Secrets in Snowdonia: An Ancient Mystery

In this episode, we'll follow three friends as they uncover the unexpected legacy of ancient Celtic wisdom during a whimsical adventure in the heart of Snowdonia National Park.

Cy: Yn nghanol mynyddoedd gwyrddlas a dyffrynnoedd ysblennydd Parc Cenedlaethol Eryri, roedd Gwen, Owain ac Eleri yn cerdded yn hamddenol i'r dyffryn hudolus.
En: In the midst of the verdant mountains and dazzling valleys of Snowdonia National Park, Gwen, Owain, and Eleri were leisurely walking in the enchanting valley.

Cy: Un diwrnod braf o haf, daeth Gwen, Owain ac Eleri i hen adfeilion tywyll a dirgel a adawyd yn unig yn nyfnderoedd y parc. Roedd yr awyr las a'r haul yn gynnes, ond roedd cysgodion yr olion yn oeri'r croen.
En: One fine summer day, Gwen, Owain, and Eleri came to an old, dark, mysterious ruin left alone in the depths of the park. The sky was blue and the sun was warm, but the shadows of the ruins froze the skin.

Cy: "Edrychwch!" gwaeddodd Owain, gan dynnu sylw at garreg fawr â symbolau rhyfedd arni. "Efallai bod trysor yma!"
En: "Look!" shouted Owain, drawing attention to a big stone with strange symbols on it. "There might be treasure here!"

Cy: Gwen, â'i gwallt melyn a'i llygaid hyfryd, chwarddodd. "Merch oes chwedlau wyt ti, Owain. Be' am edrych beth sydd y tu ôl i'r wal hon?"
En: Gwen, with her golden hair and lovely eyes, chuckled. "Owain, you are a child of stories. What about looking beyond this wall?"

Cy: Eleri, sydd â meddwl pragmatig ac â chalon anturiwr, oedd yr unig un i grybwyll, "Beth am y trapiau? Mae bob amser trapiau mewn storïau fel yma."
En: Eleri, with a pragmatic mind and an adventurous heart, was the only one to mention, "What about the traps? There are always traps in stories like this."

Cy: Ond cyn i Eleri orffen siarad, roedd Owain yn pwyso ei law ar y garreg symbolau.
En: But before Eleri finished speaking, Owain pressed his hand on the stone with symbols.

Cy: SYRFF!
En: CLICK!

Cy: Torrwyd y distawrwydd â swn naid. O dan draed Owain, trodd y llawr yn llithrig a dechreuodd y tri ohonynt lithro lawr tuag at ddrws dirgel a agorwyd yn y graig.
En: The silence was shattered by a creaking sound. Beneath Owain's feet, the ground turned slippery, and the three of them started to slip towards a secret door that opened in the rock.

Cy: "O Owain, wyt ti wedi ein gadael mewn penbleth go iawn nawr!" llefodd Gwen, wrth iddyn nhw lithro a chwympo mewn i ystafell gyfrin.
En: "Owain, you've really got us into trouble now!" exclaimed Gwen as they slipped and tumbled into a secret chamber.

Cy: Y tu mewn, llwybrau llawn peryglon a ddyfeisiwyd gan warcheidwaid hynafol oedd yn eu disgwyl. Trapiau comig a thebyg i gemau plant, ond gyda chanlyniadau llawer mwy peryglus.
En: Inside, were pathways full of dangers designed by ancient guardians awaiting them. Tricky traps and childlike games, but with far more dangerous consequences.

Cy: Tra'n ceisio osgoi'r trapiau gan grynhoi eu doethineb a'u dewrder, roedd y tri'n chwerthin hyd yn oed yn wyneb perygl. Ar bob cam, roedd trap newydd yn peri cyffro a chwerthin, fel marsiandwr teganau wedi mynd yn wyllt.
En: While trying to avoid the traps, showcasing their wisdom and bravery, the three laughed even in the face of danger. At every step, a new trap caused excitement and laughter, like a wild toy merchant.

Cy: Ar ôl gorffen y llwybr o drysorau sydyn a rhwystrau chwareus, roedd Owain, Gwen, ac Eleri o'r diwedd yn sefyll o flaen cist derw hynafol.
En: After finishing the path of sudden treasures and playful obstacles, Owain, Gwen, and Eleri finally stood in front of an ancient oak chest.

Cy: "Agored hi, Gwen," annogodd Owain, ei lygaid yn llosgi gyda chwilfrydedd.
En: "Open it, Gwen," urged Owain, his eyes burning with curiosity.

Cy: Agorodd Gwen y cist gyda chyffro, ond yn hytrach na'r aur a'r gemau y gallai rhywun ddisgwyl, roeddent yn dod o hyd i lyfr hen a llwydniog. Oni bai am y cymalau arian a oedd yn cadw'r clawr, gallai fod wedi ymddangos yn ddiniwed iawn.
En: Gwen opened the chest with excitement, but instead of the gold and games one might expect, they found an old, tattered book. Except for the silver pieces that kept the cover, it could have seemed quite innocent.

Cy: Yn ofalus, gosododd Eleri ei bys ar y clawr a'i agor. Roedd y tudalennau'n dal gwirodydd a doethineb yr hen fyddin a oedd yn gwylio dros hen Geltiaid, gyda nodau am heddwch a chariad at ein gilydd a'r ddaear.
En: Carefully, Eleri placed her finger on the cover and opened it. The pages held the wisdom and nobility of the old army that watched over the ancient Celts, with notes on peace and love for each other and the earth.

Cy: Ag efelychu Gwen, Eleri, ac Owain, daeth cydnabyddiaeth dawel; nid aur na gemau oedd y trysor, ond gwersi'r gorffennol a rhannwyd rhwng ffrindiau ar antur yng nghanol harddwch ac hudoliaeth Eryri.
En: Emulating Gwen, Eleri, and Owain, a quiet realization came; the treasure was not gold or games, but the lessons of the past shared among friends on an adventure in the midst of the beauty and magic of Snowdonia.

Cy: Ac fel hyn, gyda gwên ar eu hwynebau a chyfoeth nad oedd yn fesuradwy mewn arian yn eu calonnau, trodd y tri ffrind i gerdded yn ôl trwy'r dyffryn, yn gyfoethocach mewn ffordd yr oedd dim ond hen chwedlau a allai breuddwydio amdani.
En: And thus, with smiles on their faces and a wealth immeasurable in their hearts, the three friends turned to walk back through the valley, richer in a way that only old tales could dream about.