Reunited at Rila: A Family’s Timeless Journey

In this episode, we'll journey to the Rila Monastery where three siblings rediscover the timeless bonds of family and the profound beauty of shared memories.

Bg: Рила. Магията на планината.
En: Rila. The Magic of the Mountain.

Bg: Иван пристигна пред манастира.
En: Ivan arrived in front of the monastery.

Bg: Въздухът беше свеж и чист.
En: The air was fresh and clean.

Bg: Той погледна нагоре.
En: He looked up.

Bg: Стори му се, че са минали векове.
En: It seemed to him that centuries had passed.

Bg: Времето беше летяло бързо.
En: Time had flown by quickly.

Bg: Петринка, сестра му, го чакаше пред входа.
En: Petrinka, his sister, was waiting for him at the entrance.

Bg: Тя го прегърна силно.
En: She hugged him tightly.

Bg: Усмихваха се.
En: They smiled.

Bg: “Иване, толкова се радвам да те видя!” каза тя.
En: “Ivan, I'm so happy to see you!” she said.

Bg: Брат и сестра.
En: Brother and sister.

Bg: Отново заедно.
En: Together again.

Bg: Вътре в манастира ги очакваше Веселин.
En: Inside the monastery, Veselin was waiting for them.

Bg: Техният по-малък брат.
En: Their younger brother.

Bg: Той стоеше до големия каменен кръст.
En: He stood by the large stone cross.

Bg: Усмивката му светеше като слънце.
En: His smile shone like the sun.

Bg: “Здравейте, милички! Най-после сме заедно!” каза той.
En: “Hello, my dears! At last, we are together!” he said.

Bg: Тримата братя и сестри седнаха на дървената пейка в двора.
En: The three siblings sat on a wooden bench in the courtyard.

Bg: Говореха и се смееха.
En: They talked and laughed.

Bg: Споменаваха стари времена.
En: They reminisced about old times.

Bg: Иван разказваше истории от студентските си години.
En: Ivan recounted stories from his university years.

Bg: Петра си спомняше игрите в детството.
En: Petra remembered their childhood games.

Bg: Веселин слушаше внимателно.
En: Veselin listened attentively.

Bg: “Помните ли, когато ходехме на риболов в реката?” попита Веселин.
En: “Do you remember when we used to go fishing in the river?” Veselin asked.

Bg: Всички избухнаха в смях.
En: Everyone burst into laughter.

Bg: “Как да не помня?” отвърна Петра.
En: “How could I forget?” replied Petra.

Bg: “Ти винаги падаше във водата!”
En: “You always fell into the water!”

Bg: Навън слънцето започна да залязва.
En: Outside, the sun began to set.

Bg: Цветната амбли светна в оранжеви тонове.
En: The colorful sky glowed in shades of orange.

Bg: Сянката на манастира ставаше по-дълга.
En: The shadow of the monastery grew longer.

Bg: Иван, Петра и Веселин решиха да се разходят из двора.
En: Ivan, Petra, and Veselin decided to take a walk around the courtyard.

Bg: Гледаха със захлас старите икони и стенописи.
En: They gazed with admiration at the old icons and frescoes.

Bg: В манастира имаше спокойствие и тишина.
En: There was peace and quiet in the monastery.

Bg: Иван си помисли колко ценно е семейството му.
En: Ivan thought about how precious his family was.

Bg: Тези моменти бяха безценни.
En: These moments were priceless.

Bg: “Времето минава бързо,” каза Петра.
En: “Time passes quickly,” said Petra.

Bg: “Но ние винаги ще бъдем заедно, независимо от разстоянията.”
En: “But we will always be together, no matter the distances.”

Bg: Иван и Веселин кимнаха съгласно.
En: Ivan and Veselin nodded in agreement.

Bg: Топлината на братството им беше незаменима.
En: The warmth of their sibling bond was irreplaceable.

Bg: Нощта падна.
En: Night fell.

Bg: Звездите започнаха да блестят.
En: The stars began to shine.

Bg: Тримата се прибраха в малката стая, която бяха наели.
En: The three of them returned to the small room they had rented.

Bg: Легнаха си със сърца, пълни с любов и радост.
En: They went to bed with hearts full of love and joy.

Bg: Бяха заедно.
En: They were together.

Bg: Бяха семейство.
En: They were family.

Bg: И така, в Рилския манастир, Иван, Петра и Веселин откриха нещо важно.
En: And so, at the Rila Monastery, Ivan, Petra, and Veselin discovered something important.

Bg: Времето може да минава, но връзките между сърцата остават.
En: Time may pass, but the bonds between hearts remain.

Bg: Сънят им беше спокоен и сладък.
En: Their sleep was peaceful and sweet.

Bg: В утрото, нов ден ги очакваше, но те знаеха — най-ценното вече беше намерено.
En: In the morning, a new day awaited them, but they knew—the most precious thing had already been found.

Bg: Семейството.
En: Family.