Mist, Myths, and Mischief at Bratislava Castle

In this episode, we'll unravel the whimsical tale of a boy, a statue, and the enchanting power of friendship interwoven with the misty legends of Bratislava Castle.

Sk: Bolo skoro ráno a hmla sa lenivo plazila okolo stien Bratislavského hradu.
En: It was early morning and the fog lazily draped itself around the walls of Bratislava Castle.

Sk: Igor, chlapec s bujnou predstavivosťou, sa tam s kamarátkou Lenkou vybral na výlet.
En: Igor, a boy with a vivid imagination, had gone on a trip there with his friend Lenka.

Sk: Hrad s jeho tajomnými kútmi ich vždy lákal skúmať nové príbehy a dobrodružstvá.
En: The castle, with its mysterious corners, always enticed them to explore new stories and adventures.

Sk: Pohybujúc sa po hrade, Igor si všimol na nádvorí starú sochu.
En: As they roamed the castle, Igor noticed an old statue in the courtyard.

Sk: Bol to rytier, ktorý strážil vchod do tajnej záhrady.
En: It was a knight guarding the entrance to a secret garden.

Sk: V tom prvej chladnej a hmlistej mútnosti Igor stratil zo zorného uhla Lenku a obrátil sa k soche s názorom, že je to skutočný človek.
En: In the first chilly and misty haze, Igor lost sight of Lenka and turned to the statue, believing it to be a real person.

Sk: "Zdravím ťa, pane," začal Igor, kým posadil na lavičku vedľa sochy.
En: "Greetings, sir," Igor began as he sat on a bench next to the statue.

Sk: "Nevieš náhodou, kde sa stratila moja priateľka?
En: "Do you happen to know where my friend has disappeared to?"

Sk: "Socha, samozrejme, na jeho otázku nereagovala.
En: Of course, the statue did not respond to his question.

Sk: Igor sa prekvapene pozrel na jej kamennú tvár.
En: Igor looked at its stony face in surprise.

Sk: "Nemusíš byť taký tichý, viem, že tu máš mnoho zážitkov," pokračoval Igor s úsmevom, mysliac si, že rytier je len hanbivý.
En: "You don't have to be so quiet, I know you have many experiences here," Igor continued with a smile, thinking that the knight was just shy.

Sk: Začal rozprávať o dobrodružstvách, ktoré si s Lenkou vymýšľali.
En: He started telling tales of the adventures he and Lenka had invented.

Sk: Rozprával o tom, ako predstierali, že sú hradní ochrancovia pred inváziou drakov, a ako tiekli mrazivými chodbami hľadajúc poklady.
En: He spoke of pretending to be castle defenders against dragon invasions, and of wandering through the chilling corridors in search of treasures.

Sk: Igor s nadšením hovoril, dokonca aj párkrát položil soche otázku, čakajúc odpoveď.
En: Igor spoke enthusiastically, even asking the statue a question a few times, expecting an answer.

Sk: Po chvíli ticha Igor konečne pochopil, že je socha len sochou.
En: After a moment of silence, Igor finally realized that the statue was just a statue.

Sk: Lenka sa objavila hnevá sa, že sa zatúlal.
En: Lenka appeared, annoyed that he had wandered off.

Sk: "Igor, to vôbec nie je živá osoba, to je socha!
En: "Igor, that's not a living person at all, it's a statue!"

Sk: " zasmiala sa Lenka, keď si uvedomila jeho zmätok.
En: Lenka laughed when she realized his confusion.

Sk: Igor sa trochu červenal, ale zasmial sa spolu s ňou.
En: Igor blushed a little but laughed along with her.

Sk: Bolo zrejmé, že jeho fantázia bola priveľmi živá, ale nevadilo im to.
En: It was clear that his imagination was too vivid, but they didn't mind.

Sk: Prišli si uvedomiť, že obdobia rytierov dávno pominuli, ale že príbehy a legendy stále žili v stenách hradu.
En: They came to realize that the era of knights had long passed, but the stories and legends still lived within the castle walls.

Sk: A Igor s Lenkou si prišli na to, že pravé dobrodružstvo a priateľstvo je aj v malých omyloch, ktoré spolu zažívajú.
En: Igor and Lenka realized that true adventure and friendship also lay in the little mistakes they experienced together.

Sk: Od toho dňa sa stali ešte lepšími priateľmi a každému, kto sa ochotne zapojí do ich príbehov, vedeli priniesť úsmev.
En: From that day on, they became even better friends, and they knew how to bring a smile to anyone who willingly joined in their stories.

Sk: A hoci Igor už neoslovil sochu ako by to bola skutočná osoba, jeho príbeh s rytierom sa stal obľúbenou anekdotou, ktorú si s Lenkou pripomínali na mnohých ďalších dobrodružstvách v tajuplných končiaroch Bratislavského hradu.
En: And although Igor no longer addressed the statue as if it were a real person, his story with the knight became a favorite anecdote, which he and Lenka reminisced about on many more adventures in the mysterious corners of Bratislava Castle.