Midnight Secrets at Caerphilly Castle

explore the eerie echoes of Caerphilly Castle as we follow a trio on their unplanned nocturnal adventure

Cy: Roedd hi'n noson oer a sêr yn disgleirio yn y wybren pan benderfynodd Megan a'i ffrindiau Dylan a Gareth fynd ar antur i Gastell Caerffili.
En: It was a cold night with stars shining brightly in the sky when Megan and her friends, Dylan and Gareth, decided to go on an adventure to Caerphilly Castle.

Cy: Roedd y castell yn edrych yn drawiadol gyda'i furiau cerrig mawr a'i dyrau uchel yn codi tuag at y nefoedd.
En: The castle looked majestic with its large stone walls and towering gates reaching up towards the heavens.

Cy: "Edrych!
En: "Look!

Cy: Mae hi'n hwyr," meddai Gareth, yn tynnu ei oriawr o'i boced.
En: It's getting late," Gareth said, pulling his watch from his pocket.

Cy: "Mae'n amser i ni fynd adre.
En: "It's time for us to go home."

Cy: "Ond roedd Megan yn chwilfrydig.
En: But Megan was curious.

Cy: "Beth am grwydro ychydig mwy?
En: "What about wandering a little more?

Cy: Efallai y darganfwn rywbeth cyfrin," meddai hi, gan dynnu flashlight o'i bag.
En: Maybe we'll discover a secret," she said, pulling a flashlight from her bag.

Cy: Dylan, sy'n ofni'r tywyllwch, oedd y cyntaf i anghytuno.
En: Dylan, who was afraid of the darkness, was the first to disagree.

Cy: "Megan, mae'n beryglus.
En: "Megan, it's dangerous.

Cy: A beth os câi ni ein cloi i mewn?
En: What if we get locked inside?"

Cy: "Megan chwerthin.
En: Megan laughed.

Cy: "Peidiwch â bod mor afresymol," meddai.
En: "Don't be so silly," she said.

Cy: "Dim ond edrych o gwmpas am funud.
En: "Just look around for a minute."

Cy: "Wedi eu perswadio, dilynodd Dylan a Gareth Megan i mewn i'r neuaddau tywyll.
En: After persuading them, Dylan and Gareth followed Megan into the dark halls.

Cy: Roedd murmur yr awel o amgylch y wal yn creu synau rhyfedd.
En: The murmur of the wind around the walls created strange sounds.

Cy: Wrth iddynt grwydro tu mewn, sylwodd Megan fod y drws ar y tu ôl iddynt wedi cau.
En: As they wandered inside, Megan noticed that the door behind them had closed.

Cy: Gyda phwysau calon, gafaelodd hi yn ei flashlight.
En: With a pounding heart, she gripped her flashlight.

Cy: Yn annisgwyl, clywodd sŵn clo yn cwympo i mewn i'r latch.
En: Unexpectedly, they heard a door closing from inside the castle.

Cy: "Caeedig?
En: "Locked?"

Cy: " Dylan ei lais yn crynu.
En: Dylan's voice trembled.

Cy: Doedd dim signal ffôn, dim golau heblaw am y flashlight bach yn Megan ei llaw.
En: There was no phone signal, no light except for Megan's small flashlight in her hand.

Cy: Roedd y teimlad o bryder yn dechrau lledaenu trwy'r tri ohonynt.
En: The feeling of worry began to spread through all three of them.

Cy: "Mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ffordd allan," meddai Gareth, ei lais yn llawer mwy dewr nag oedd ei galon.
En: "We need to find a way out," Gareth said, his voice much braver than his heart.

Cy: Gan ddefnyddio'r flashlight, aethant trwy'r coridorau carreg, y grisiau cul, a'r ystafelloedd gwag, gan chwilio am allanfa.
En: Using the flashlight, they went through the stone corridors, narrow stairs, and empty rooms, searching for an exit.

Cy: Sŵn eu camre yn ecoio yn y tawelwch.
En: The sound of their footsteps echoed in the silence.

Cy: Ar ôl oriau o chwilio, roedd ei traed yn blino a'i gwefusau yn ysgwyd o'r oerni.
En: After hours of searching, their feet were tired and their lips shivering from the cold.

Cy: Ond gyda phob cam, roedd Megan yn dod yn fwy penodol.
En: But with every step, Megan became more determined.

Cy: "Ni fydd hyn yn ein gorchfygu," meddai hi, â chryfder yn ei llais.
En: "This won't defeat us," she said, with strength in her voice.

Cy: Yn sydyn, yn un o'r ystafelloedd hanesyddol, gwelodd Gareth gysgodion synnu.
En: Suddenly, in one of the historical rooms, Gareth noticed surprising shadows.

Cy: "Edrychwch!
En: "Look!"

Cy: " ebychodd.
En: he exclaimed.

Cy: Roedd achos wedi darganfod drws cudd.
En: The group had found a hidden door.

Cy: Gyda phwysau aruthrol, gwthiodd arno.
En: With tremendous pressure, he pushed it open.

Cy: Agorodd â sgrechian ysgafnach nag unrhyw sŵn arall o'r noson honno.
En: It creaked open with a lighter scream than any other sound of that night.

Cy: Hon oedd yr allanfa.
En: This was the way out.

Cy: Y tri ffrindiau yn chwysu o ryddhad wrth gamu i'r awyr nos ffres.
En: The three friends sighed with relief as they stepped into the fresh night air.

Cy: Roedd y castell yn sefyll tawel a balch yn y cefndir, fel pe bai'n gwenu am eu hacen ddiweddaraf.
En: The castle stood quiet and proud in the background, as if it was smiling at their most recent adventure.

Cy: Yanglodd Megan y flashlight i lawr gyda chwerthin llawn rhyddhad.
En: Megan pointed the flashlight downwards with a laugh of relief.

Cy: "Fe berfformiodd dy flashlight yn wych," meddai Dylan, ei lygaid yn disgleirio o ddiolchgarwch.
En: "Your flashlight performed wonderfully," Dylan said, his eyes shining with gratitude.

Cy: Wrth iddynt gerdded yn ôl tua'r dref, penderfynodd Megan, Dylan a Gareth adael eu hanturiaethau i'r dydd.
En: As they walked back towards the town, Megan, Dylan, and Gareth decided to leave their adventures for the day.

Cy: O hyn ymlaen, byddai ymweliadau â chastell yn digwydd cyn bod y haul yn machlud.
En: From now on, castle visits would happen before the sun set.

Cy: A dyna sut y daeth Megan a'i ffrindiau i ddatrys dirgelwch y castell yn ystod noson o antur a chyfeillgarwch.
En: And that's how Megan and her friends solved the mystery of the castle during a night of adventure and camaraderie.

Cy: Ac roedd yr hanes yn fyw ymhob stryd a chornel o Gaerffili am flynyddoedd i ddod.
En: And the story lived on in every street and corner of Caerphilly for years to come.