Secret Passages of Dracula’s Castle!

In this episode, we'll follow three friends on a daring exploration through secret passages and ghostly whispers of the legendary Bran Castle.

Ro: În inima Transilvaniei, acolo unde poveștile întâlnesc istoria, se ridică impunător Castelul Bran.
En: In the heart of Transylvania, where stories meet history, stands the imposing Bran Castle.

Ro: Acesta era cunoscut nu doar pentru legenda contelui Dracula, ci și pentru labirintul de coridoare secrete care treceau prin inima sa de piatră.
En: It was known not only for the legend of Count Dracula, but also for the labyrinth of secret corridors that ran through its stone heart.

Ro: Într-o zi însorită de vară, trei prieteni, Elena, Radu și Simona, au decis să exploreze această fortăreață medievală, fără să știe că aventura lor va lua o întorsătură neașteptată.
En: One sunny summer day, three friends, Elena, Radu, and Simona, decided to explore this medieval fortress, unaware that their adventure would take an unexpected turn.

Ro: Elena, cu părul ei lung și castaniu, era mereu curioasă și plină de energie, gata să descopere misterele ascunse în zidurile vechi.
En: Elena, with her long, chestnut hair, was always curious and full of energy, ready to discover the mysteries hidden in the old walls.

Ro: Radu, cel mai curajos dintre ei, era întotdeauna primul care propunea o nouă aventură, iar Simona, cea mai precaută, era deseori vocea rațiunii în grup.
En: Radu, the bravest of them, was always the first to propose a new adventure, while Simona, the most cautious, often served as the voice of reason in the group.

Ro: Vizita lor începu cu camera de tortură, unde instrumentele întunecate păreau să păstreze ecouri ale țipetelor de odinioară.
En: Their visit began with the torture chamber, where the dark instruments seemed to echo the screams of the past.

Ro: Își făcură drum prin camerele mobilate superb, undeva între admirația pentru frumusețea epocii și un fior nervos, când ghidul povesti despre fantomele care bântuie castelul noaptea.
En: They made their way through the beautifully furnished rooms, torn between admiration for the beauty of the era and a nervous thrill, as the guide told stories about the ghosts that haunt the castle at night.

Ro: Când ajunseră la intrarea unui pasaj secret, ghidul le oferi un avertisment prietenos: "Aveți grijă, multe din aceste coridoare sunt încă un mister pentru noi!"
En: When they reached the entrance to a secret passage, the guide offered them a friendly warning: "Be careful, many of these corridors are still a mystery to us!"

Ro: Radu, cu zâmbetul său obraznic, clipește și, înainte să-și dea seama prietenele, se avântă în misteriosul culoar fără să se uite înapoi.
En: Radu, with his mischievous smile, winked and, before his friends realized, dashed into the mysterious passage without looking back.

Ro: Elena și Simona încercară să îl strige, însă ecoul răspunsese copilărește.
En: Elena and Simona tried to call out to him, but the echo answered childishly.

Ro: Minutelor le părea o veșnicie, iar Radu încă nu se întorcuse.
En: Minutes felt like an eternity, and Radu had not returned.

Ro: Necazul prinde contur. Elena, hotărâtă, zise, "Trebuie să-l găsim!"
En: The worry grew. Determined, Elena said, "We have to find him!"

Ro: Simona o urmă, lăsându-și prudența deoparte pentru a-și salva prietenul.
En: Simona followed, setting aside her caution to save their friend.

Ro: Încetișor, cele două înaintară prin întuneric, bazându-se pe lumina slabă a lanternelor lor.
En: Slowly, the two ventured into the darkness, relying on the dim light of their lanterns.

Ro: Șoapte și pași șovăielnici se auzeau din spatele zidurilor, iar fiece unghi ascuns părea să miște umbre ispitești.
En: Whispers and hesitant steps could be heard from behind the walls, and every hidden corner seemed to move with tempting shadows.

Ro: Zgomotele străvechi ale castelului le însoțeau drumul.
En: The ancient noises of the castle accompanied their journey.

Ro: După ce plimbaseră fără rost pentru ce pareau ore întregi, Simona simți o adiere rece și șopti, "Elena, simți asta?"
En: After aimlessly wandering for what seemed like hours, Simona felt a cold breeze and whispered, "Elena, do you feel that?"

Ro: O ușă veche, abia vizibilă, stătea crăpată în fața lor. Cu bătăi precipitate de inimă, ele o împingeră și...
En: An old, barely visible door stood cracked in front of them. With racing hearts, they pushed it open and...

Ro: Radu stătea acolo, cu o carte veche în mână, privind fascinat la pagini prăfuite.
En: Radu stood there, holding an old book, fascinated by its dusty pages.

Ro: Văzându-le, rânji și le arătă descoperirea: un jurnal ascuns al unui fost locuitor al castelului.
En: Seeing them, he grinned and showed them his discovery: a hidden journal of a former resident of the castle.

Ro: Își ceru scuze pentru neliniștea provocată, dar ochii lui străluceau de bucuria aventurii.
En: He apologized for the anxiety caused, but his eyes gleamed with the joy of adventure.

Ro: Elena și Simona, cu inimile liniștite, dar și cu un strop de mustrare, îl traser înapoi spre lumina și siguranța turului.
En: Elena and Simona, with relieved hearts but also a hint of chastisement, pulled him back towards the light and safety of the tour.

Ro: Ce-i drept, fantomele n-au făcut altceva decât să plutească în imaginația lor însuflețită, însă povestea lor avea acum o nouă pagină, o mică aventură într-un castel unde trecutul încă mai șoptește între zidurile groase.
En: Indeed, the ghosts had done nothing but float in their lively imagination, but their story now had a new page, a small adventure in a castle where the past still whispers within the thick walls.

Ro: O dată reuniți, ei se hotărâră să păstreze jurnalul ca amintire a zilei când curajul și prietenia i-a salvat de la o plimbare fantomatică prin coridoarele uitării.
En: Once reunited, they decided to keep the journal as a memento of the day when courage and friendship saved them from a ghostly stroll through the forgotten corridors.

Ro: În drumul înapoi spre lumea lor, Castelul Bran rămase în urmă, un misterios paznic al poveștilor nespuse și al secretelor păstrate bine în inima munților Carpați.
En: On their way back to their world, Bran Castle remained behind, a mysterious guardian of untold stories and well-kept secrets in the heart of the Carpathian Mountains.