Mystic Quest at Cliffs of Moher

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Bhí lá fuar gaoithe ann nuair a shocraigh Saoirse cuairt a thabhairt ar na hAillte Móra.
En: There was a cold windy day when Saoirse decided to visit the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí sí ag iarraidh bronntanas speisialta a fháil dá máthair a bhí sa bhaile.
En: She wanted to get a special gift for her mother who was at home.

Ga: Bhí scamaill dhorcha sa spéir agus bhí an ghaoth ag séideadh go láidir, ach níor stop sé sin í.
En: There were dark clouds in the sky and the wind was blowing strongly, but that didn’t stop her.

Ga: Shiúil Saoirse thart timpeall an ionaid cuairteoirí, ag féachaint ar na hionsaithe ealaíne agus na léaráidí a thugann léargas ar stair na nAillte.
En: Saoirse walked around the visitor area, looking at the artistic interventions and the illustrations that give an insight into the history of the Cliffs.

Ga: Bhí sí ag iarraidh an siopa bronntanais a aimsiú.
En: She was looking for the gift shop.

Ga: Thugas sí faoi deara comhartha beag adhmaid a dúirt ‘Siopa Bronntanais’ le saighead ag léiriú treo na láimhe deise.
En: She noticed a small wooden sign that said ‘Gift Shop’ with an arrow pointing in the right direction.

Ga: Thóg sí an cosán sin gan amhras.
En: She took that path without hesitation.

Ga: Ag siúl go tapa, mhothaigh sí go raibh sí ag dul níos faide ón láthair a bhí daoine eile.
En: Walking quickly, she felt she was going further away from where other people were.

Ga: Cheap sí go bhféadfadh an siopa bronntanais a bheith beagáinín i bhfolach.
En: She thought the gift shop might be a little hidden.

Ga: Lean sí ar aghaidh leis an gcosán, ach ní bhfaca sí an siopa.
En: She continued down the path, but she didn’t see the shop.

Ga: I ndiaidh tamaill, bhí a fhios aici go raibh sí caillte.
En: After a while, she knew she was lost.

Ga: D’fhás an spéir níos dorcha, agus thosaigh imní ag creimeadh isteach ina croí.
En: The sky grew darker, and worry began to creep into her heart.

Ga: Ní raibh aon duine timpeall le cabhrú léi, agus níor sheas sí san áit sin riamh.
En: There was no one around to help her, and she had never stood in that place before.

Ga: Thosaigh Saoirse ag siúl ar ais an cosán céanna, ag súil go mbeadh sí in ann a bealach a fháil ar ais chuig an ionad.
En: Saoirse started walking back the same path, hoping she would be able to find her way back to the center.

Ga: Go tobann, chuala sí guth ón dorchadas.
En: Suddenly, she heard a voice from the darkness.

Ga: “An bhfuil tú caillte?
En: “Are you lost?”

Ga: ” a d’fhiafraigh duine éigin.
En: someone asked.

Ga: Bhí faoiseamh mór ar Saoirse.
En: Saoirse felt a great relief.

Ga: Shroich fear deas atá ag obair ag na hAillte chuici.
En: A kind man working at the Cliffs had reached her.

Ga: “Sea,” arsa Saoirse, “táim ag lorg an siopa bronntanais.
En: “Yes,” said Saoirse, “I’m looking for the gift shop.”

Ga: “D’fhreagair an fear go cineálta, “Tá sé beagáinín ceilte.
En: The man answered kindly, “It’s a little hidden.

Ga: Táimse ag dul ann anois, leanfaidh mé thú.
En: I’m going there now, I’ll follow you.”

Ga: “Níor thóg sé ach cúpla nóiméad eile chun an siopa a aimsiú le cabhair an fhir.
En: It only took a few more moments to find the shop with the man’s help.

Ga: Bhí Sãoirse an-bhuíoch agus roghnaigh sí bronntanas álainn do máthair.
En: Saoirse was very grateful and chose a beautiful gift for her mother.

Ga: Agus í ag siúl ar ais chuig an carr, bhí an ghrian ag briseadh trí na scamaill.
En: As she walked back to the car, the sun broke through the clouds.

Ga: Bhí Saoirse sásta.
En: Saoirse was happy.

Ga: Bhí an lá dúshlánach, ach anois bhí scéal suimiúil aici le hinsint agus bhronntanas speisialta dá máthair ina lámh.
En: The day was challenging, but now she had an interesting story to tell and a special gift for her mother in her hand.

Vocabulary Words:
fuar : cold
gaoithe : windy
shocraigh : decided
cuairt : visit
speisialta : special
bronntanas : gift
bhaile : home
dorcha : dark
scamaill : clouds
láidir : strongly
ealaíne : artistic
ionsaithe : interventions
léargas : insight
stair : history
adhmaid : wooden
treo : direction
amhras : hesitation
i bhfolach : hidden
imní : worry
faoiseamh : relief
shroich : reached
buíoch : grateful
álainn : beautiful
dúshlánach : challenging
suimiúil : interesting
scéal : story
insint : tell
briseadh : break
ionad : center