Mystery at Trakai: A Wild Nature Mishap

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Saulėtą rytą trys draugai – Elena, Jonas ir Marius – nusprendė praleisti dieną neįprastai.
En: One sunny morning, three friends – Elena, Jonas, and Marius – decided to spend the day unusually.

Lt: Jie pakilo itin anksti, susipakavo kuprines ir iškeliavo į Trakų pilių nacionalinį parką.
En: They got up very early, packed their backpacks, and set off for Trakai Castle National Park.

Lt: Žadėjo tai būti nuotykis, kurio niekas iš jų dar niekad nebuvo patyręs.
En: It promised to be an adventure none of them had ever experienced before.

Lt: Trakų pilių parkas kvėpavo senove ir gamtos stebuklais.
En: Trakai Castle Park breathed with ancient and natural wonders.

Lt: Medžiai šnabždėjosi paslaptimis, o ežerų vanduo atspindėjo giedrą dangų.
En: The trees whispered secrets, and the water of the lakes reflected the clear sky.

Lt: Draugai vaikščiojo tako labirintais, dainavo ir juokėsi.
En: The friends walked through the maze of paths, singing and laughing.

Lt: Vidurdienį, pavargę nuo ilgo ėjimo, nusprendė sustoti ir pailsėti.
En: At midday, tired from the long walk, they decided to stop and rest.

Lt: Jonas, pilnas spartos, iškrapštė iš kuprinės savo sumuštinį.
En: Jonas, full of energy, dug out his sandwich from his backpack.

Lt: Bet staiga, pamatęs ant žemės ant minkšto samano augantį keistą grybą, kuris iš pirmo žvilgsnio labai panašėjo į jo sumuštinį, netyčia įsidėjo jį į burną vietoj tikrojo valgio.
En: But suddenly, seeing a strange mushroom growing on the soft moss that looked very similar to his sandwich, he accidentally put it in his mouth instead of the real food.

Lt: Įkandęs grybą, Jonas staiga suvokė, kad padarė klaidą – grybas buvo nepaprastai aštrus, lyg ugnis liepsnojanti jo burnoje.
En: Biting into the mushroom, Jonas suddenly realized that he had made a mistake – the mushroom was extremely sharp, like fire burning in his mouth.

Lt: “Karšta.
En: “Hot…

Lt: karšta!
En: hot!”

Lt: ” – Jonas pradėjo šokinėti ir mojuoti rankomis.
En: – Jonas started jumping and waving his hands.

Lt: “Vandens!
En: “Water!

Lt: Man reikia vandens!
En: I need water!”

Lt: “Elena ir Marius išsigandę stebėjo Joną.
En: Elena and Marius, frightened, watched Jonas.

Lt: Marius buvo gamtos mylėtojas ir žinojo, kad eiti aplink be vandens šaltinio reikia elgtis labai atsargiai.
En: Marius was a nature lover and knew that walking around without a source of water required very careful behavior.

Lt: Jis pradėjo ieškoti šaltinio ar bent lašelio drėgmės, kad padėtų draugui.
En: He started looking for a spring or at least a drop of moisture to help his friend.

Lt: Elena nubėgo prie artimiausio ežero ir pilnu kibiru atnešė vėsaus vandens.
En: Elena ran to the nearest lake and brought back a bucket full of cool water.

Lt: Jonui pagaliau atsigėrus, draugai suprato, kad miškas – ne vieta žaisti su gamta.
En: When Jonas finally felt better, the friends realized that the forest was not a place to play with nature.

Lt: Jie tarėsi, kad nuo šiol, visada turės su savimi ne tik sumuštinius, bet ir pakankamai vandens bei atidžiau stebės, ką deda į savo burnas.
En: They agreed that from now on, they would always carry not only sandwiches but also enough water and be more careful about what they put in their mouths.

Lt: Apkabinę vienas kitą, Elena, Jonas ir Marius pasižadėjo, kad tai bus istorija, kurią pasakos visiems, norėdami įspėti apie gamtos gudrybę.
En: Hugging each other, Elena, Jonas, and Marius promised that this would be a story to tell everyone, intending to warn about nature’s trickery.

Lt: Draugų nuotykis Trakų pilių parke baigėsi gerai, visiems buvo išmokta svarbi pamoka, o grybų ieškoti pačių jie nusprendė kol kas nebebandyti.
En: The friends’ adventure in the Trakai Castle Park ended well, a valuable lesson was learned by everyone, and they decided not to try searching for mushrooms on their own for now.

Vocabulary Words:
sunėnas : One
saulėtas : sunny
rytas : morning
tres : three
draugai : friends
Elena : Elena
Jonas : Jonas
ir : and
Marius : Marius
nusprendė : decided
praleisti : to spend
diena : the day
neįprastai : unusually
jie : They
pakilo : got up
itin anksti : very early
susipakavo : packed
savo : their
kuprines : backpacks
ir : and
iškeliavo : set off
į : for
Trakų pilių : Trakai Castle
nacionalinį parką : National Park
žadėjo : It promised
nuotykis : an adventure
niekas iš jų : none of them
dar niekad nebuvo patyręs : had ever experienced
Trakų pilių parkas : Trakai Castle Park
kvėpavo : breathed