Quantum Confusion: A Classroom Mix-Up

In this episode, we'll dive into a tale of misadventure as our hero Rhys navigates the confounding corridors of academia, only to stumble into the perplexing world of quantum physics.

Cy: Ar fore hydrefol iach, yn y dref glan môr Aberystwyth, roedd awyr las a’r awel yn chwarae gyda dail lliwgar yr hydref.
En: On a brisk autumn morning in the seaside town of Aberystwyth, the blue sky and the wind played with the colorful autumn leaves.

Cy: Roedd Rhys, myfyriwr prysur yn rhedeg trwy'r strydoedd coblog i gyrraedd ei ddosbarth.
En: Rhys, a busy student, ran through the cobbled streets to reach his class.

Cy: Mae'n hwyr, ac mae'r meddyliau yn cylchdroi yn ei ben fel cloc gwallgof.
En: It’s late, and thoughts whirl in his head like a mad clock.

Cy: Ar ôl neidio rhwng pyllau o ddŵr glaw a thorfeydd o fyfyrwyr, mae Rhys yn cyrraedd yr adeilad - Henadiad y Dref.
En: After leaping between rainwater puddles and crowds of students, Rhys reaches the building - the Old Town Hall.

Cy: Yn gyflym, mae'n gwibio i fyny'r grisiau a dod o hyd i'r drws agored.
En: Quickly, he skips up the stairs and finds the open door.

Cy: Heb gymryd eiliad i gael ei anadl, mae'n syrthio i mewn i'r ystafell ddosbarth.
En: Without taking a moment to catch his breath, he falls into the classroom.

Cy: Mae'n gwenu'n gyflym ar Gwen a Eleri, sy’n edrych yn ôl arno gyda syndod.
En: He quickly smiles at Gwen and Eleri, who look back at him with surprise.

Cy: Maent yn eistedd, yn dal eu pensiliau'n dynn, yn edrych ar y bwrdd gwyn lle mae hafaliadau cymhleth wedi'u hysgrifennu ymhobman.
En: They sit, clutching their pens tightly, looking at the white board covered in complex equations.

Cy: Yn holi'n dawel wrtho'i hun, "Pam mae pawb yn dawel mor sydyn?
En: Quietly asking himself, "Why is everyone suddenly so quiet?"

Cy: " Rhys yn setlo i mewn, gan chwilio am ei lyfrau a phapurau yn ei fag, gan ddechrau nodi'r hafaliadau sy'n llenwi'r ystafell â dirgelwch.
En: Rhys settles in, searching for his books and papers in his bag, beginning to note the equations that fill the room with mystery.

Cy: Ond mae rhywbeth yn teimlo'n anghywir.
En: But something feels wrong.

Cy: Mae'r hafaliadau'n rhy gymhleth, ac mae'r ddarlithydd yn siarad am bethau fel 'duplexio superposition' a 'phasys ymledol'.
En: The equations are too complex, and the lecturer talks about things like 'superposition of duplexio' and 'vector phasys'.

Cy: Mae cnoi ei bensil yn dechrau, gan geisio dilyn.
En: Clicking his pen starts, trying to keep up.

Cy: Mae tiwmor y ddosbarth yn newid.
En: The atmosphere of the class changes.

Cy: Gwen a Eleri'n edrych ar ei gilydd, yn chwerthin dan eu gwynt.
En: Gwen and Eleri look at each other, laughing under their breath.

Cy: Mae Rhys yn teimlo'r gwres yn codi i'w ruddiau.
En: Rhys feels the heat rising to his cheeks.

Cy: Ar ôl taflu cipolwg ar dudalen flaen ei nodiadau, mae'n gwireddu ei gamgymeriad mawr - 'Quantum Ffiseg, Uwch Lefel'.
En: After glancing at the front page of his notes, he realizes his big mistake - 'Quantum Physics, Advanced Level'.

Cy: Yn sydyn, Rhys yn codi, tuag at y ddarlithydd gyda gwên flin.
En: Suddenly, Rhys stands up, towards the lecturer with a frustrated smile.

Cy: "Mae'n ddrwg gen i, dwi wedi camgymryd y dosbarth," meddai efo llais crynedig.
En: "I'm sorry, I've taken the wrong class," he says with a trembling voice.

Cy: Mae'r ddarlithydd yn troi gyda gwên ddirgel, ac yn dweud, "Dim problem, Rhys.
En: The lecturer turns with a mysterious smile and says, "No problem, Rhys.

Cy: Mae'r cwrs ffiseg sylfaenol ar y llawr isaf.
En: The basic physics course is on the ground floor."

Cy: "Wrth adael, mae Gwen a Eleri yn ffrwydro mewn chwerthin, ac mae Rhys yn ymuno, gan chwerthin am ei wall.
En: As he leaves, Gwen and Eleri erupt in laughter, and Rhys joins in, laughing at his mistake.

Cy: Mae'n dal ei ben i fyny ac yn camu'n ôl i'r awyr agored o dan awyr lôn Aberystwyth, gan deimlo rhyddhad wrth i'r gwynt glirio ei feddwl.
En: He holds his head up and steps back into the open air under Aberystwyth skies, feeling relief as the clear wind clears his mind.

Cy: Dyddiau'n dilyn, Rhys, Gwen ac Eleri yn cofio'r digwyddiad fel jôc, yn gweld pleser yn y camgymeriadau bach sy'n gwneud bywyd yn werth byw.
En: Days later, Rhys, Gwen, and Eleri remember the event as a joke, finding pleasure in the small mistakes that make life worth living.

Cy: Ac o hynny ymlaen, cyn iddo fynd i unrhyw ddosbarth, byddai gan Rhys olwg ddwbl ar y rhaglen, gan adael i'r hafaliadau quantum aros yn ystafelloedd eraill, lle roeddent yn perthyn.
En: And from then on, before attending any class, Rhys would have a double take on the program, letting the quantum equations remain in the other rooms where they belonged.