Language Laughter: Tongue Twister Shenanigans in Krakow

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Gwiazdy błyszczące nad Krakowem odbijały się w oczach Wojciecha i Katarzyny, którzy właśnie siedzą na ławce przy Grodzkiej. Katarzyna jest nauczycielką języka polskiego dla obcokrajowców, a Wojtek jest jej przyjacielem. W tę jasną, letnią noc postanowili nauczyć obcokrajowców łamańców języka polskiego.
En: The shining stars above Krakow reflected in the eyes of Wojciech and Katarzyna, who were sitting on a bench near Grodzka street. Katarzyna is a Polish language teacher for foreigners, and Wojtek is her friend. On this bright summer night, they decided to teach foreigners tongue twisters in Polish.

Pl: W niewielkiej odległości, pod jednym z stołów w barze “Pijalnia Wódki i Piwa”, siedzieli przyjaciele z całego świata: Amerykanie, Hiszpanie, Japończycy. Spotykają się, aby poćwiczyć polskie umiejętności językowe. Zaczuło robić się głośno, kiedy Wojtek podszedł do nich, z Katarzyną u boku. Mumlowane próby łamańców języka polskiego wypełniały powietrze.
En: At a short distance, under one of the tables in the bar “Pijalnia Wódki i Piwa,” friends from all over the world were sitting: Americans, Spaniards, Japanese. They gathered to practice their Polish language skills. It started getting loud when Wojtek approached them, with Katarzyna by his side. Mumbled attempts at Polish tongue twisters filled the air.

Pl: Pełen radości Wojciech rozpoczął, „Nasza Kasia nauczy nad dzisiaj łamańców!”. Wszyscy zaczęli wiwatować, zachęceni energią Katarzyny i Wojciecha. Zasady były proste: Katarzyna wypowiada łamańca, a obcokrajowcy próbują powtórzyć.
En: Full of joy, Wojciech began, “Our Kasia will teach tongue twisters today!” Everyone started cheering, encouraged by the energy of Katarzyna and Wojciech. The rules were simple: Katarzyna pronounced the tongue twister, and the foreigners attempted to repeat it.

Pl: Pierwszy łamańca, jaki Kasia wyrzuciła, brzmiał: “W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.” Głosy zderzały się z trudem słów i wymowy, którą stanowił ten łamańce. Kasia starała się utrzymać powagę, ale Wojtek nie mógł powstrzymać się od śmiechu.
En: The first tongue twister Kasia threw out was, “In Szczebrzeszyn, a beetle buzzes in the reed and Szczebrzeszyn is famous for this.” Voices struggled with the difficulty of the words and pronunciation that this tongue twister entailed. Katarzyna tried to maintain seriousness, but Wojtek couldn’t help but burst into laughter.

Pl: “To jest niemożliwe!” zawołał jeden z Amerykanów. Ale z każdym kolejnym powtórzeniem, łamańce zaczynały brzmieć coraz lepiej. Wreszcie, Hiszpanka zdołała poprawnie wypowiedzieć całe zdanie, a tym samym zwyciężając konkurencję, do radości wszystkich.
En: “This is impossible!” exclaimed one of the Americans. But with each subsequent repetition, the tongue twisters started sounding better. Finally, a Spaniard managed to correctly pronounce the whole sentence, thus winning the competition, to everyone’s delight.

Pl: Inne łamańce, takie jak “Czterdzieści i cztery czapy dziewczynek na czterdzieści i czterech słupach siedziały,” sprawiały równie wiele trudności, ale obcokrajowcy byli zdeterminowani, aby nie dawać za wygraną.
En: Other tongue twisters, such as “Forty-four girls’ caps on forty-four pillars,” posed equally as much difficulty, but the foreigners were determined not to give up.

Pl: Po godzinie zabawy, wszyscy byli w stanie wypowiedzieć przynajmniej jeden łamańce poprawnie. Wojtek, nie mogąc już powstrzymać chichotu, oświadczył “Tego nigdy nie zapomnę!”.
En: After an hour of fun, everyone was able to correctly pronounce at least one tongue twister. Wojtek, unable to contain his giggles, declared, “I will never forget this!”

Pl: Na koniec imprezy, Kasia podsumowała doświadczenie. “Owocuje to wieloma śmiechami, ale także nauką. Dzisiaj wieczorem, nie tylko nauczylismy się łamańców – nauczyliśmy się cierpliwości i zrozumienia dla trudności językowych.”
En: At the end of the party, Katarzyna summed up the experience. “It results in much laughter, but also learning. Tonight, we not only learned tongue twisters – we learned patience and understanding for language difficulties.”

Pl: Wszyscy zgodzili się, żartując, że następnym razem Wojtek powinien nauczyć się łamańców w ich językach. Obiecując spełnić tę obietnicę, rozstali się pod gwiazdami Krakowa, zadowoleni z wieczaru pełnego językowych wyzwań i śmiechu. Każdy z nich wiedział, że ten wieczór będzie jednym z tych, które zapadną w pamięć na długo.
En: Everyone agreed, joking that next time Wojtek should learn tongue twisters in their languages. Promising to fulfill this promise, they parted ways under the stars of Krakow, content with an evening full of linguistic challenges and laughter. Each of them knew that this night would be one of those that would be remembered for a long time.

Vocabulary Words:
gwiazdy : stars
Kraków : Krakow
odbijały się : reflected
oczy : eyes
ławka : bench
ulica : street
polski : Polish
język : language
nauczycielka : teacher
przyjaciel : friend
jasny : bright
letni : summer
noc : night
obcokrajowcy : foreigners
łamańców : tongue twisters
bar : bar
przyjaciele : friends
świat : world
Amerykanie : Americans
Hiszpanie : Spaniards
Japończycy : Japanese
poćwiczyć : practice
umiejętności : skills
głośno : loud
powietrze : air
próby : attempts
energia : energy
zasady : rules
wiwatowanie : cheering