Mismatched Shoes: The Party’s Highlight

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Un diwrnod braf o wanwyn, roedd Rhys yn sefyll ym mhen draw ardd ei dy yn Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: One lovely spring day, Rhys stood at the end of his garden in Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Roedd yr awyr yn glas, a’r blodau’n dechrau blaguro, ond roedd meddwl Rhys arall-le.
En: The sky was blue, and the flowers were starting to bloom, but Rhys’s mind was elsewhere.

Cy: Roedd gwahoddiad i barti ffurfiol yn ei law, ac roedd yn pryderu am beth i wisgo.
En: He held an invitation to a formal party in his hand, and he worried about what to wear.

Cy: Yn ei ystafell wisgo, roedd Megan, ei chwaer, yn helpu Rhys i ddewis dillad.
En: In his dressing room, Megan, his sister, helped Rhys choose clothes.

Cy: “Rhys, dewisa dy siwt gorau,” meddai hi, gan chwilio am ei het orau.
En: “Rhys, choose your best suit,” she said, searching for his best hat.

Cy: Roedd Rhys yn gwenu wrth iddi ef a Megan drefnu ei wisg.
En: Rhys smiled as Megan and picked out his outfit.

Cy: Wedi dewis siwt las tywyll a chrys gwyn, dim ond ei sanau oedd angen ei benderfynu.
En: After choosing a dark blue suit and a white shirt, only his shoes needed to be decided.

Cy: Rhys a Megan, yn brysur yn siarad, ddewisodd sanau ar hap.
En: Rhys and Megan, talking busily, randomly chose shoes.

Cy: Nid oedd Rhys wedi sylwi bod un yn goch a’r llall yn wyrdd.
En: Rhys hadn’t noticed that one was red and the other was green.

Cy: Gyda’i golwg yn llawer gwaeth nag oedd wedi bod, ac yn awyddus i beidio â hwyrhau, Rhys a Megan rhedodd i’r digwyddiad.
En: With his vision much worse than it had been, and eager not to be late, Rhys and Megan ran to the event.

Cy: Pan gyrhaeddant, roedd gwestai eraill y digwyddiad ffurfiol hwn yn edrych ar eu gwisgoedd crand.
En: When they arrived, the other guests at this formal event looked at their mismatched clothes.

Cy: Roedd y lle wedi’i addurno’n hardd, gyda llusernau yn hongian o’r to a miwsig mewn cefndir yn chwarae’n feddal.
En: The place was beautifully decorated, with lanterns hanging from the ceiling and soft music playing in the background.

Cy: Ymunodd â hwy Ieuan, eu ffrind gorau, gyda gwên fawr ar ei wyneb.
En: Their best friend Ieuan joined them, with a big smile on his face.

Cy: “Rhys, Megan, rydych chi’n edrych yn wych!
En: “Rhys, Megan, you look great!”

Cy: ” Cymerodd Ieuan olwg agosach ar Rhys.
En: Ieuan took a closer look at Rhys.

Cy: “Ond, Rhys, beth sydd gan dy draed?
En: “But, Rhys, what’s going on with your feet?”

Cy: “Rhys, yn synnu, edrychodd i lawr ac sylwi ar ei wallgo’.
En: Surprised, Rhys looked down and noticed his mismatched shoes.

Cy: Roedd y gwestai eraill yn dechrau sibrwd a gigglio wrth iddynt sylwi ar y sanau anghydweddiad.
En: The other guests began to whisper and giggle as they noticed the mismatched shoes.

Cy: Teimlodd Rhys bochau o gochder yn codi ar ei ruddiau.
En: Rhys felt waves of embarrassment rise to his cheeks.

Cy: Cyn iddo fedru teimlo’n rhy isel, cododd Megan a Ieuan ei ysbryd.
En: Before he could feel too low, Megan and Ieuan lifted his spirits.

Cy: “Rhys,” meddai Megan, “does dim ots.
En: “Rhys,” said Megan, “it doesn’t matter.

Cy: Mae’n rhaid i barti da gael stori dda, ac mae dy sanau’n creu honno.
En: A good party needs a good story, and your shoes make that.”

Cy: “Ieuan, gyda gwên gyfeillgar, dywedodd, “Yn Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, mae hyd yn oed y sanau anghydweddiad yn rhan o’r hud!
En: Ieuan, with a friendly smile, said, “In Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, even mismatched shoes are part of the magic!”

Cy: “Nid oedd yn cymryd hir i bawb ymuno yn y chwerthin.
En: It didn’t take long for everyone to join in the laughter.

Cy: Roedd Rhys yn teimlo’n fwy hamddenol nawr, gan sylweddoli fod pawb yn mwynhau’r stori am y sanau.
En: Rhys now felt more at ease, realizing that everyone enjoyed the story about the shoes.

Cy: Yn y diwedd, roedd sanau Rhys yn troi’n bwnc sgwrsio hapus y noson honno, gyda phawb yn eu sôn wrth ddawnsio a chwerthin.
En: In the end, Rhys’s shoes turned into a happy conversation topic that night, and everyone talked about them while dancing and laughing.

Cy: Rhys, Megan, a Ieuan, yn dal yn chwerthin, aethant adref yn hwyr i’r nos gyda straeon i’w hadrodd am flynyddoedd i ddod.
En: Rhys, Megan, and Ieuan, still laughing, went home late that night with stories to tell for years to come.

Cy: A Rhys?
En: And Rhys?

Cy: Wel, efe bellach yn cofio bob amser edrych ddwywaith cyn dewis ei sanau.
En: Well, he now always remembered to look twice before choosing his shoes.

Cy: Ond mwy na hynny, roedd wedi dysgu bod hyd yn oed mewn digwyddiadau ffurfiol, gall ychydig o hiwmor a chyfeillgarwch wneud i bob dim troi’n iawn.
En: But more than that, he had learned that even in formal events, a little humor and camaraderie can make everything turn out right.

Vocabulary Words:
gwanwyn : spring
sedodd : stood
ardd : garden
awyr : sky
glas : blue
blodau : flowers
blaguro : bloom
meddwl : mind
arall-le : elsewhere
gwahoddiad : invitation
ffurfiol : formal
pryderu : worried
wisgo : wear
ystafell wisgo : dressing room
yn helpu : helped
dewis : choose
dillad : clothes
siwt : suit
chwilio : searching
het : hat
gwenu : smiled
ddaeth â : picked out
wisg : outfit
las tywyll : dark
crys gwyn : shirt
sanau : shoes
sylwi : noticed
goch : red
wyrdd : green
colwg : vision