Shepherded to Success: A Swift Twist of Fate!

In this episode, we'll discover how Gwenllian's knitting ambitions lead her to an unexpected triumph in shepherding, proving that sometimes the best paths in life are the ones we never planned.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod braf a brysiog ym mhentref hirfelynog Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: It was a beautiful and bustling day in the picturesque village of Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Roedd Gwenllian yn symud yn gyflym a chyda chyffro - heddiw oedd dydd Eisteddfod y pentref, a'r bwriad oedd mynd i gystadleuaeth gwau, lle roedd hi'n arfer bod yn feistres.
En: Gwenllian was moving quickly and with excitement - today was the village Eisteddfod day, and the intention was to enter the knitting competition, where she was accustomed to being a mistress.

Cy: Efo bag llawn edafedd lliwgar a'i phen wedi'i lenwi â phatrymau cymhleth, cerddodd Gwenllian i'r maes lle'r oedd y stondinau'n sefyll.
En: With a bag full of colorful yarns and her head filled with intricate patterns, Gwenllian walked to the field where the stands were set up.

Cy: Roedd Ieuan, ei ffrind gorau, yn ei haros hi gyda gwên fawr.
En: Ieuan, her best friend, awaited her with a big smile.

Cy: "Pob lwc, Gwenllian!
En: "Pob lwc, Gwenllian!"

Cy: " ei gyfarchiad cynnes.
En: he warmly greeted her.

Cy: Roedd e'n gwybodd bod Gwenllian wedi bod yn paratoi am fisoedd.
En: He knew Gwenllian had been preparing for months.

Cy: Ond dim oedd yn barod am y dryswch a ddigwyddodd nesaf.
En: But she wasn't ready for the confusion that would happen next.

Cy: Ar y ffordd i'r pafiliwn gwau, collodd Gwenllian ei ffordd ac roedd y prysurdeb yn ei pheidio â gweld yr arwyddyn.
En: On the way to the knitting pavilion, Gwenllian lost her way and the busyness prevented her from seeing the signs.

Cy: Heb sylweddoli ei gwall, cerddodd i mewn i babell arall - llawn o ddefaid a bugail!
En: Unaware of her mistake, she walked into another tent - full of sheep and shepherds!

Cy: A dyna, yn syml, roedd Gwenllian wedi ymuno â chystadleuaeth fugeilio!
En: And just like that, Gwenllian had unwittingly entered a shepherding competition!

Cy: "O, na!
En: "Oh no!"

Cy: " ebe Gwenllian wrth weld y torf o ddefaid o'i blaen.
En: exclaimed Gwenllian upon seeing the crowd of sheep in front of her.

Cy: Roedd pawb yn ei hamgylch yn edrych fel eu bod nhw'n gwybod beth i'w wneud â'r anifeiliaid.
En: Everyone around her looked as if they knew what to do with the animals.

Cy: Gwenllian yn teimlo mor swil, ond roedd gan Ieuan, a ddaeth i'w chwilio, syniad.
En: Gwenllian felt so embarrassed, but Ieuan, who came looking for her, had an idea.

Cy: "Gwenllian, pam na wnei di roi cynnig arni?
En: "Gwenllian, why don't you give it a try?

Cy: Ti'n gyfarwydd â defaid Nain, do?
En: You're familiar with Nain's sheep, aren't you?"

Cy: "Er bod hi'n nerfus, penderfynodd Gwenllian roi cynnig arni.
En: Though nervous, Gwenllian decided to give it a try.

Cy: Efo annog Carys, y bugail ifanc doeth a oedd yn cystadlu wrth ei hochr, dysgodd Gwenllian sut i ddefnyddio gwialen fugeilio ac arwain y defaid.
En: Encouraged by Carys, the young wise shepherd competing alongside her, Gwenllian learned how to use a shepherd's crook and guide the sheep.

Cy: I'w syndod, roedd hi'n dal i fwynhau'r broses, a'r defaid yn ymateb iddi'n dda.
En: To her surprise, she still enjoyed the process, and the sheep responded well to her.

Cy: Awr wedyn, roedd pawb yn syllu wrth i'r ferch a oedd i fod i gystadlu mewn gwau yn herio'r disgwyliadau.
En: An hour later, everyone watched as the girl who was supposed to compete in knitting challenged expectations.

Cy: Gwenllian, gyda chymorth i'w defaid, nesáu at y diwedd gyda'r anifeiliaid yn drefnus.
En: With the help of her sheep, Gwenllian reached the end with the animals in order.

Cy: Roedd cynulleidfa'n rhyfeddu wrth i Gwenllian orffen y gystadleuaeth.
En: The crowd was amazed as Gwenllian finished the competition.

Cy: Dyfarnodd y beirniaid a, i syndod pawb, enillodd Gwenllian y wobr gyntaf!
En: To everyone's surprise, the judges awarded Gwenllian the first prize!

Cy: Camp anghredadwy i rywun nad oedd wedi bwriadu cystadlu yn y lle cyntaf.
En: Unbelievable triumph for someone who hadn't intended to compete in the first place.

Cy: Cynulleidfa yn clapio'n uchel, a dagrau o chwerthin a balchder yn llygad Gwenllian.
En: The crowd clapped loudly, and tears of laughter and pride filled Gwenllian's eyes.

Cy: "Dwi wedi dysgu gwers heddiw," meddai Gwenllian ar ôl derbyn ei gwobr, "bod yn agored i heriau newydd, a bod hyd yn oed pethau anfwriadol yn gallu arwain at gyfleoedd gwych.
En: "I've learned a lesson today," said Gwenllian after receiving her prize, "to be open to new challenges, and that even unintended things can lead to great opportunities."

Cy: "Roedd gwau yn dal yn angerdd i Gwenllian, ond nawr roedd ganddi stori anhygoel i'w hadrodd am y diwrnod y trodd hi yn fugeiliwr anfwriadol a llwyddiannus yn yr Eisteddfod.
En: Knitting still held passion for Gwenllian, but now she had an incredible story to tell about the day she turned into an unintentional and successful shepherd at the Eisteddfod.

Cy: A phawb yn Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch yn ei chofio fel y ferch a ddaeth, a gwelodd, ac a fugeiliodd.
En: And everyone in Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch remembered her as the girl who came, saw, and shepherded.