Mystery in Snowdonia: Breaking the Curse at Sunset Peak

In this episode, we'll follow Eira, Gareth, and Rhys on a thrilling adventure to uncover an ancient artifact's secrets and break a dangerous curse in the mystical land of Snowdonia.

Cy: Mae'r gwynt yn chwythu drwy'r coed yn Eryri.
En: The wind was blowing through the trees in Snowdonia.

Cy: Mewn cornel anghysbell, roedd Eira, Gareth a Rhys yn crwydro.
En: In a remote corner, Eira, Gareth, and Rhys were wandering.

Cy: Maen nhw'n edrych am y creigiau.
En: They were looking for the rocks.

Cy: Yr Eryri yw un o'r llefydd mwyaf prydferth yng Nghymru.
En: Snowdonia is one of the most beautiful places in Wales.

Cy: "Edrychwch!
En: "Look!"

Cy: " meddai Eira gyda chyffro.
En: said Eira excitedly.

Cy: "Mae yna rywbeth yno!
En: "There's something there!"

Cy: "Aethant at yr eitem.
En: They approached the item.

Cy: Roedd yn arysgrif sydd gan henolion.
En: It was an inscription bearing ancient markings.

Cy: Roedd yn arteffact hynafol.
En: It was an ancient artifact.

Cy: Roedd eu llygaid yn llydan a'u calonnau'n bryderus.
En: Their eyes widened, and their hearts were anxious.

Cy: Nid yw unrhyw un wedi gweld yr arteffact hwn ers canrifoedd.
En: No one had seen this artifact for centuries.

Cy: "Peidiwch â chyffwrdd!
En: "Don't touch it!"

Cy: " rhybuddiodd Gareth.
En: warned Gareth.

Cy: Ond roedd Rhys yn rhy ddi-sygnol.
En: But Rhys was too careless.

Cy: Cyffyrddodd yr arteffact ag ef ei law.
En: He touched the artifact with his hand.

Cy: Ar y foment honno, dychwelodd rhywbeth tywyll.
En: At that moment, something dark returned.

Cy: "Beth sy'n digwydd?
En: "What's happening?"

Cy: " gofynnodd Rhys gyda phanig yn ei lais.
En: asked Rhys with panic in his voice.

Cy: Roedd ei law yn cosi negyddol.
En: His hand was itching badly.

Cy: Roedd teimlad rhyfedd fel petai pwysau mawr ar ei ysgwyddau.
En: There was a strange feeling as if a great weight was on his shoulders.

Cy: "Mae'n arteffact melltith," esboniodd Eira.
En: "It's a cursed artifact," explained Eira.

Cy: "Rydyn ni angen dod o hyd i ffordd i dorri'r felltith.
En: "We need to find a way to break the curse.

Cy: Naill ai'n olrhain ein cefnau ni neu fydd e'n niweidio.
En: Either it traces us back or it will harm us."

Cy: "Edrychasant ar y bryniau o’u cwmpas.
En: They looked at the hills around them.

Cy: Roeddent yn gwybod bod angen iddynt fynd i fyny at bennau Snowdon, y copa uchaf.
En: They knew they needed to go up to the peak of Snowdon, the highest summit.

Cy: Cerddasant drwy'r llwybrau creigiog a llithriadwy.
En: They walked through the rocky and slippery paths.

Cy: Roedd cerdded yn anodd ond roeddent yn benderfynol.
En: Walking was difficult, but they were determined.

Cy: Wedi oriau o gerdded, cyrhaedasant ben y copa.
En: After hours of walking, they reached the summit.

Cy: Roedd yr haul yn dechrau machlud a lliwio'r mynyddoedd efo aur.
En: The sun was beginning to set, coloring the mountains with gold.

Cy: Edrychodd Eira yn fanwl ar yr arteffact.
En: Eira looked closely at the artifact.

Cy: Yn sydyn, roedd hi'n cael welediad.
En: Suddenly, she had a vision.

Cy: "Dwi yn deall," meddai.
En: "I understand," she said.

Cy: "Rhaid i ni roi'r arteffact yn y llyn hudol.
En: "We must put the artifact in the enchanted lake."

Cy: "Heb amheuaeth weithredwyd, a fwriaeth yr arteffact i ddŵr yr llyn.
En: Without hesitation, they acted, and they threw the artifact into the lake's water.

Cy: Erbyn hynny, dechreuodd lloneiddio goleuni gwyllt wrth iddi blymio i'r dŵr.
En: As it submerged, the lake began to glow wildly.

Cy: Teimlodd Rhys y felltith yn diflannu o'i groen.
En: Rhys felt the curse lift from his skin.

Cy: “Diolch Eira, ti'n fy nghlirio,” sylwodd Rhys gyda gwen o ryddhad.
En: "Thank you, Eira, you've cleared me," Rhys remarked with a smile of relief.

Cy: Roedd cynnig eithafion yr Eryri wedi eu hachub nhw.
En: The extremities of Snowdonia had saved them.

Cy: Wrth fynnu, roedd eu calonau'n ysgafnach a'u rhyddhau.
En: Their hearts felt lighter and liberated.

Cy: Maen nhw'n myned lawr o'r mynydd.
En: They descended the mountain.

Cy: Roeddent yn gwybod na fyddant byth yn anghofio antur eu calonnau cythryblus yn Eryri.
En: They knew they would never forget the adventure of their troubled hearts in Snowdonia.

Cy: Bydd y lle'n aros yn gysegredig am byth.
En: The place would remain sacred forever.

Cy: Y diwedd.
En: The end.