Leeks, Laughter, and Unity: A Welsh Tale

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd hi’n fore braf yn Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
En: It was a beautiful morning in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Cy: Roedd pobl y dref yn paratoi ar gyfer digwyddiad mawr y flwyddyn – y cystadleuaeth tyfu cennin.
En: The town’s people were getting ready for the big event of the year – the leek growing competition.

Cy: Elen, merch ifanc sydd â breichiau cryfion a gwên heulog, roedd hi wedi gweithio’n galed iawn yn ei gardd drwy gydol y flwyddyn.
En: Elen, a young girl with strong arms and a sunny smile, had worked very hard in her garden throughout the year.

Cy: Hi oedd yn berchen ar y ‘Patchyn Pwdin’, yr ardd fach olaf ar ddim ond coes olaf ffordd y bwthyn.
En: She owned the ‘Patchyn Pwdin’, the last small garden at the very end of the cottage lane.

Cy: Ond roedd hi ddim yn unig yn y gystadleuaeth.
En: But she was not alone in the competition.

Cy: Roedd Griffith, dyn canol oed gyda mwstash trwchus a llawer o brofiad mewn tyfu llysiau.
En: Griffith, a middle-aged man with a bushy mustache and plenty of experience in growing vegetables, also joined.

Cy: Roedd gan Griffith ei gnwd ei hun o gennin; yn enwedig un cennin anferth a oedd ef yn sicr y byddai yn ennill y wobr gyntaf.
En: Griffith had his own pride of leek; especially one enormous leek that he was certain would win the first prize.

Cy: Griffith oedd yn byw yn ‘Ty Llwynog’, y ty gyda’r to coch ym mhen uchaf y pentref.
En: Griffith lived in ‘Ty Llwynog’, the house with the red roof at the top of the village.

Cy: Ddiwrnod y gystadleuaeth, roedd pawb mewn cyffro.
En: On the day of the competition, everyone was excited.

Cy: Roedd y ceiniogau yn disgleirio yn yr awyr a phobl yn crwydro o stondin i stondin yn edmygu’r cennin gwahanol.
En: The coins gleamed in the air and people wandered from stall to stall admiring the different leeks.

Cy: Elen, mewn pryder, aeth i nôl ei cennin, ond heb sylweddoli, hi a gymerodd y cennin gwerthfawr oedd Griffith wedi tyfu.
En: Elen, in her worry, went to retrieve her leek, but without realizing, she took the precious leek that Griffith had grown.

Cy: Griffith, wrth chwilio am ei gennin, daeth i weld bod ei gennin anferth bellach yn nwylo Elen.
En: Griffith, while searching for his leek, came to see that his enormous leek was now in Elen’s hands.

Cy: Roedd ganddo deimladau cymysg – siom a dicter – ond roedd rhywbeth yn ei atal rhag mynd at Elen yn syth.
En: He had mixed feelings – disappointment and anger – but something prevented him from confronting Elen right away.

Cy: Elen, wrth sylweddoli’r camgymeriad, roedd ar fin dychwelyd y cennin, ond roedd hi’n nerfus iawn.
En: Elen, upon realizing the mistake, was about to return the leek, but she was very nervous.

Cy: Sut i esbonio hyn i Griffith?
En: How to explain this to Griffith?

Cy: Roedd hi’n penderfynu siarad â Griffith yn onest.
En: She decided to speak to Griffith honestly.

Cy: “Griffith, mae’n ddrwg gen i,” meddai Elen gyda llais crynedig, “Fe gymerais dy gennin trwy gamgymeriad.”
En: “Griffith, I’m sorry,” said Elen with a trembling voice, “I took your leek by mistake.”

Cy: Griffith edrychodd ar Elen am funud cyn gwenu.
En: Griffith looked at Elen for a moment before smiling.

Cy: “Elen, mae tyfu cennin yn bwysig i fi, ond mae cyfeillgarwch a gonestrwydd yn bwysicach.”
En: “Elen, growing leeks is important to me, but friendship and honesty are more important.”

Cy: Penderfynodd Griffith a Elen i gyflwyno’r cennin gyda’i gilydd yn y gystadleuaeth a rhannu unrhyw wobr a ddaethai o hynny.
En: Griffith and Elen decided to present the leek together in the competition and share any prize that came from it.

Cy: Doedd y beirniaid erioed wedi gweld cyflwyniad fel hwn o’r blaen.
En: The judges had never seen a presentation like this before.

Cy: Pleser a synnwyr cymunedol a oedd yn fwy gwerthfawr na unrhyw cennin yn y pen draw, a phawb yn y dref yn cyd-dynnu’n fwy nag erioed.
En: The pleasure and sense of community were more valuable than any leek in the end, and everyone in the town drew closer than ever.

Cy: Y cennin? Wel, fe ddaeth yn enillydd annisgwyl, gan ennill lle arbennig yn nghalonnau pawb – yn dangos bod cydweithio a chefnogi ei gilydd yn fwy gryf na dim ond cystadleuaeth.
En: And the leek? Well, it became an unexpected winner, winning a special place in everyone’s hearts – showing that working together and supporting each other is stronger than any competition.

Cy: Ac felly, mae Elen a Griffith yn dal i dyfu eu cennin gyda’i gilydd, gyda chwerthin a rhannu yn canu drwy’r awyr ym mhob tymor tyfu i ddod.
En: And so, Elen and Griffith continue to grow their leeks together, with laughter and sharing resonating through the air in every growing season to come.

Vocabulary Words:
bore : morning
cennin : leek
cystadleuaeth : competition
gwên : smile
breichiau : arms
canol oed : middle-aged
mwstash : mustache
llysiau : vegetables
gwibdaith : pride
anferth : enormous
coch : red
pentref : village
cyffro : excited
gwerthfawr : precious
deimladau cymysg : mixed feelings
siom : disappointment
dicter : anger
atal : hesitate
ymddiheuro : apologize
esbonio : explain
gonestrwydd : honest
tawelwch : silence
cyflwyniad : presentation
cymunedol : community
gwerthfawr : valuable
annisgwyl : unexpected
chefnogi : supporting
adleisio : resonating
chwerthin : laughter
rhannu : sharing