Sheep Shenanigans: A Village’s Unity Tale

In this episode, we'll unlock the heartwarming tale of a village that banded together over a sheep pen mishap.

Cy: Ar fore braf a heulog yn y pentref bychan o Llanfairpwllgwyngyll, roedd Gwyneth yn mynd at ei chwt defaid gyda chynlluniau mawr i glirio'r lle a rhoi bwyd i'w defaid.
En: On a beautiful and sunny morning in the small village of Llanfairpwllgwyngyll, Gwyneth went to her sheep pen with big plans to tidy up the place and feed her sheep.

Cy: Bu hi'n gweithio'n galed am oriau, yn cario bales o wair a dŵr i'r anifeiliaid mwyn.
En: She worked hard for hours, carrying bales of hay and water for the gentle animals.

Cy: Ond wrth iddi gamu allan am funud i nôl rhagor o fwyd, daeth y drws i gau y tu ôl iddi gyda chlic clyfar.
En: But as she stepped out for a moment to fetch more food, the door closed behind her with a clever click.

Cy: Y tu allan, ar wahân i Gwyneth, roedd ei chymydog direidus, Evan, yn pwyso'n dawel yn erbyn ei giât ei hun, yn gwylio popeth oedd yn digwydd.
En: Outside, apart from Gwyneth, her curious neighbor Evan was quietly watching everything happening, leaning against his own gate.

Cy: Dechreuodd Evan ymdrechu'n galed i guddio ei chwerthin wrth sylwi ar sefyllfa druenus Gwyneth.
En: Evan began to struggle to contain his laughter while noticing Gwyneth's unfortunate situation.

Cy: Roedd hi wedi ei chloi hi ei hun allan o'r cwt defaid!
En: She had accidentally locked herself out of the sheep pen!

Cy: Nid oedd allwedd gyda Gwyneth, a'r angen i ryddhau ei defaid cyn bo hir oedd yn pwyso ar ei meddwl.
En: With no key on her person, the need to release her sheep soon weighed heavily on her mind.

Cy: Trodd hi o gwmpas ac edrychodd yn ofalus am ffordd i ail-agor y drws.
En: She turned around and carefully looked for a way to reopen the door.

Cy: Yn anffodus, roedd y clo yn gadarn, a'r allweddau yn dal o mewn.
En: Unfortunately, the lock was secure, and the keys remained inside.

Cy: Dechreuodd hi alw am gymorth yn uchel.
En: She began calling for help loudly.

Cy: Wedi ystyried am ennyd, Rhys, ffrind i Gwyneth a oedd yn cerdded heibio, glywodd ei galwadau ac aeth ati i'w chynorthwyo.
En: After considering for a moment, Rhys, a friend of Gwyneth's who was passing by, heard her calls and went to help her.

Cy: Gyda gwên ar ei wyneb, dywedodd Rhys, "Gwyneth, beth wyt ti wedi ei wneud yr amser hwn?
En: With a smile on his face, Rhys said, "Gwyneth, what have you done this time?"

Cy: "Evan, o weld Rhys yn ymuno â'r anturiaeth, dechreuodd deimlo tipyn bach o gydwybod ddrwg am ei dawel chwerthin cynharach, a phenderfynodd gamu mewn i helpu hefyd.
En: Seeing Rhys joining the adventure, Evan started to feel a bit of guilt for his earlier quiet laughter and decided to step in to help as well.

Cy: Gyda'i gilydd, dechreuodd y tri chwilio am offer a allai agor y drws.
En: Together, the three began searching for tools that could open the door.

Cy: Ar ôl llawer o dynnu a gwthio, gyda help criw o blant chwilfrydig o'r pentref a ddaeth i weld beth oedd yn mynd ymlaen, llwyddodd Gwyneth, Rhys ac Evan i gymryd y clo oddi ar y drws gan ddefnyddio hen haearn bwyell oedd yn gorwedd y tu ôl i'r cwt.
En: After much pulling and pushing, with the help of a curious group of children from the village who came to see what was happening, Gwyneth, Rhys, and Evan managed to remove the lock from the door using an old iron chisel lying behind the pen.

Cy: Yn olaf, agorodd y drws gyda swyn a sŵn sydyn, a rhedeg allan wnaeth y defaid yn hapus i'r cae eang.
En: Finally, the door opened with a magical and sudden sound, and the happy sheep ran out into the wide field.

Cy: Chwerthiniwyd gan bawb am y digwyddiad digri, a gafodd Gwyneth ryddhad a diolch i bawb a ddaeth i'w chymorth.
En: There was laughter from everyone at the intense event, and Gwyneth experienced relief and gratitude to everyone who came to her aid.

Cy: O hyn ymlaen, roedd hi'n sicr o gadw allwedd wrth ei phen ei hun bob amser.
En: From then on, she made sure to always keep a key on herself.

Cy: Dros amser, daeth y stori am y dydd y cafodd Gwyneth ei chloi hi ei hun allan o'r cwt defaid yn chwedl leol, a dysgodd pawb, gan gynnwys Evan y cymydog, pwysigrwydd bod yn gymydog caredig ac helpu pan fo angen.
En: Over time, the story of the day Gwyneth accidentally locked herself out of the sheep pen became a local legend, teaching everyone, including Evan the neighbor, the importance of being a caring neighbor and helping when needed.

Cy: Ac fel hyn, daeth cymuned Llanfairpwllgwyngyll yn nes at ei gilydd, ynghlwm o amgylch cyfeillgarwch, chwerthin, a defaid anturus.
En: And so, the community of Llanfairpwllgwyngyll grew closer, bound by friendship, laughter, and adventurous sheep.