Laughs & Prayers: A Lithuanian Journey

In this episode, we'll trek with three friends to the sacred Hill of Crosses in Lithuania, where laughter blends with prayers as mix-ups turn into cherished memories.

Lt: Vieną rytą, kai saulė pradėjo šiltai šviesti virš Lietuvos laukų, trys draugai Giedrė, Andrius ir Lukas nutarė aplankyti garsiąją vietą, iškilią savo maldų ir tikėjimo istorija – Kryžių kalną.
En: One morning, as the sun began to warmly shine over the Lithuanian fields, three friends Giedrė, Andrius, and Lukas decided to visit the famous place, renowned for its prayers and tales of faith – the Hill of Crosses.

Lt: Jie sudėjo savo daiktus į kuprines ir nuotaikingai iškeliavo iš mažo miestelio, besišypsodami vienas kitam.
En: They packed their belongings into backpacks and cheerfully set off from a small town, smiling at each other.

Lt: Kelionės metu Giedrė buvo atsakinga už maistą, o Lukas, žinomas jo meile gyvūnams, turėjo pasirūpinti savo išdykusiu ožiuko, vardu Pilkis, maistu.
En: During the journey, Giedrė was responsible for food, while Lukas, known for his love of animals, had to make sure his stubborn little goat, named Pilkis, was fed.

Lt: Andrius, kupinas žinių apie šią šventą vietą, žadėjo papasakoti viską, ką žino.
En: Andrius, full of knowledge about this sacred place, promised to tell everything he knew.

Lt: Kai atėjo laikas papietauti, Giedrė patraukė iš savo kuprinės dvi dubenytes: vieną su šviežiomis žolelėmis ožiukui ir kitą su Andriaus mėgstamais naminiu sūriu bei kvapniais ruginiais batonais.
En: When it was time for lunch, Giedrė pulled out two bowls from her backpack: one with fresh herbs for the goat and another with Andrius's favorite homemade cheese and fragrant rye bread.

Lt: Bet kaip tik tada prasidėjo mišios šalia, tad ji skubėjo ir nepastebėjo, kaip supainiojo dubenys.
En: But just then, the mass started nearby, so she hurried and didn't notice that she mixed up the bowls.

Lt: Andrius grįžo pasiimti savo pietaus ir išvydo dubenį su žolelėmis.
En: Andrius went to get his lunch and saw the bowl with herbs.

Lt: Jis susižavėjo Giedrės originalumu ir, manydamas, kad tai kažkokios egzotiškos salotos, pradėjo valgyti su dideliu apetitu.
En: He was impressed by Giedrė's originality and, thinking it was some exotic salad, started eating it with great appetite.

Lt: Lukas tuo metu patraukė Pilkį pasivaikščioti toliau nuo minios, tačiau grįžęs pamatė Andrių, skanaujantį jo ožiuko dubenį.
En: Meanwhile, Lukas took Pilkis for a walk away from the crowd, but when he returned, he saw Andrius enjoying his goat's bowl.

Lt: Lukas pradėjo garsiai juoktis, rodė pirštu į Andrių ir tarė: "Tai mano Pilkio pietūs!
En: Lukas started laughing out loud, pointing at Andrius and saying, "Those are my Pilkis's lunch!

Lt: O tu, Andriau, atrodai, kaip tikras ožiukas!
En: And you, Andrius, look just like a real goat!"

Lt: " Giedrė suprato klaidą ir susigėdo, bet ir jai teko susijuokti, matydama Andriaus veidą, pamačius, kad suvalgė žolę vietoj savo skanių bandelių.
En: Giedrė realized the mistake and felt embarrassed, but she also burst out laughing, seeing the look on Andrius's face upon realizing he ate grass instead of his delicious bread.

Lt: Bet net ir šis mišinys taps visiems gražia atmintimi apie jų nuostabią kelionę.
En: But even this mishap became a beautiful memory of their wonderful journey.

Lt: Andrius priėmė klaidą su humoru, o Lukas pasidalijo savo traškiomis bandelėmis su visais.
En: Andrius took the mistake with humor, and Lukas shared his crispy bread with everyone.

Lt: Jie pasiekė Kryžių kalną, pasakė savo maldas ir paliko naują kryžių, kurį pasigamino prieš kelionę.
En: They reached the Hill of Crosses, said their prayers, and left a new cross they had made before the trip.

Lt: Kryžius stovėjo čia, kaip priminimas apie juoką, bendrystę ir atleidimo svarbą.
En: The cross stood there as a reminder of laughter, solidarity, and the importance of forgiveness.

Lt: Nors pradžioje diena atrodė sumaišyta, viskas baigėsi gerai ir suteikė trims draugams nepamirštamą patirtį, kuri juos dar labiau suartino.
En: Though the day seemed chaotic at first, everything ended well and gave the three friends an unforgettable experience that brought them even closer.

Lt: Kelionės pabaigoje jie, pakraunami geros nuotaikos, keliavo atgal į namus, o Andrius nebegalėjo sustoti kalbėti apie savo "žolelių patirtį" – tai buvo puikus pasakojimas, kurį draugai pasakos dar ne kartą.
En: At the end of the journey, filled with good spirits, they headed back home, and Andrius couldn't stop talking about his "herb experience" – it was a great story that the friends would tell again and again.