Medieval Mayhem: Knight for a Day Goes Awry

In this episode, we'll explore the hilarious escapade of Rhys, a modern-day adventurer who finds himself hilariously trapped in a suit of armor at the historic Caernarfon Castle, leading to a day of medieval mayhem and community effort.

Cy: Roedd hi'n fore hyfryd yng Nghaernarfon, lle roedd awyr yn glir a'r haul yn disgleirio uwchben y castell hanesyddol.
En: It was a lovely morning in Caernarfon, where the sky was clear and the sun was shining above the historical castle.

Cy: Yn y lle hwnnw, roedd Rhys a'i ffrind gorau Elin yn penderfynu treulio eu diwrnod yn archwilio'r castell mawreddog.
En: In this place, Rhys and his best friend Elin decided to spend their day exploring the magnificent castle.

Cy: Wrth grwydro o gwmpas y muriau cerrig a neuaddau mawreddog, cawsant eu hud a'u lledrith gan hanesion y gorffennol.
En: While wandering around the stone walls and grand halls, they were enchanted and mesmerized by the tales of the past.

Cy: Dyna pryd y gwelodd Rhys, yn sydyn, rhywbeth rhyfeddol yn sefyll mewn cornel dywyll: arfwisg marchog Canoloesol, yn disgleirio yng ngoleuni'r dydd.
En: That's when Rhys suddenly saw something extraordinary standing in a dark corner: a medieval knight's armor, gleaming in the daylight.

Cy: Heb feddwl ddwywaith, penderfynodd Rhys roi cynnig ar yr arfwisg.
En: Without thinking twice, Rhys decided to try on the armor.

Cy: "Beth all fynd o'i le?
En: "What harm could come of it?"

Cy: " meddai wrth Elin gyda gwên fawr ar ei wyneb.
En: he said to Elin with a big smile on his face.

Cy: Ond mor fuan ag y gorchuddiodd y metel oer ei gorff, deallodd ei gamgymeriad.
En: But as soon as the cold metal covered his body, he realized his mistake.

Cy: Roedd yr arfwisg yn rhy fach a daeth yn sownd!
En: The armor was too small and became stuck!

Cy: Roedd Rhys yn ceisio ymlusgo a symud, ond yn ofer.
En: Rhys tried to wriggle and move, but in vain.

Cy: Roedd pob symudiad yn achosi mwy o dorcalon na chwerthin.
En: Each movement caused more discomfort than laughter.

Cy: O'r diwedd, dyma Elin yn llawn cydymdeimlad ond hefyd yn methu dal ei chwerthin wrth iddo symud fel tincar cerdded.
En: Finally, Elin was full of sympathy but also unable to hold back her laughter as he moved like a clumsy tin man.

Cy: "Rhys, ti'n edrych fel robot o'r oesoedd canol," gwichiodd Elin, wrth i Rhys wneud ei orau i amddiffyn ei hunaniaeth.
En: "Rhys, you look like a robot from the Middle Ages," chuckled Elin, as Rhys did his best to defend his dignity.

Cy: Achosodd yr helynt o amgylch y castell dorf o bobl leol a thwristiaid i gasglu, pawb yn chwilfrydig i weld y 'marchog' annisgwyl yn eu plith.
En: The incident caused a commotion around the castle, attracting a crowd of locals and tourists, all curious to see the unexpected 'knight' among them.

Cy: Ond nid oedd hi'n hir cyn i'r hwyl droi'n bryder pan sylweddolodd pawb nad oedd Rhys yn gallu rhyddhau ei hun.
En: But it wasn't long before the fun turned to concern when everyone realized that Rhys couldn't free himself.

Cy: Cyrraeddodd curadur y castell, sy'n arbenigwr ar arfwisgiau Canoloesol, ac aeth ati'n broffesiynol i helpu Rhys.
En: The castle curator, an expert on medieval armor, arrived to help Rhys professionally.

Cy: Gyda chryn dipyn o waith tîm, llwyddodd y curadur a Elin i ddatgloi'r cysylltiadau a'r pinnau sy'n dal yr arfwisg gyda'i gilydd.
En: With a considerable team effort, the curator and Elin managed to unlock the connections and pins holding the armor together.

Cy: Er mwyn rhyddhau Rhys, bu rhaid i bob aelod o'r dorf gyfrannu rhywfaint, boed hynny drwy ddarparu offer, rhoi cymorth corfforol, neu annog gwên a chalon.
En: In order to free Rhys, every member of the crowd had to contribute in some way, either by providing tools, offering physical assistance, or encouraging smiles and hearts.

Cy: Ac ymhen ychydig, daeth Rhys yn rhydd o'r metelau trwm.
En: And after a while, Rhys was liberated from the heavy metal.

Cy: Yn ôl ar dir caled y castell, gyda'i ryddid adennill, gwnaeth Rhys addewid i beidio gwneud rhywbeth mor dwp eto, a rhoddodd y tir mwyaf twymgalon a gwresog i Elin a'r tyrfa a helpodd ei ryddhau.
En: Back on the castle's hard ground, with his freedom restored, Rhys made a promise not to do anything so foolish again, and gave the warmest and most heartfelt gratitude to Elin and the crowd that helped him free.

Cy: Y diwrnod hwnnw, yng Nghaernarfon, nid yn unig gwnaed hanes, ond hefyd cysylltiadau newydd a chwerthin.
En: That day, in Caernarfon, not only was history made, but also new connections and laughter.

Cy: Ac mae'n siŵr y bydd y stori am y marchog diwaelod, Rhys, yn chwilio am antur yng nghegin y castell, yn fyw yn y cof am amser maith.
En: And the story of the hapless knight, Rhys, searching for adventure in the castle's kitchen, is sure to live on in memory for a long time.