Rila Monastery Secrets: Ivan & Elena’s Magical Journey

In this episode, we'll join Ivan and Elena as they unlock the mystical secrets of the Rila Monastery, encounter a ghostly guardian, and embark on a thrilling journey through time.

Bg: На върха на планината, сред дълбоки гори, се намира Рилският манастир.
En: At the top of the mountain, amidst deep forests, stands the Rila Monastery.

Bg: Иван и Елена стояха пред старинните порти на манастира.
En: Ivan and Elena stood in front of the monastery's ancient gates.

Bg: Те бяха развълнувани.
En: They were excited.

Bg: Днес щяха да открият тайна, скрита в стени от векове.
En: Today, they were going to uncover a secret hidden within the walls for centuries.

Bg: Влязоха в манастира и стигнаха до старата библиотека.
En: They entered the monastery and reached the old library.

Bg: Там беше магическият архив.
En: There was the magical archive.

Bg: Архивът съхраняваше спомени на всички посетители през историческото си съществуване.
En: The archive preserved the memories of all visitors throughout its historical existence.

Bg: Иван и Елена сложиха специални очила.
En: Ivan and Elena put on special glasses.

Bg: Магията започна.
En: The magic began.

Bg: Иван се озова в средновековна битка, викащ за чест на своя род.
En: Ivan found himself in a medieval battle, shouting for the honor of his kin.

Bg: Елена стоеше на тераса, гледайки красив залез над планините.
En: Elena was standing on a terrace, watching a beautiful sunset over the mountains.

Bg: Спомените бяха ярки и живи.
En: The memories were vivid and alive.

Bg: Докато изследваха, забелязаха странен образ.
En: As they explored, they noticed a strange figure.

Bg: Беше сянка, призрак от миналото.
En: It was a shadow, a ghost from the past.

Bg: Страховит монах с черен плащ.
En: A fearsome monk in a black cloak.

Bg: Той пазеше спомените с ревност.
En: He guarded the memories jealously.

Bg: "Който смее да открадне застиналото време, ще познае моя гняв," каза той със страховит глас.
En: "Those who dare to steal frozen time will feel my wrath," he said in a terrifying voice.

Bg: Иван и Елена спряха изследването си.
En: Ivan and Elena stopped their exploration.

Bg: Черният монах се приближа.
En: The black monk approached.

Bg: Иван, готов да защити Елена, взе древен меч от виртуалната реалност.
En: Ivan, ready to defend Elena, took an ancient sword from the virtual reality.

Bg: Монахът се разтвори в мъгла.
En: The monk dissolved into mist.

Bg: Елена намери средство да излезе от архива.
En: Elena found a way to exit the archive.

Bg: Те свалиха очилата и бяха отново в библиотеката.
En: They took off the glasses and were back in the library.

Bg: Сърцата им биеха силно.
En: Their hearts were pounding.

Bg: Сбраха кураж.
En: They gathered their courage.

Bg: Видяха, че магическият архив има сила.
En: They saw that the magical archive had power.

Bg: От него лъхаше същата дългогодишна сила на монаха.
En: The same ancient power of the monk emanated from it.

Bg: Иван и Елена решиха да споделят само хубави спомени.
En: Ivan and Elena decided to share only good memories.

Bg: Вървяха през манастира, наслаждавайки се на прекрасния изглед.
En: They walked through the monastery, enjoying the beautiful view.

Bg: Те знаеха, че вече имат невероятна история, за която да разказват.
En: They knew they had an incredible story to tell.

Bg: Силата на архива беше изпитание.
En: The power of the archive was a test.

Bg: Иван и Елена успешно преминаха през него и запазиха нови спомени, които бяха само техни.
En: Ivan and Elena successfully passed through it and kept new memories that were uniquely theirs.

Bg: Това беше техният последен спомен в Рилския манастир, но не и последен в тяхното голямо приключение.
En: This was their last memory at the Rila Monastery, but not the last in their grand adventure.