Sheep Mayhem Turns Epic Birthday Bash

delve into a small village uproar as delightful chaos ensues when a flock of sheep gatecrash a sophisticated birthday party, leading to the most extraordinary celebration.

Cy: Roedd un bore hyfryd ym mhlwyf Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, ble roedd cymylau yn nofio'n ddiymdrech dros gaeau gwyrddion.
En: One lovely morning in the village of Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, where clouds were lazily drifting over green fields.

Cy: Emlyn, bugail ifanc ac egnïol, oedd yn gofalu am ei braidd o ddefaid wrth ymyl afon dysglair.
En: Emlyn, a young and energetic shepherd, was taking care of his flock of sheep along the clear river.

Cy: Ond Emlyn oedd yn cael diwrnod o ddryswch a bwrlwm.
En: But Emlyn was having a day of confusion and chaos.

Cy: Ar ochr arall y pentref, roedd Gwyneth yn paratoi ei chartref hardd ar gyfer parti pen-blwydd ei mam.
En: On the other side of the village, Gwyneth was preparing her beautiful home for her mother’s birthday party.

Cy: Roedd popeth yn berffaith – blodau ffres, cacennau blasus, a cherddoriaeth yn chwarae yn y cefndir.
En: Everything was perfect – fresh flowers, delicious cakes, and music playing in the background.

Cy: Ddim yn gwybod bod ei ddydd yn mynd i fod mor anarferol, dechreuodd Emlyn arwain ei ddefaid, gan bwibio a bloeddio'n uchel i'w cadw nhw ar y llwybr.
En: Unaware that his day was going to be so unusual, Emlyn began leading his sheep, whistling and yelling loudly to keep them on the path.

Cy: Ond wrth groesi pont fach ger y dŵr, collodd Emlyn reolaeth am eiliad, ac yn sydyn roedd pob un o'i ddefaid yn rhedeg tuag at y pentref!
En: But as he crossed a small bridge near the water, Emlyn lost control for a moment, and suddenly all of his sheep were running towards the village!

Cy: Ar ôl cael sioc, dechreuodd Emlyn redeg ar eu hôl, ond roedd y defaid yn rhy gyflym iddo.
En: After getting over the shock, Emlyn started chasing after them, but the sheep were too fast for him.

Cy: Maen nhw'n torri trwy'r strydoedd, heibio siopau a chaffis, hyd nes eu bod wedi cyrraedd tŷ Gwyneth.
En: They were tearing through the streets, passing shops and cafes, until they had reached Gwyneth's house.

Cy: Ac yma mae'r drysfa wirioneddol yn dechrau.
En: And here is where the real madness begins.

Cy: Er mwyn osgoi penodyn yn y ffordd, rhedodd y defaid, fel llif o flancedi gwynion byw, i lawr y lôn tuag at Gwyneth, sy'n agor ei drysau i groesawu'r gwesteion cyntaf.
En: To avoid a pole in the way, the sheep ran like a stream of lively white flags down the lane towards Gwyneth, who opened her doors to welcome the first guests.

Cy: Cyn iddi allu gweiddi, roedd yr ystafell fyw yn llawn o ddefaid ble mae'r dodrefn wedi'i orchuddio gan gnu, a'r llenni wedi'u tynnu'n sigledig.
En: Before she could scream, the living room was full of sheep where the furniture was covered in wool, and the curtains were pulled askew.

Cy: Gweiddodd Gwyneth â syndod a rhwystredigaeth, ond roedd Emlyn yn prysur ddilyn ei braidd, gan ymddiheuro'n fyrlymus wrth bob cam.
En: Gwyneth shouted with surprise and frustration, but Emlyn quickly followed his flock, apologizing earnestly at every step.

Cy: "Sori, Gwyneth!
En: "Sorry, Gwyneth!

Cy: Dw i'n sori iawn!
En: I'm really sorry!"

Cy: " roedd yn llefain, wrth iddo geisio arwain ei ddefaid allan.
En: he shouted, trying to lead his sheep out.

Cy: Ar ôl llawer o ymdrech a chymorth gan y gwesteion chwilfrydig – rhai'n dal cacennau, eraill yn dal padiau te – roedd y defaid yn ôl ar y lôn, wedi'u tywys gan griw anhrefnus o barti pen-blwydd.
En: After much effort and help from the curious guests – some holding cakes, others holding tea trays – the sheep were back on the lane, guided by a chaotic group from the birthday party.

Cy: Roedd Gwyneth yn pendroni sut i achub y sefyllfa.
En: Gwyneth was wondering how to save the situation.

Cy: Yna, cafodd hi syniad disglair: Gallai'r defaid fod yn rhan o'r parti!
En: Then, she had a bright idea: The sheep could be part of the party!

Cy: Gyda phawb yn gwisgo rywbeth o'r siop ffansi wisgo gerllaw, roedd y defaid yn faldorddus – roedd un yn edrych fel môr-leidr, un arall fel dinaswr o'r 1920au.
En: With everyone wearing something from the nearby fancy dress shop, the sheep were resplendent – one looked like a pirate, another like a 1920s gangster.

Cy: Yn rhyfeddol, trowyd trychineb yn achlysur cofiadwy.
En: Incredibly, a disaster was turned into a memorable occasion.

Cy: Roedd y gwesteion yn chwerthin, y defaid yn mwynhau cacennau llawr, a Emlyn yn y diwedd yn ymuno yn yr hwyl, yn sidanu'r llawr gyda defaid mewn siwtiau.
En: The guests laughed, the sheep enjoyed the party cakes, and Emlyn finally joined in the fun, dancing on the floor with the sheep in costumes.

Cy: Pan ddaeth diwedd y parti, roedd pawb yn cytuno mai hwn oedd y pen-blwydd mwyaf rhyfedd a hwyliog erioed.
En: When the party ended, everyone agreed that this was the most extraordinary and amusing birthday ever.

Cy: Ac o hynny ymlaen, roedd Emlyn a Gwyneth yn ffrindiau da, yn cofio am y diwrnod pan wnaeth braidd llanast mawr dod â phawb yn nes at ei gilydd.
En: And from then on, Emlyn and Gwyneth were good friends, remembering the day when a big mess brought everyone closer together.

Cy: Roedd y cyfuniad od o amrywiaeth a chydlyniant yn dweud stori wych i bawb eu hadrodd.
En: The strange combination of diversity and harmony told a wonderful story to all who heard it.