Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia

In this episode, we'll follow a family's heartwarming journey through Snowdonia National Park, rediscovering their heritage and rekindling their connection with nature and each other.

Cy: Ymhell yn y Parc Cenedlaethol Eryri, roedd lle o harddwch anghyffredin.
En: Deep within Snowdonia National Park, there was a place of extraordinary beauty.

Cy: Dyma le y ymgasglodd y teulu i ailgydio yn eu gwreiddiau a'u treftadaeth.
En: This was the spot where the family gathered to reconnect with their roots and heritage.

Cy: Gwilym, Rhian, a Dafydd oedd yn y teulu hwn.
En: The family comprised of Gwilym, Rhian, and Dafydd.

Cy: Gwilym oedd y tad.
En: Gwilym was the father.

Cy: Roedd yn ddyn cryf, gyda gwallt a barf wen.
En: He was a strong man with white hair and beard.

Cy: Roedd Rhian, y fam, yn fenyw dyner gyda llais melus.
En: Rhian, the mother, was a gentle woman with a sweet voice.

Cy: Dafydd oedd eu mab.
En: Dafydd was their son.

Cy: Roedd yn chwilfrydig ac wedi gyffroi'n fawr am yr antur.
En: He was curious and very excited about the adventure.

Cy: "Heddiw, awn ni i drac hafan machno," meddai Gwilym.
En: "Today, we are going to the Machno Trail," said Gwilym.

Cy: Roedd yn llwybr a arferai ei deulu cerdded ers cenedlaethau.
En: It was a path that their family had walked for generations.

Cy: "Mae'n le llawn hanes."
En: "It's a place full of history."

Cy: Ar ôl pacio'r backpackiau gyda bwydlen, dŵr, a siacedi, cychwynon nhw.
En: After packing their backpacks with food, water, and jackets, they set off.

Cy: Roedd y llwybr yn ddringnydd a llawn coed.
En: The path was steep and wooded.

Cy: Roedd adar yn canu yn yr aer, a'r goedwig yn llawn bywyd.
En: Birds sang in the air, and the forest was teeming with life.

Cy: Wrth fynd ymlaen, stopiodd Dafydd wrth hen garreg fawr.
En: As they went along, Dafydd stopped by an old large stone.

Cy: "Beth yw hwn?" gofynnodd e gan bwyntio.
En: "What is this?" he asked, pointing.

Cy: Gwnaeth Gwilym a Rhian wên.
En: Gwilym and Rhian smiled.

Cy: "Dyma'r Garreg Cwmwl," atebodd Rhian.
En: "This is the Cloud Stone," Rhian replied.

Cy: "Roedd dy hen-taid arfer chwarae yma pan oedd yn fachgen."
En: "Your great-grandfather used to play here when he was a boy."

Cy: Rhoddodd hyn gryn gyffro i Dafydd wrth iddo feddwl am yr hen straeon ei deulu.
En: This filled Dafydd with great excitement as he thought about his family's old stories.

Cy: Teimlai'n cysylltiad cryf gyda'r lle.
En: He felt a strong connection to the place.

Cy: Cerddasant ymhellach hyd nes iddynt gyrraedd yr afon fechan.
En: They walked further until they reached a small river.

Cy: "Rydyn ni'n agos," meddai Gwilym.
En: "We're close," said Gwilym.

Cy: "Cawn ni egwyl yma."
En: "Let's take a break here."

Cy: Wrth eistedd ger y dŵr, cafodd y teulu sgwrs am eu hanes a'u treftadaeth.
En: Sitting by the water, the family had a conversation about their history and heritage.

Cy: Roedd y sgwrs yn gynnes ac yn bersonol, a chasglodd pob un eu hatgofion gyda'i gilydd.
En: The talk was warm and personal, and each gathered their memories together.

Cy: Ar ôl peth amser, cododd y tymestl.
En: After a while, a storm arose.

Cy: Dechreuodd y gwynt chwythu a dechreuodd glawio'n drwm.
En: The wind began to blow, and it started to rain heavily.

Cy: Roedd rhaid i'r teulu chwilio am gysgod.
En: The family had to seek shelter.

Cy: "Ydyn ni'n iawn?" gofynnodd Dafydd yn bryderus.
En: "Are we alright?" asked Dafydd anxiously.

Cy: "Byddwn ni'n iawn," atebodd Gwilym yn gadarn.
En: "We'll be fine," answered Gwilym firmly.

Cy: Fe nhw wnaeth llwyddo i ddod o hyd i hen ffermdy bychan lle bydden nhw'n saff.
En: They managed to find a small old farmhouse where they would be safe.

Cy: Y tu mewn roedd lloches gwyn a chlyd.
En: Inside, it was a cozy and warm haven after the storm.

Cy: Pan daeth y glaw i ben, cychwynon nhw'n ôl adref gyda chalonau cynnes a llawenydd yn eu hysbryd.
En: When the rain stopped, they started back home with warm hearts and joy in their spirits.

Cy: Roedd y parc wedi dangos iddynt nid yn unig golygfeydd prydferth, ond hefyd y cysylltiad dwfn gyda'u llwyth a'u treftadaeth.
En: The park had shown them not only beautiful sights but also a deep connection with their lineage and heritage.

Cy: "Gwelsom dros ein gwreiddiau heddiw," meddai Gwilym efo balchder yn ei llais wrth gyrraedd car.
En: "We've rediscovered our roots today," said Gwilym with pride in his voice as they reached the car.

Cy: Roedd pawb yn cytuno â chalon hapus.
En: Everyone agreed with happy hearts.

Cy: A dyna sut wnaeth y teulu ailgydio yn eu hanes ac adfywio eu cysylltiad gyda'r dirwedd hardd yn Pharc Cenedlaethol Eryri.
En: And that is how the family reconnected with their history and revitalized their bond with the beautiful landscape in Snowdonia National Park.

Cy: Roedd eu wyliau wedi dod i ben, ond roedd y cysylltiad teuluol wedi cryfhau yn fwy nag erioed.
En: Their holiday had come to an end, but their family connection had strengthened more than ever.