The Great Sheep Chase of Conwy Fair

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd hi’n ddiwrnod braf yn Conwy.
En: It was a lovely day in Conwy.

Cy: Yn y cysgodion mawr o gastell Conwy, roedd pawb yn paratoi ar gyfer y ffair flynyddol.
En: In the great shadow of Conwy Castle, everyone was getting ready for the annual fair.

Cy: Eleri, merch ifanc gyda chalon hapus, oedd yn gyfrifol am ddod â’i defaid i’w harddangos.
En: Eleri, a young girl with a happy heart, was responsible for bringing her sheep to show.

Cy: Yn anffodus, roedd ganddi gymysgedd fach.
En: Unfortunately, she had a small mix-up.

Cy: Wrth gerdded trwy’r caeau, gwelodd dafad yn crwydro’n rhydd.
En: As she walked through the fields, she saw a sheep wandering freely.

Cy: Heb edrych yn ofalus, meddyliai’r dafad oedd ei hun.
En: Without looking carefully, the sheep thought it was by itself.

Cy: Felly, daliodd hi’r dafad ac aeth â hi i’r ffair, yn meddwl ei bod hi’n gwneud peth da.
En: So, she caught the sheep and took it to the fair, thinking she was doing a good thing.

Cy: Dafydd, ffermwr ifanc doniol oedd yn byw ger y castell, ddarganfu yn fuan fod un o’i ddefaid wedi diflannu.
En: Dafydd, a young and funny farmer living near the castle, soon discovered that one of his sheep had disappeared.

Cy: Pan glywodd sŵn ffair yn y pellter, gwyddai yn syth lle i fynd.
En: When he heard the fair commotion in the distance, he immediately knew where to go.

Cy: Yn y ffair, roedd pawb yn chwerthin a mwynhau, heblaw am Eleri a Dafydd.
En: At the fair, everyone was laughing and enjoying themselves, except for Eleri and Dafydd.

Cy: Pan welodd Dafydd ei dafad gyda Eleri, dechreuodd redeg ati, gan waeddi, “Eleri!
En: When Dafydd saw his sheep with Eleri, he started running towards them, shouting, “Eleri!

Cy: Dyna fy mamog i!
En: That’s my sheep!”

Cy: “Dechreuodd Eleri redeg gyda’r dafad, yn ddiarwybod pam fod Dafydd yn ei dilyn.
En: Eleri started running with the sheep, unaware of why Dafydd was following her.

Cy: Roedd fel ras ffôl o gwmpas y castell.
En: It was like a foolish race around the castle.

Cy: Trwy’r gerddi, o dan y wal, hyd yn oed trwy’r neuadd fawr â’i fflagiau lliwgar yn chwifio yn yr awyr.
En: Through the gardens, under the wall, and even through the great hall with its colorful flags waving in the air.

Cy: Pawb yn y ffair oedd yn chwerthin wrth wylio’r ddau yn rhedeg y tu hwnt i’r stondinau a’r bobl syfrdan.
En: Everyone at the fair was laughing as they watched the two running around the booths and the astonished people.

Cy: Ond yn fuan, sylweddolodd Eleri’r wallgofrwydd a safodd yn ei holau.
En: But soon, Eleri noticed the madness and stopped in her tracks.

Cy: “Eleri!
En: “Eleri!

Cy: Hogia’ fi yw hon!
En: This is my hogget!”

Cy: ” Meddai Dafydd, gan ddal ei anadl.
En: Dafydd said, catching his breath.

Cy: Gwenodd Eleri’n ddieuog ac eglurodd, “Wps, roeddwn i’n meddwl mai fy mamog i oedd hi.
En: Eleri smiled innocently and explained, “Oops, I thought it was mine.”

Cy: “Ar ôl gwerthfawrogi’r dryswch ddoniol, roedd Dafydd yn dda am faddau.
En: After appreciating the comical confusion, Dafydd forgave her.

Cy: Roeddent yn chwerthin am yr hanes am oriau.
En: They laughed about the story for hours.

Cy: O’r diwrnod hwnnw ymlaen, penderfynodd Eleri a Dafydd fod yn fwy gofalus gyda’u defaid.
En: From that day on, Eleri and Dafydd decided to be more careful with their sheep.

Cy: A bob tro roedd ffair yn Conwy, roedden nhw’n hel atgofion am y rhediad hynod hwnnw.
En: And every time there was a fair in Conwy, they cherished memories of that extraordinary race.

Cy: Afal a llefrith yw’r hyn a barodd i ddau berson ddod yn gyfeillion da.
En: An apple and cheese is what brought two people to become good friends.

Cy: Ac felly, mewn castell hynafol a defaid crwydrol, cafwyd diwrnod llawn sbort, a chyfeillgarwch a barhaodd.
En: And so, in an ancient castle and playful sheep, they had a day full of fun, and their friendship lasted.

Vocabulary Words:
cysgod : shadow
flynyddol : annual
cyfrifol : responsible
gymysgedd : mix-up
crwydro : wandering
ffôl : foolish
syfrdan : astonished
wallgofrwydd : madness
mamog : hogget
maddau : forgave
doniol : comical
hynod : extraordinary
hel : cherished
afal : apple
crwydrol : playful