Unraveling ‘Polish Time’ in Krakow

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Był ciepły, słoneczny poranek w Krakowie.
En: It was a warm, sunny morning in Krakow.

Pl: Marta, młoda, energiczna studentka, spacerowała wzdłuż Długiego Targu.
En: Marta, a young, energetic student, was walking along Długi Targ.

Pl: Obok niej szedł jej przyjaciel z dzieciństwa, Wojciech.
En: By her side was her childhood friend, Wojciech.

Pl: Był to ich ulubiony, niedzielny rytuał.
En: It was their favorite Sunday ritual.

Pl: Idąc, wpatrywali się w starożytne budynki i gwarną rytualnością życia na rynku.
En: As they walked, they gazed at the ancient buildings and the lively hustle and bustle of life in the market square.

Pl: Nagle, z tłumu wyłonił się młody obcokrajowiec.
En: Suddenly, a young foreigner emerged from the crowd.

Pl: Był na tyle zagubiony, że nie mógł znaleźć drogi powrotnej do swojego hotelu.
En: He was so lost that he couldn’t find his way back to his hotel.

Pl: Marta, zawsze pomocna, podjęła się zadania pokazania mu drogi.
En: Marta, always helpful, took on the task of showing him the way.

Pl: Młodzieniec, James, wywnioskował z ich rozmowy, że spotkanie, na które się wybierał, miało rozpocząć się “za piętnaście minut, czasu polskiego”.
En: The young man, James, deduced from their conversation that the meeting he was heading to was supposed to start “in fifteen minutes, Polish time.”

Pl: Zgubiony w tłumaczeniu, poprosił o wyjaśnienie.
En: Lost in translation, he asked for an explanation.

Pl: Martę i Wojtka rozbawiło to pytanie.
En: Marta and Wojciech found this question amusing.

Pl: Jakiegoś cudzoziemca pytał, jak działa “czas polski”.
En: He was asking a foreigner how “Polish time” works.

Pl: Czymże innym jest niż normalny czas?
En: What could it be other than normal time?

Pl: Ale Marta, patrząc na Jamesa, pojął, co chciał powiedzieć.
En: But as Marta looked at James, she understood what he meant.

Pl: Wyjaśniła mu zatem, że “czas polski” to sformułowanie, które jest często używane, aby określić delikatne opóźnienie związane z polską kulturą.
En: She explained to him that “Polish time” is a phrase often used to describe the slight delay associated with Polish culture.

Pl: Wojciech dodał, że jest to forma żartu, opisująca nieformalny styl życia, który polega na postrzeganiu czasu w mniej rygorystyczny sposób.
En: Wojciech added that it’s a form of humor, describing an informal lifestyle where time is perceived in a less strict manner.

Pl: Rzeczywiście, niektóre sytuacje mogą zaczynać się nieco później, ale jest to część polskiej kultury towarzyskiej.
En: Indeed, some situations may start a bit later, but it’s part of Polish social culture.

Pl: James spojrzał na nich, nieco zdziwiony, ale uśmiechnął się.
En: James looked at them, slightly surprised, but smiled.

Pl: Zrozumiał, że “czas polski” to nie tylko kwestia godzin i minut, ale również element polskiej kultury i stylu życia.
En: He realized that “Polish time” is not just about hours and minutes, but also about Polish culture and way of life.

Pl: Podobnie jak wszyscy obcokrajowcy, którzy stawiają pierwsze kroki na obcej ziemi, James zaczął pojmować, że różne kultury mają swoje unikalne zwyczaje i tradycje.
En: Like all foreigners taking their first steps on foreign soil, James began to understand that different cultures have their unique customs and traditions.

Pl: Tego dnia Marta i Wojciech nie tylko pokazali Jamesowi drogę do hotelu, ale również wyjaśnili mu pewien aspekt polskiej kultury, który zrozumie już tylko z czasem, spędzonym w kraju.
En: That day, Marta and Wojciech not only showed James the way to his hotel, but also explained to him a certain aspect of Polish culture that he would understand only with time spent in the country.

Pl: I taki oto koniec tej historii.
En: And that’s the end of this story.

Pl: Marta, Wojciech i James kontynuowali swoje życie po tym występującym spotkaniu.
En: Marta, Wojciech, and James continued their lives after that memorable encounter.

Pl: Ale dla Jamesa, był to pierwszy krok do zrozumienia, co to znaczy “czas polski”.
En: But for James, it was the first step in understanding what “Polish time” means.

Pl: The end.
En: The end.

Vocabulary Words:
Marta : Marta
Wojciech : Wojciech
Kraków : Krakow
poranek : morning
słoneczny : sunny
studentka : student
spacerowała : walking
rytuał : ritual
budynki : buildings
obcokrajowiec : foreigner
zagubiony : lost
hotel : hotel
pomocna : helpful
rozmowy : conversation
spotkanie : meeting
czas : time
tłumaczeniu : translation
polski : Polish
sformułowanie : phrase
opóźnienie : delay
żart : humor
styl życia : lifestyle
rygorystyczny : strict
towarzyskiej : social
zdziwiony : surprised
zwyczaje : customs
tradycje : traditions
spotkaniu : encounter
występującym : memorable
zrozumieć : understanding