Picnic Pandemonium: A Snowdonia Misadventure

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd hi’n ddiwrnod braf a heulog yng Nghenedlaethol Parc Eryri.
En: It was a lovely and sunny day in Snowdonia National Park.

Cy: Eleri, Dylan a Gwen oeddent ar daith gerdded hamddenol ar y mynyddoedd.
En: Eleri, Dylan, and Gwen were on a leisurely walking tour in the mountains.

Cy: Roedd y gwynt yn chwythu’n ysgafn, a’r awyr yn las fel llyn.
En: The wind was blowing gently, and the sky was as blue as a lake.

Cy: Wrth gerdded, denodd sylw Eleri afr gafr fynydd fachog a dwli.
En: While walking, Eleri noticed a small, curious mountain goat.

Cy: “Edrychwch!
En: “Look!”

Cy: “, meddai hi, gan dynnu allan ei ffôn i gymryd hunlun gyda’r gafr.
En: she said, taking out her phone to take a selfie with the goat.

Cy: Gwen a Dylan a daethant yn nes i weld beth oedd yn digwydd.
En: Gwen and Dylan came closer to see what was happening.

Cy: Eleri oedd mor gyffrous, nes iddi anghofio am y fasged bicnic roedd wedi ei gosod ar y graig wrth ymyl hi.
En: Eleri was so excited that she forgot about the picnic basket she had placed on the rock next to her.

Cy: Yn sydyn, wrth iddi ymestyn allan i gael y delwedd berffaith, wfft!
En: Suddenly, as she reached out to get the perfect image, whoosh!

Cy: Aeth y fasged yn syth dros yr ochr bryn.
En: The basket went straight over the hillside.

Cy: Roedd y gafr yn wyliadwrus, a’r eiliad iddi weld y fasged yn syrthio, gwnaeth hi neidio’n sydyn ati, fel pe bai’n gwybod mai bwyd oedd yn y fasged, a mynd ar ei hôl i lawr y bryn.
En: The goat was watchful, and the moment it saw the basket falling, it jumped at it as if it knew that the basket contained food, and went after it down the hill.

Cy: “O na, ein bwyd!
En: “Oh no, our food!”

Cy: ” gwaeddodd Gwen, yn rhedeg at yr ymyl i edrych i lawr, ond roedd y fasged eisoes wedi diflannu i’r iseldiroedd.
En: shouted Gwen, running to the edge to look down, but the basket had already disappeared into the lowlands.

Cy: Roedd y tri yn sefyll yno, yn syn, heb frechdanau, na diodydd, na siocled.
En: The three stood there, stunned, without sandwiches, drinks, or chocolates.

Cy: Ond Dylan, sy’n llawn syniadau bob amser, ddywedodd, “Peidiwch â phoeni, mae gen i gynllun!
En: But Dylan, always full of ideas, said, “Don’t worry, I have a plan!”

Cy: ” Ac felly, aethant ar gwest i ddod o hyd i’w bwyd coll.
En: And so, they set out to find their lost food.

Cy: Gan ddefnyddio eu gwybodaeth o’r ardal a’u sgiliau map-llenyddiaeth, canfu Eleri, Dylan, a Gwen y fasged, wedi ei hamgáu gan wynfydau oedd yn mwynhau’r bwyd.
En: Using their knowledge of the area and their map-reading skills, Eleri, Dylan, and Gwen found the basket, stolen by fairies who were enjoying the food.

Cy: Gyda thipyn bach o gymhelliant gan y gafr ddrwg, roedd y grŵp o wynfydau am rhannu’r bwyd gyda’n arwyr.
En: With a little persuasion from the mischievous goat, the group of fairies agreed to share the food with their guests.

Cy: Yn y diwedd, eisteddodd Eleri, Dylan, a Gwen ar lechwedd y mynydd, yn gwenu wrth fwynhau picnic annisgwyl gyda’r anifeiliaid gwyllt.
En: In the end, Eleri, Dylan, and Gwen sat on the mountainside, smiling as they enjoyed an unexpected picnic with the wild animals.

Cy: Roeddent wedi dysgu gwers bwysig: peidiwch byth â chymryd hunlun gyda gafr ddrwg – oni bai eich bod chi eisiau picnic gyda ffrindiau newydd.
En: They had learned an important lesson: never take a selfie with a mischievous goat – unless you want to picnic with new friends.

Cy: Ac roedd y gafr, bellach â chyllell o gaws yn ei cheg, yn hapusach na chi’n gallu dychmygu.
En: And the goat, now with a slice of cheese in its mouth, was happier than you can imagine.

Vocabulary Words:
braf : lovely
hamddenol : leisurely
ysgafn : gently
dwli : curious
hunlun : selfie
syn : stunned
gymhelliant : persuasion
ddrwg : mischievous
annisgwyl : unexpected
gwers : lesson
iseldiroedd : lowlands
cyllell : slice
diflannu : vanished
hapusach : happier
fasged : basket
cyrraedd : reached
wynfydau : fairies
mwynhau : enjoying
gwybodaeth : knowledge
dringo : climbed
arwyr : guests
bwysig : important
map-llenyddiaeth : map-reading
caws : cheese
chwyth : perspiration
gwyllt : wild
hamgáu : stolen
arwyr : leading
gwenon : smiling
tryloyw : mysterious