Sheep Quest: A Misstep on Mount Snowdon

explore what happens when a friendly hike turns into a laugh-filled sheep chase on the slopes of Snowdon.

Cy: Roedd hi'n fore hyfryd yn Eryri, lle mae awyr mor las fel lliw'r llyn, a'r mynyddoedd yn codi fel cestyll tywod enfawr.
En: It was a lovely morning in Snowdonia, where the sky is as blue as the lake, and the mountains rise like huge sandcastles.

Cy: Roedd Gareth, Elen a Cai wedi penderfynu dringo'r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru.
En: Gareth, Elen, and Cai had decided to climb Snowdon, the highest mountain in Wales.

Cy: Ar ôl paratoi eu pecynnau cefn a gwirio'r tywydd, dechreuodd y tri ffrind eu hantur ar lwybr Pen-y-Pass.
En: After preparing their backpacks and checking the weather, the three friends began their adventure on the Pen-y-Pass trail.

Cy: Roedd y llwybr yn serth ac yn garw, ond roedd calon yn eu bron.
En: The path was steep and rugged, but their hearts were full.

Cy: Cario ymlaen, gyda'r gwynt yn chwibanu wrth eu clustiau a'r heulwen yn twtio ar eu hwyneb.
En: Pressing on, with the wind whistling in their ears and the sunshine beaming on their faces.

Cy: Ond wrth i'r prynhawn fynnu, a'r cymylau'n dechrau crwydro fel defaid ar goll, gwelodd Gareth rywbeth rhyfedd.
En: But as the afternoon waned, and the clouds began to roam like lost sheep, Gareth noticed something strange.

Cy: Wrth droi cornel, sylwodd fod y llwybr wedi dod i ben.
En: Turning a corner, he noticed that the trail had come to an end.

Cy: O'i flaen roedd llwybr cul, prin iawn, sy'n ymddangos fel doedd neb wedi camu arno ers oesoedd.
En: Ahead of him was a narrow, barely visible path, which looked like no one had stepped on it for ages.

Cy: "Dan ni'n mynd y ffordd 'ma!
En: "We're going this way!"

Cy: " meddai Gareth yn llawn hyder, er nad oedd yn siŵr iawn.
En: Gareth said confidently, although he wasn't very sure.

Cy: Dilynodd Elen a Cai heb gwestiwn, trystio Gareth yn llwyr.
En: Elen and Cai followed without question, trusting Gareth completely.

Cy: Dim ond wedi iddynt gerdded yn bellach, sylweddolwyd gan Elen nad oeddent ar y llwybr cywir mwyach.
En: Just as they had walked further, Elen realized that they were no longer on the correct path.

Cy: "Gareth, wyt ti'n siŵr mai dyma'r ffordd i'r copa?
En: "Gareth, are you sure this is the way to the top?"

Cy: " gofynnodd Elen yn bryderus.
En: Elen asked anxiously.

Cy: Cyn iddo allu ateb, daeth Gareth wyneb yn wyneb â grŵp o ddefaid sy'n bwyta glaswellt yn tawel.
En: Before he could answer, Gareth came face to face with a group of sheep quietly eating grass.

Cy: Roedd yn ymddangos bod ei gamgyfeiriad wedi arwain y tri yn syth i fugeiliad.
En: It seemed that his misdirection had led them straight to a shepherd.

Cy: Yn ôl pob golwg, roedd y defaid wedi meddwl mai Gareth oedd eu bugail newydd, ac fe ddechreuasant ei ddilyn ef lle bynnag aeth.
En: By all appearances, the sheep had thought that Gareth was their new shepherd, and they started following him wherever he went.

Cy: Roedd arnom angen dychwelyd i'r llwybr, ond gyda'r defaid yn dilyn yn agos, roedd yn her newydd.
En: They needed to return to the path, but with the sheep following closely, it was a new challenge.

Cy: Garddiodd Cai cerdded ymlaen a dod o hyd i lwybr adnabyddus, tra bod Gareth a Elen yn geisio arwain y defaid yn ôl i lawr y mynydd.
En: Cai continued walking ahead and found a familiar path, while Gareth and Elen tried to lead the sheep back down the mountain.

Cy: Roedd yn siwrnai araf ac yn un llawn chwerthin a helynt wrth i'r defaid benderfynu peidio â gwrando.
En: It was a slow and laughter-filled journey as the sheep decided not to listen.

Cy: O'r diwedd, cyfarfu Cai â gwarchodwyr y mynydd a oedd yn chwilio am y tri ohonynt.
En: Finally, Cai met the mountain guards who were looking for the three of them.

Cy: Gyda'u help nhw, llwyddodd y dorf i ddychwelyd i'r lwybr cywir, a'r defaid yn ôl i'w porfa.
En: With their help, the group managed to return to the correct path, and the sheep were back in their pasture.

Cy: Wrth edrych yn ôl ar y digwyddiadau, penderfynodd Gareth, Elen a Cai fwynhau gweddill y diwrnod yn y parc heb orfod mynd ar antur bellach.
En: Looking back on the events, Gareth, Elen, and Cai decided to enjoy the rest of the day in the park without having to go on another adventure.

Cy: Roeddent yn hapus ac yn chwerthin am yr helynt oedd wedi bod.
En: They were happy and laughing about the ordeal it had been.

Cy: A'r dydd hwnnw, yn Eryri, dysgon nhw fod antur weithiau yn digwydd pan fyddwch chi'n cymryd y llwybr anhysbys, a bod cymorth bob amser yn dod pan fydd y ffrindiau iawn gyda chi.
En: And that day, in Snowdonia, they learned that adventure sometimes happens when you take the unknown path, and that help always comes when the right friends are with you.

Cy: Ac felly, sgwrsio wrth weld haul yn machlud ar ben y mynyddoedd, dwedodd Gareth, "Wel, dyna antur i ni byth anghofio.
En: And so, chatting while seeing the sun setting on top of the mountains, Gareth said, "Well, that's an adventure we'll never forget."