Locked In: A Quirky Welsh Rescue Tale

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Un diwrnod braf yn Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrndrobwll­llantysilio­gogogoch, roedd Dylan a Gwen yn cerdded yng nghanol y pentref hynafol.
En: One fine day in Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrndrobwll­llantysilio­gogogoch, Dylan and Gwen were walking in the middle of the ancient village.

Cy: Roedd yr awyr yn las, ac roedd yr haul yn disgleirio’n llachar.
En: The sky was blue, and the sun was shining brightly.

Cy: Cerddodd Dylan at y toiled cyhoeddus, gan gadael Gwen yn aros tu allan wrth y ffynnon.
En: Dylan walked to the public toilet, leaving Gwen waiting outside by the well.

Cy: “Byddai’n ôl mewn munud!
En: “I’ll be back in a minute!”

Cy: ” siaradodd Dylan cyn cau’r drws.
En: said Dylan before closing the door.

Cy: Ond cyn gynted â’r ddrws yn cau, clywodd Gwen sŵn – “Clic!
En: But as soon as the door closed, Gwen heard a sound – “Click!”

Cy: ” Dylan wedi cloi ei hun yn y toiled!
En: Dylan had locked himself in the toilet!

Cy: “Gwen!
En: “Gwen!

Cy: Gwen!
En: Gwen!”

Cy: ” galwodd Dylan yn uchel.
En: called Dylan loudly.

Cy: Gwen rhedodd at y drws a cheisio ei agor, ond roedd caled.
En: Gwen ran to the door and tried to open it, but it was stuck.

Cy: “Dylan, aros i!
En: “Dylan, wait!”

Cy: ” gwaeddodd hi.
En: she shouted.

Cy: Edrychodd o amgylch a gwelodd ffenestr fach.
En: She looked around and saw a small window.

Cy: Ar ôl meddwl cyflym, penderfynodd Gwen ddringo trwy’r ffenestr.
En: After quickly thinking, Gwen decided to climb through the window.

Cy: Roedd hi’n anodd, ond roedd Gwen yn benderfynol.
En: It was difficult, but Gwen was determined.

Cy: Dringodd dros y wal a llithro trwy’r ffenestr, ei choesau yn gyntaf.
En: She climbed over the wall and slid through the window, her feet first.

Cy: Ar ôl llawer o ymdrech, cyrraeddodd Gwen y llawr o fewn y toiled.
En: After a lot of effort, Gwen made it to the floor inside the toilet.

Cy: Daeth i bennau ei bysedd a gwthiodd y clo.
En: She reached her hands and pushed the lock.

Cy: “Clic!
En: “Click!”

Cy: ” Dylan wedi ei ryddhau.
En: Dylan had been released.

Cy: Diolchodd Dylan iddi’n fawr iawn.
En: Dylan thanked her very much.

Cy: “Ti’n arwres!
En: “You’re a hero!”

Cy: ” dywedodd â gwên enfawr.
En: he said with a big smile.

Cy: Ar ôl yr antur fach hon, roedd Gwen a Dylan yn chwerthin wrth gerdded yn ôl i’r pentref, yn hapusau am eu cyfeillgarwch a’u dydd mewn pentref gyda’r enw hiraf yn y byd.
En: After this little adventure, Gwen and Dylan laughed as they walked back to the village, happy about their friendship and their day in a village with the longest name in the world.

Cy: Ac o hynny ymlaen, bob tro maent yn pasio’r toiled cyhoeddus honno, roeddent bob amser yn cadw allwedd wrth law!
En: From then on, every time they passed that public toilet, they always kept a key with them!

Vocabulary Words:
un : one
diwrnod : day
Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrndrobwll­llantysilio­gogogoch : Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrndrobwll­llantysilio­gogogoch
Dylan : Dylan
Gwen : Gwen
cerdded : walking
canol : middle
hynafol : ancient
pentref : village
awyr : sky
las : blue
haul : sun
disgleirio : shining
llachar : brightly
cyhoeddus : public
toiled : toilet
gadael : leaving
aros : waiting
tu allan : outside
ffynnon : well
munud : minute
cau : closing
drws : door
clywodd : heard
sŵn : sound
cloi : locked
ffenestr : window
dringo : climb
anodd : difficult
benderfynol : determined