawl dilledyn i'w wyrion bach.
En: Gwyn, a wise old farmer with many years under his belt, had knitted several shawls for his granddaughters.

Cy: Roedd o'n dawel ond gydag ysbryd cystadleuol.
En: He was quiet but competitive in spirit.

Cy: Dechreuodd pob un ohonynt eu taith wau.
En: Each of them started their knitting journey.

Cy: Gyda phob nodwydd lliwgar, roedd teimladau cyffrous yn magu yn eu calonnau.
En: With every colorful needle, excited feelings were growing in their hearts.

Cy: Hyd y stryd, drwy'r ffenestri agored, gallai unrhyw un glywed sŵn nodwyddau yn taro yn erbyn ei gilydd.
En: Along the street, through open windows, anyone could hear the sound of needles hitting each other.

Cy: Ddyddiau'n troi'n wythnosau, a'r sgarffiau yn tyfu'n hir ac yn hiroedd.
En: Days turned into weeks, and the scarves grew long and longer.

Cy: Roedd Eleri'n wau gyda lliwiau heddychlon y môr.
En: Eleri's scarf had peaceful sea colors.

Cy: Roedd lliwiau Rhys fel brethyn ei berllan, pinc, melyn a gwyrdd.
En: Rhys's colors were like those of his orchard, pink, yellow, and green.

Cy: Ac roedd Gwyn wedi dewis lliwiau'r wawr, coch, oren a llwyd.
En: And Gwyn had chosen the colors of the dawn, red, orange, and gray.

Cy: Wedi'u goleuo gan ddisgleirdeb golau cannwyll, creuon nhw weithiau hyd at ganol nos.
En: Illuminated by the brightness of candlelight, they sometimes created until midnight.

Cy: Ar y diwrnod mawr, ymgynullodd y pentref i fesur y sgarffiau.
En: On the big day, the village gathered to measure the scarves.

Cy: Roedd hi'n ddigwyddiad prysur â phobl yn uwcholeuo ac yn cymharu cynnyrch eu plith.
En: It was a busy event with people crowding and comparing their creations.

Cy: Roedd plant yn neidio dros y sgarffiau fel nant berllan fach.
En: Children were hopping over the scarves like a little stream.

Cy: Eleri’ sgarff, â phatrymau mor cain, roedd yn ymestyn dros saith metr.
En: Eleri's scarf, with such delicate patterns, extended over seven meters.

Cy: Roedd Rhys yn syndod pawb, gyda sgarff bron i wyth metr o hyd.
En: Rhys amazed everyone, with a scarf nearly eight meters long.

Cy: Ond Gwyn, ar ddiwedd y rhes, eisteddai wrth ochr sgarff heb ei fesur eto.
En: But Gwyn, at the end of the line, sat next to an unmeasured scarf.

Cy: Pan gymerwyd y mesur, roedd pawb mewn syndod.
En: When the measure was taken, everyone was surprised.

Cy: Roedd sgarff Gwyn yn fwy na deg metr!
En: Gwyn's scarf was more than ten meters long!

Cy: Oedd Gwyn yr hen ffermwr gwneud ei waith gyda diddordeb dawel, ond gydag angerdd tanbaid.
En: Gwyn, the old farmer had done his work quietly, but with burning passion.

Cy: Ar y diwrnod hwnnw, nid yn unig Gwyn enillodd y gystadleuaeth.
En: On that day, not only Gwyn won the competition.

Cy: Enillodd pawb.
En: Everyone won.

Cy: Daeth y pentref ynghyd mewn fran wen o wau a chyfeillgarwch.
En: The village came together in a sea of scarves and camaraderie.

Cy: Ac o hynny ymlaen, pob blwyddyn, byddai Llanfairpwllgwyngyll yn cynnal y 'Sgarff Hiraf' a byddai teuluoedd yn casglu er mwyn rhannu a dysgu'r grefft sy’n uno cenedlaethau.
En: And from then on, every year, Llanfairpwllgwyngyll would hold the "Longest Scarf" and families would gather to share and learn the craft that unites generations.

Cy: Diolch i wythnosau o wau, roedd calonnau trigolion Llanfairpwllgwyngyll wedi eu glymu ynghyd mor gryf â'r wlân ar nodwyddau Eleri, Rhys a Gwyn.
En: Thanks to weeks of knitting, the hearts of the residents of Llanfairpwllgwyngyll had been knit together as strongly as the wool on the needles of Eleri, Rhys, and Gwyn.