Mystery & Merriment at Caernarfon Castle

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd hi’n ddiwrnod braf yn nhref Caernarfon.
En: It was a beautiful day in the town of Caernarfon.

Cy: Roedd pawb yn llawn cyffro am yr wyl fawr a oedd i’w chynnal yng Nghastell Caernarfon.
En: Everyone was excited for the big festival being held at Caernarfon Castle.

Cy: Grŵp o bobl o bob cwr o Gymru a thu hwnt oedd wedi ymgynnull yno, yn barod i fwynhau’r gerddoriaeth, y bwyd a’r cwmni.
En: A group of people from all over Wales and beyond had gathered there, ready to enjoy the music, food, and company.

Cy: Ymysg y bobl hynny roedd Eleri, merch ifanc o’r ardal, a’i chyfaill gorau Rhys.
En: Among these people were Eleri, a young woman from the area, and her best friend Rhys.

Cy: Roeddent yn arfer mynd i bob gwyl gyda’i gilydd bob blwyddyn.
En: They used to go to every festival together every year.

Cy: Roedd Eleri yn gwisgo ei ffrog liwgar orau, ac roedd gan Rhys gap enfawr oedd yn cuddio ei wallt mawr, brown.
En: Eleri would wear her best colorful dress, and Rhys had a huge cloak that hid his long, brown hair.

Cy: Wrth i Eleri gerdded o amgylch y castell, roedd hi’n sylwi ar sut roedd y lle wedi’i addurno’n hyfryd, gyda baneri lliwgar yn chwifio yn yr awel a stondinau’n gwerthu crefftau a bwydydd traddodiadol.
En: As Eleri walked around the castle, she noticed how the place was beautifully decorated, with colorful flags waving in the wind and stalls selling crafts and traditional foods.

Cy: Roedd y gerddoriaeth yn fyw ac yn llawn hwyl, gyda sŵn y gitâr a’r ffidil yn llenwi’r awyr.
En: The music was lively and fun, with the sound of the guitar and the fiddle filling the air.

Cy: Yn sydyn, dechreuodd y dyrfa dyfu’n fwy a mwy, ac roedd Eleri’n dechrau teimlo yn unig.
En: Suddenly, the crowd began to grow larger and larger, and Eleri started to feel lonely.

Cy: Roedd wedi colli gweld Rhys.
En: She had lost sight of Rhys.

Cy: Trodd o gwmpas yn gobeithio ei weld, ond nid Rhys oedd yno.
En: She looked around hoping to see him, but Rhys wasn’t there.

Cy: Yn ei le, gwelodd ddafad!
En: Instead, she saw a sheep!

Cy: Roedd y ddafad wedi dianc o un o’r stondinau, a gyda chap mawr wedi glanio ar ei phen o’r dyrfaedd, roedd yn edrych braidd fel Rhys.
En: The sheep had escaped from one of the stalls, and with a large hat landed on its head from the crowd, it looked somewhat like Rhys.

Cy: Chwarddodd Eleri, ond aeth ymlaen i chwilio am ei ffrind.
En: Eleri chuckled, but went on to search for her friend.

Cy: Trodd hi lawr oedi wrth lawer o stondinau, edrychodd hi ym mhob cornel o’r castell, a hyd yn oed aeth hi i weld y brenin a’r frenhines gwadd.
En: She turned around checking by many stalls, she looked in every corner of the castle, and even went to see the invited king and queen.

Cy: Ond nid oedd Rhys i’w weld.
En: But Rhys was nowhere to be found.

Cy: Ar ôl oriau o chwilio, daeth Eleri o hyd i Rhys, yn sefyll wrth wal fawr y castell.
En: After hours of searching, Eleri found Rhys standing by the castle’s large wall.

Cy: Roedd yna oleuni arbennig yng nghastell Caernarfon a oedd yn gwneud Rhys yn edrych fel rhyfelwr Cymreig o’r oesoedd canol.
En: There was a special light in Caernarfon Castle that made Rhys look like a Welsh warrior from medieval times.

Cy: “Mae’n ddrwg gen i,” meddai Rhys, “roeddwn i wedi mynd i helpu rhywun oedd wedi syrthio.
En: “I’m sorry,” said Rhys, “I had gone to help someone who had fallen.”

Cy: “Wedi darganfod ei gilydd eto, aeth Eleri a Rhys yn ôl i’r wledd o’r wyl, wedi dysgu gwers am y pwysigrwydd o aros gyda’i gilydd mewn tyrfaoedd.
En: Having found each other again, Eleri and Rhys went back to the festival, having learned a lesson about the importance of sticking together in crowds.

Cy: Roedd y gweddill o’r diwrnod yn llawn chwerthin a dathlu.
En: The rest of the day was filled with laughter and celebration.

Cy: Roedd hi’n wyl i’w chofio yn Nghastell Caernarfon, lle roedd hyd yn oed y defaid yn rhan o’r hwyl.
En: It was a festival to remember at Caernarfon Castle, where even the sheep were part of the fun.

Vocabulary Words:
braf : beautiful
cyffro : excited
wyl : festival
castell : castle
ymgynnull : gathered
liwgar : colorful
gap : cloak
addurno : decorated
baneri : flags
stondinau : stalls
unig : lonely
dianc : escaped
chwerthin : laughter
arbennig : special
rhyfelwr : warrior
canol : medieval
rhywun : someone
syrthio : fallen
pwysigrwydd : importance
aros : sticking
chwerthin : laughter
dathlu : celebration
cofio : remember
gwadd : invited
defaid : sheep