Woolly Wonders: A Heartwarming Mishap!

In this episode, we'll dive into the woolly heart of Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, where a mishap turns into a community's warm embrace.

Cy: Gwynt y gwanwyn oedd yn chwythu drwy'r dre, Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: The spring wind was blowing through the town of Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Roedd Rhys yn cerdded yn ofalus drwy'r sgwâr, yn cario blwch mawr o wlân defaid.
En: Rhys was walking carefully through the square, carrying a large box of sheep's wool.

Cy: Roedd y blwch yn drwm a Rhys yn teimlo'r pwysau ym mhob cam.
En: The box was heavy, and Rhys felt the weight at every step.

Cy: Ond, wele! Braidd yn sydyn, syllodd Rhys ar Elin sy'n chwifio ei llaw ato.
En: But lo and behold! Suddenly, Rhys looked at Elin waving her hand at him.

Cy: Collodd Rhys ei ffocws a heb rybudd, llithrodd y blwch o'i ddwylo.
En: Rhys lost his focus and, without warning, the box slipped from his hands.

Cy: Agorodd y blwch ar unwaith, a chwarae teg, roedd fel ffrwydrad blewog!
En: It opened at once, and fair play, it was like a fluffy explosion!

Cy: Gwasgarodd gwlan y defaid ledled y sgwâr, gan orchuddio popeth mewn haen feddal a swynol.
En: The wool of the sheep scattered all over the square, covering everything in a soft and enchanting layer.

Cy: Roedd pobl y dref, gan gynnwys Ceri, yn sefyll yn eu lleoedd, yn syllu'n syn ar y digwyddiad anisgwyl.
En: The people of the town, including Ceri, stood in their places, looking in amazement at the unexpected event.

Cy: Roedd hi'n edrych fel bod rhywun newydd drilio cwmwl!
En: It looked as if someone had just drilled a cloud!

Cy: Dechreuodd plant y dref neidio ac chwarae yn y gwlan, lle tahodd y dafarnwr ei gadair allan i fwynhau'r olygfa od.
En: The children of the town started jumping and playing in the wool, while the pub owner brought his chair out to enjoy the odd sight.

Cy: Sut i ddatrys y llanastr? Rhys oedd â'i ben yn isel, a'i galon yn trwm.
En: How to solve the mishap? Rhys was feeling down, and his heart was heavy.

Cy: Daeth Elin ato gyda gwên gynnes a phawb yn y dref yn ymuno; nhw oedd am helpu.
En: Elin came to him with a warm smile and everyone in the town joined in; they wanted to help.

Cy: Gyda chydweithrediad pawb, dechreuodd y dasg o gasglu'r gwlan. Rhys, Elin, a Ceri yn arwain y ffordd.
En: With everyone's cooperation, the task of gathering the wool began. Rhys, Elin, and Ceri led the way.

Cy: Roedd plant yn gwneud pêl wlân, tra bod yr oedolion yn pentyrru'r gwlan nôl yn y blwch.
En: The children made wool balls, while the adults shoveled the wool back into the box.

Cy: Wedi oriau o waith caled, roedd y sgwâr yn glir, ac roedd Rhys yn teimlo rhyddhad mawr.
En: After hours of hard work, the square was clear, and Rhys felt a great relief.

Cy: Fel diolch, penderfynodd Rhys roi'r gwlân i bawb yn y dref, i wneud dillad cynnes ar gyfer y gaeaf sy'n dod.
En: As a thank-you, Rhys decided to give the wool to everyone in the town, to make warm clothes for the upcoming winter.

Cy: O'r diwrnod hwnnw ymlaen, soniwyd am antur y gwlan am flynyddoedd i ddod.
En: From that day on, the wool adventure was talked about for years to come.

Cy: Roedd Rhys, Elin, a Ceri nawr yn ffrindiau am byth, wedi'u uno gan y digwyddiad swreal yng nghanol y sgwâr yn Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: Rhys, Elin, and Ceri were now friends forever, united by the surreal event in the middle of the square in Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Ac er gwaethaf y cychwyn anffodus, roedd cymuned yn aros gyda'i gilydd ac yn mwynhau'r gwlân o'r diwrnod hwnnw ymlaen.
En: And despite the unfortunate start, the community stayed together and enjoyed the wool from that day on.

Cy: A dyna sut mae hyd yn oed yr hylltithau mwyaf lletchwith yn gallu dod â chymuned at ei gilydd mewn ffyrdd nad oes modd eu rhagweld.
En: And that's how even the most bizarre mishaps can bring a community together in unforeseen ways.

Cy: Ar ben hynny, bob tro y bydd storm gwlân yn codi, bydd gwên gudd ar wynebau llawer yn y dref honno.
En: Moreover, every time a wool storm rises, many smiles will be hidden on the faces of the town.