Splashes of History: A Selfie Adventure

In this episode, we'll plunge into the depths of friendship and heritage at Caerphilly Castle, where history makes a splash.

Cy: Un diwrnod braf o wanwyn, roedd Rhys a Megan yn penderfynu ymweld â Chaerffili i weld y castell enwog.
En: One fine spring day, Rhys and Megan decided to visit Caerphilly to see the famous castle.

Cy: Roedd yr awyr yn las, ac roedd adar yn canu.
En: The sky was blue, and birds were singing.

Cy: "Edrycha Megan, mae'r castell yn anhygoel!
En: "Look, Megan, the castle is amazing!"

Cy: " meddai Rhys wrth iddynt agosáu at y muriau cerrig enfawr.
En: said Rhys as they approached the huge stone walls.

Cy: Megan, sydd â diddordeb mawr mewn hanes, oedd yn arwain y daith.
En: Megan, who had a great interest in history, was leading the way.

Cy: "Mae'n llawn o chwedlau," meddai hi, "mae'n lle mor hudol.
En: "It's full of stories," she said, "such a magical place."

Cy: "Ger y castell, roedd pwll mawr o ddŵr, moat oedd yn amddiffyn y castell yn hanesyddol.
En: Near the castle, there was a large pool of water, a moat that historically defended the castle.

Cy: Roedd Rhys yn awyddus i gael y selfie perffaith.
En: Rhys was eager to get the perfect selfie.

Cy: "Ewch i sefyll yna, Rhys, wrth ymyl y dŵr," awgrymodd Megan, gan ddangos ar bwys y moat.
En: "Go stand there, Rhys, by the water," suggested Megan, pointing by the moat.

Cy: "Bydd y castell yn wych yn y cefndir.
En: "The castle will be great in the background."

Cy: "Rhys, yn frwd iawn, aeth yn agos iawn at yr ymyl a dechreuodd gymryd lluniau o'i hun gyda'r castell yn y cefndir.
En: Rhys, very excited, got very close to the edge and began taking pictures of himself with the castle in the background.

Cy: Ond, yn sydyn, llithrodd ei droed ar garreg llaith, a dioddefodd ef syrthiad hirfaith i mewn i'r moat dwfn.
En: But suddenly, he slipped on a wet stone and suffered a long fall into the deep moat.

Cy: "Megan, helpa fi!
En: "Megan, help me!"

Cy: " gwaeddodd Rhys.
En: shouted Rhys.

Cy: Roedd y dŵr yn oer, ac roedd Rhys yn brwydro i gadw ei ben uwchlaw'r dŵr.
En: The water was cold, and Rhys struggled to keep his head above the water.

Cy: Megan, heb aros am eiliad, rhedodd at stondin yr ymwelyddion a gwaeddodd am gymorth.
En: Megan, without waiting a moment, ran to the visitor stand and shouted for help.

Cy: "Mae fy ffrind wedi syrthio i mewn i'r moat!
En: "My friend has fallen into the moat!"

Cy: "Ar frys, daeth gwarchodwyr y castell i helpu.
En: Quickly, the castle guards came to help.

Cy: Gyda rhaff a llawer o ymdrech, llwyddon nhw i lusgo Rhys allan o'r dŵr.
En: With a rope and a lot of effort, they managed to drag Rhys out of the water.

Cy: Roedd Rhys yn oer ac yn wlyb, ond diolch byth, heb anafiadau difrifol.
En: Rhys was cold and wet, but thankfully, without serious injuries.

Cy: "Wel," dywedodd Megan yn gofalu, "dyna selfie i chi na fyddwch chi'n ei anghofio!
En: "Well," said Megan, taking care of him, "there's a selfie for you that you won't forget!"

Cy: "Rhys a Megan syrthiodd i mewn i chwerthin, rhannu'na groeso cynnes am fywydau hamddenol a ddiogel bellach.
En: Rhys and Megan laughed together, sharing a warm welcome for their leisurely and safe lives from now on.

Cy: Ers y diwrnod hwnnw, bob tro maen nhw'n gweld selfie o Gastell Caerffili, mae ganddyn nhw stori gyffrous iawn i'w hadrodd.
En: Since that day, every time they see a selfie of Caerphilly Castle, they have a very exciting story to tell.

Cy: Ac wrth gwrs, cafodd Rhys ei selfie - un sy'n dangos pŵer antur a dygnwch cyfeillgarwch.
En: And of course, Rhys got his selfie - one that shows the power of adventure and the strength of friendship.