Lost in the Maze of Budapest: István’s Journey of Discovery

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: István Budapestre érkezett.
En: István arrived in Budapest.

Hu: Hajnalban, mikor még csak a város alsóbb szintjei kapirgáltak, csodálattal szemlélte a homályban hangulatosan fittyenő utcarészleteket.
En: In the early hours of the morning, when only the lower levels of the city were stirring, he admired the charmingly winking street scenes in the darkness.

Hu: Nem volt ott még soha.
En: He had never been there before.

Hu: A térkép a hátizsákjában volt.
En: The map was in his backpack.

Hu: Fejjel lefelé kényszerült végigjárni a város izgalmas képét.
En: He was forced to walk through the exciting image of the city upside down.

Hu: Az utcák kacskaringósak voltak, mint egy összekuszált fonallabdának a szálai.
En: The streets were winding, like the threads of a tangled ball of yarn.

Hu: István kíváncsian pillantott rájuk, a szemei tele voltak csodálattal, de a feje tele volt zűrzavarral.
En: István looked at them curiously, his eyes full of wonder, but his head full of confusion.

Hu: Minden sarok hasonlónak látszott.
En: Every corner seemed the same.

Hu: Az épületek fala megegyezett.
En: The walls of the buildings matched.

Hu: Többször is megfordult, de sosem találkozott ismét ugyanazon a ponton.
En: He turned around several times, but never met the same point again.

Hu: Megpróbált eligazodni, zsebében egy régi, elszíneződött térképpel próbált tájékozódni.
En: He tried to navigate with an old, discolored map in his pocket.

Hu: Az ujjai végigcsúsztak az utakon, mintha ő maga is járt volna ott már.
En: His fingers slid along the roads as if he had been there before.

Hu: De nem.
En: But he hadn’t.

Hu: Csak a térképet forogtatta fejjel lefelé.
En: He just turned the map upside down.

Hu: A zavaró utcák között kóborolt, miközben az emberek szaporán haladtak el mellette.
En: He wandered among the confusing streets as people hurried past him.

Hu: Senki nem törődött vele.
En: No one cared about him.

Hu: Mindenki csak ment a dolgára.
En: Everyone just went about their business.

Hu: István furcsán érezte magát ebben a nagy városi forgatagban.
En: István felt strange in this big city hustle and bustle.

Hu: Magányosan és elveszve érezte magát, de nem adta fel.
En: He felt lonely and lost, but he didn’t give up.

Hu: Órákon át járt, keresett és tanulmányozott.
En: For hours he walked, searched, and studied.

Hu: Az emberek, a hely és a hangulat mind új volt számára.
En: The people, the place, and the atmosphere were all new to him.

Hu: De az idő nedves ajándéka, a délutáni eső eloszlatta a szürkeséget.
En: But the timely gift of rain in the afternoon dispersed the gloom.

Hu: Az esőicsek szerteszét fröccsentek, mint István kallódó gondolatai.
En: The raindrops splashed around like István’s wandering thoughts.

Hu: Mégis, ahogy a nap fáradtan nyugovóra tért, István lassan ismerősöket fedezett fel a térképén.
En: However, as the tired sun set, István slowly recognized familiar places on his map.

Hu: A végén, a városházánál találta magát, ahova már oly sokszor el akart jutni.
En: In the end, he found himself at the city hall, where he had wanted to go so many times.

Hu: Győzedelmesen, ha egyedül is, de az arca boldogságot sugározott.
En: Triumphant, even if alone, his face beamed with happiness.

Hu: István fejjel lefelé is megtanulta, hogy Budapest utcáiban minden út a haza vezet.
En: István even learned upside down that in the streets of Budapest, every road leads home.

Hu: A város szíve ott dobban a térkép közepén, az emberi szívekkel együtt, akik életet adnak neki.
En: The heart of the city beats in the center of the map, along with the human hearts that give it life.

Hu: Azóta is megvan az a régi, elszíneződött térkép ott a hátizsákjában.
En: Since then, he still has that old, discolored map in his backpack.

Hu: A szíve pedig Budapest összes kacskaringós utcáját őrzi fejjel lefelé.
En: And his heart holds all the winding streets of Budapest upside down.

Vocabulary Words:
érkezett : arrived
Budapest : Budapest
hajnalban : early hours
reggel : morning
alsóbb szintjei : lower levels
csodálattal : admired
hangulatosan : charmingly
fittyenő : winking
homályban : darkness
térkép : map
hátizsák : backpack
kényszerült : forced
izgalmas : exciting
kép : image
utcák : streets
kacskaringósak : winding
szálai : threads
összekuszált : tangled
fonallabdának : ball of yarn
kíváncsian : curiously
zűrzavarral : confusion
sarok : corner
épületek : buildings
megegyezett : matched
eligazodni : navigate
elszíneződött : discolored
zseb : pocket
ujj : finger
utak : roads