Mishap atop Gediminas’ Tower

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Saulė jau buvo aukštai danguje, kai Gintaras atvyko į Vilniaus simbolį – Gedimino bokštą.
En: The sun was already high in the sky when Gintaras arrived at the symbol of Vilnius – Gediminas’ Tower.

Lt: Tai buvo tobula diena lankyti šią istorinę vietą, kurioje galima pamatyti visas Vilniaus karūnas.
En: It was a perfect day to visit this historical site, where you could see all the crowns of Vilnius.

Lt: Gintaras buvo smalsus ir nuotykių ieškantis jaunuolis.
En: Gintaras was a curious and adventurous young man.

Lt: Jis niekada nebuvo Gedimino bokšte, todėl šiandieninis kelionės tikslas jam atrodė ypatingas.
En: He had never been to Gediminas’ Tower before, so today’s trip seemed special to him.

Lt: Aplink bokštą tvyrojo rami vasaros dienos aura, o turistai lėtai klupo akmeninėmis laiptų pakopomis į viršų.
En: Around the tower, there was a calm summer day atmosphere, and tourists slowly climbed the stone steps upward.

Lt: Gintaras pagaliau pasiekė bokšto viršūnę, kur jį apėmė vaizdas į nuostabų senamiestį.
En: Gintaras finally reached the top of the tower, where he was greeted by a view of the stunning old town.

Lt: Nusprendęs pasidaryti atminčiai nuotrauką, ištraukė telefoną, ir, šypsodamasis, ištiesė jo priekinėje kameroje atsispindintį ranką.
En: Deciding to take a souvenir photo, he took out his phone and, smiling, extended his hand reflected in the front camera.

Lt: Šalia, antroje bokšto pusėje, stovėjo Aušra.
En: By the other side of the tower, stood Aušra.

Lt: Ji tyrinėjo tvirtovės sieneles, domėjosi įrašytais užrašais.
En: She was examining the fortress walls, curious about the inscriptions.

Lt: Ji buvo tikra istorijos mėgėja, mėgstanti kiekvienos vietos paslaptis.
En: She was a true history enthusiast, loving the secrets of every place.

Lt: Gintaras paspaudė mygtuką, kad užfiksuotų savo šypseną, bet staiga pajuto, kaip telefonas slysta iš rankų.
En: Gintaras pressed the button to capture his smile, but suddenly felt his phone slipping from his hands.

Lt: Pasimetęs jis žiūrėjo, kaip jo išmanusis telefonas krinta žemyn, kaip per lėtą judesį, ir dingsta kažkur Aušros kuprinėje, kuri, nieko neįtardama, stovėjo šalia jos kojų.
En: Bewildered, he watched as his smart phone fell down slowly and disappeared into Aušra’s backpack, which unsuspectingly stood next to her feet.

Lt: Gintaras ėmė nerimauti, jis neturėjo minčių, kaip tai paaiškinti ar prašyti pagalbos.
En: Gintaras started to worry, not knowing how to explain or ask for help.

Lt: Neprisiminęs, kad yra netoli, Jonas, dar vienas turistas, pastebėjo sukeltą sumaištį.
En: Unaware that he was nearby, Jonas, another tourist, noticed the commotion.

Lt: Smalsumo vedinas, jis priėjo prie Gintaro ir paklausė, kas nutiko.
En: Curious, he approached Gintaras and asked what had happened.

Lt: Nuliūdęs Gintaras pasakojo savo istoriją.
En: A saddened Gintaras told his story.

Lt: Jonas, būdamas pozityvus ir protingas vaikinas, pasiūlė draugišką planą.
En: Jonas, being a positive and intelligent guy, offered a friendly plan.

Lt: Jie po truputį priėjo prie Aušros, kad neįbaugintų.
En: They slowly approached Aušra so as not to startle her.

Lt: “Sveika, aš Jonas, o čia Gintaras. Matyt, įvyko nemenka nelaimė, ir Gintaro telefonas netyčia atsidūrė tavo kuprinėje,” pasakė Jonas šiltu balsu.
En: “Hello, I’m Jonas and this is Gintaras. It seems a little mishap occurred, and Gintaras’ phone accidentally ended up in your backpack,” said Jonas in a warm voice.

Lt: Aušra suintriguota pažvelgė į kuprinę.
En: Intrigued, Aušra looked at the backpack.

Lt: Ji atidarė ją ir išties… rado Gintaro telefoną.
En: She opened it and indeed… found Gintaras’ phone.

Lt: Jiedu pasidalino trumpa šypsena.
En: They shared a brief smile.

Lt: Gintaras padėkojo Aušrai už supratingumą ir pasiūlė jai kartu pasižvalgyti po bokštą.
En: Gintaras thanked Aušra for her understanding and suggested to her to explore the tower together.

Lt: Jonas, tuo tarpu, įsiūbuvo savo kelionėje, palikdamas du naujus draugus, kurie pradėjo lankytis įvairiose Vilniaus vietose.
En: Meanwhile, Jonas continued on his journey, leaving behind two new friends who started to visit various places in Vilnius.

Lt: Konfliktas buvo išspręstas, o bendra nelaime padėjo suartinti žmones, kurie anksčiau net nežinojo vienas kito.
En: The conflict was resolved, and the shared misfortune helped bring together people who previously didn’t know each other.

Lt: Gintaro ir Aušros diena Gedimino bokšte virto neplanuotais nuotykiais ir naujais pažinimais.
En: Gintaras’ and Aušra’s day at Gediminas’ Tower turned into unplanned adventures and new acquaintances.

Lt: Ir nors pradžioje ta diena Gintarui pasirodė niūri, ji baigėsi pozityvia draugyste su Aušra ir gražiais prisiminimais apie Vilniaus širdį.
En: And although at first the day seemed gloomy to Gintaras, it ended with a positive friendship with Aušra and beautiful memories of the heart of Vilnius.

Vocabulary Words:
diena : day
bokštas : tower
istorinis : historical
vieta : site
stulbinantis : stunning
turistas : tourist
įrašai : inscriptions
mėgėjas : enthusiast
išmanusis telefonas : smart phone
nelaimė : misfortune
nelaimė : mishap
atminčiai : souvenir
kuprinė : backpack
neprisimenantis : unaware
sumaištis : commotion
suintriguotas : intrigued
supratingumas : understanding
konfliktas : conflict
išspręstas : resolvd
neplanuotas : unexpected
pažinimai : acquaintances
niūrus : gloomy
nelaime : misfortune
anksčiau : previously
trumpas : succinct
prisiminimai : memories
širdis : heart
pozityvus : positive
draugystė : friendship