Midnight Conversations in Kazimierz: An Unforgettable Friendship

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Kasia mieszkała w momencie opowieści na krakowskim Kazimierzu, spokojnej dzielnicy pełnej artystów i kawiarenek.
En: Kasia lived at the time of the story in the Kazimierz district of Krakow, a peaceful area full of artists and cafes.

Pl: Jak zawsze o północy po pracy szła na spotkanie z przyjacielem.
En: As always, at midnight after work, she would go to meet her friend.

Pl: Chwile te były dla niej bardzo miłe, chciała na czas zapomnieć o trudach dnia.
En: These moments were very special to her, she wanted to momentarily forget about the hardships of the day.

Pl: Jej przyjacielem był Jacek, krakowski student historii, który uwielbiał Kazimierz za jego atmosferę.
En: Her friend was Jacek, a Krakow history student who loved Kazimierz for its atmosphere.

Pl: Co wieczór spotykali się w jednym z małych parków na Kazimierzu i siedzieli na ławce aż do późnej nocy.
En: Every evening they would meet in one of the small parks in Kazimierz and sit on a bench until late at night.

Pl: Rozmawiali o wszystkim, co ich spotkało w ciągu dnia.
En: They would talk about everything that happened to them during the day.

Pl: Tego dnia było tak samo.
En: That day was no different.

Pl: Spotkali się, Kasia przywitała Jacka i zaczęli rozmowę.
En: They met, Kasia greeted Jacek, and they began their conversation.

Pl: Ale potem coś się stało.
En: But then something happened.

Pl: Kasia nagle zaczęła mówić formalnie do Jacka.
En: Kasia suddenly started speaking formally to Jacek.

Pl: To była dziwna sytuacja, bo byli najlepszymi przyjaciółmi od szkoły podstawowej i nigdy tak nie rozmawiali.
En: It was a strange situation because they had been best friends since elementary school and had never talked that way.

Pl: Kasia nie zauważyła zmiany, ale Jacek był zdziwiony.
En: Kasia didn’t notice the change, but Jacek was surprised.

Pl: Spojrzał na nią zaskoczony i zapytał, czy wszystko jest w porządku.
En: He looked at her astonished and asked if everything was okay.

Pl: Kasia przysłuchiwała się swoim słowom i nagle zdała sobie sprawę, co zrobiła.
En: Kasia listened to her words and then suddenly realized what she had done.

Pl: Była zaskoczona i zaczęła się śmiać.
En: She was surprised and started laughing.

Pl: Przepraszała, ale nie mogła przestać się śmiać.
En: She apologized but couldn’t stop laughing.

Pl: Jacek też zaczął się śmiać.
En: Jacek also started laughing.

Pl: Zrozumiał, że to był tylko przypadek.
En: He understood it was just a coincidence.

Pl: Nie miał nic przeciwko temu, że Kasia mówiła formalnie.
En: He had no problem with Kasia speaking formally.

Pl: Mówił, że pokazała tylko szacunek, chociaż wiedział że tego nie chciała.
En: He said she was showing respect, although he knew she didn’t mean to.

Pl: Kasia przestała się śmiać i powiedziała, że to przez pracę.
En: Kasia stopped laughing and said it was because of work.

Pl: W pracy musiała mówić formalnie do wszystkich klientów.
En: At work, she had to speak formally to all the clients.

Pl: Czuła, że przez to zapomniała, jak rozmawiać normalnie z przyjaciółmi.
En: She felt that it made her forget how to talk normally with friends.

Pl: Ale Jacek powiedział, że to tylko wpływ jej pracy na jej język i że się nie martwi.
En: But Jacek said it was just the influence of her work on her language and that she shouldn’t worry.

Pl: I tak skończył się ich wieczór.
En: And so their evening ended.

Pl: Nie było już żadnych formalności między nimi.
En: There were no more formalities between them.

Pl: Wiedzieli, że są najlepszymi przyjaciółmi i mogą sobie na wszystko pozwolić.
En: They knew they were best friends and could be themselves.

Pl: Potem wrócili do domu, śmiejąc się i opowiadając sobie o swoim dniu.
En: Then they went back home, laughing and sharing about their day.

Pl: Kasia była zadowolona, że zrozumiała, co zrobiła, a Jacek był zadowolony, że nie zepsuła to ich przyjaźni.
En: Kasia was happy that she understood what she had done, and Jacek was happy that it didn’t ruin their friendship.

Pl: Rozpoczęło się nowe dnia, ale ich przyjaźń trwała nadal.
En: A new day began, but their friendship continued.

Pl: Wiedzieli, że mogą przez przypadek użyć formalnej formy “ty”, ale zawsze będą się śmiać z tego.
En: They knew they might accidentally use the formal “you” form, but they would always laugh about it.

Pl: I tak do końca, bo wiedzieli, że to tylko jeden z wielu dziwnych momentów, które ich spotkają.
En: That’s how it went until the end because they knew it was just one of the many strange moments that they would encounter.

Pl: Ale cieszyli się tym, bo to była część ich przyjaźni i to czyniło ją wyjątkową.
En: But they enjoyed it because it was part of their friendship and what made it special.

Vocabulary Words:
Kasia : Kasia
Kraków : Krakow
Kazimierz : Kazimierz
przyjaciel : friend
północ : midnight
artyści : artists
kawiarnie : cafes
chwile : moments
spokojny : peaceful
ławka : bench
rozmowa : conversation
zdziwiony : surprised
śmiech : laughter
przepraszała : apologized
praca : work
język : language
przyjaźń : friendship
przypadkowo : accidentally
formalnie : formal
klienci : clients
szacunek : respect
wpływ : influence
wyjątkowy : special
spotkać : encounter
cieszyć się : enjoyed
zepsuć : ruin
trwała : continued
dziwny : strange
momenty : moments