Sheepish Mix-Up: Cliff’s Comic Confusion!

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá geal a bhí ann nuair a bhog Aoife, Sean agus Niamh go dtí na hAillte Móire, áit a bhfuil radharcanna áille agus dúlra iontach le feiceáil.
En: It was a beautiful, bright day when Aoife, Sean, and Niamh moved to the Cliffs of Moher, where beautiful views and wonderful nature can be seen.

Ga: Bhí siad ag súil go mór leis an lá seo.
En: They were really looking forward to this day.

Ga: Ag siúl síos chosán caol na nAillte, bhain Aoife sult as an ngrian agus an ghaoth ag sileadh trína cuid gruaige.
En: While walking down the narrow path of the Cliffs, Aoife enjoyed the sun and the wind flowing through her hair.

Ga: Chas sí timpeall chun rud éigin greannmhar a rá le Sean, ach in ionad a phiocadh amach é i measc an tslua, thug sí súil sheafóideach ar chréatúr clúmhach éigin agus ghlaoigh sí amach go háthasach, “A Sheain!
En: She turned around to say something funny to Sean, but instead of picking him out from the crowd, she glimpsed a fluffy creature and called out joyfully, “Sean!

Ga: Gabh suas anseo leat!
En: Come up here with you!”

Ga: “Ach ní raibh an caora a d’ardaigh a ceann le féachaint uirthi agus í ag gáire Sean ar chor ar bith.
En: But the sheep that raised its head to look at her did not make Sean laugh at all.

Ga: Chonaic Niamh an meascán agus níorbh fhéidir léi fanacht ciúin.
En: Niamh saw the mix-up and couldn’t stay quiet.

Ga: Phléasc sí amach ag gáire, “Aoife, a stór, tá tú ag caint le caora seachas le Sean!
En: She burst out laughing, “Aoife, dear, you’re talking to a sheep instead of Sean!”

Ga: “D’fhéach Aoife níos géire ansin agus chonaic sí an bhéim a rinne sí.
En: Aoife looked more closely then and saw the mistake she had made.

Ga: D’éirigh léi an gháire a bhí ag iarraidh briseadh tríd a smachtú.
En: She struggled to control the laughter that was trying to break through her restraint.

Ga: “Ó, tá mé chomh mearbhall!
En: “Oh, I’m so confused!”

Ga: ” a admhaigh sí agus í ag casadh na gceann.
En: she admitted, turning red.

Ga: D’aimsigh siad go luath Sean agus d’inis siad dó an scéal.
En: They quickly found Sean and told him the story.

Ga: Ní raibh in ann stop a chuir leis an ngáire agus iad ag magadh faoin gcaora ‘chara nua’ a bhí aimsithe ag Aoife.
En: He couldn’t stop laughing, teasing about the ‘new friend’ sheep that Aoife had found.

Ga: Ag deireadh an lae, sula ndeachaigh siad abhaile, thug Aoife breith ar smaoineamh.
En: At the end of the day, before they went home, Aoife had an idea.

Ga: “Cén chaoi a mba mhaith libh cuimhneachán a thógáil linn?
En: “How about we take a souvenir with us?”

Ga: ” a d’fhiafraigh sí.
En: she asked.

Ga: “Déanaimis grianghraf de gach duine againn leis an gcaora!
En: “Let’s take a group photo with the sheep!”

Ga: “Mar sin rinne siad grianghraf den ghrúpa, Aoife, Sean, agus Niamh ag gáire le chéile, an caora ina seasamh ina measc, mar chomhartha go raibh cairdeas láidir agus greann i gcroílár a bpearsantachtaí.
En: So they took a picture of the group, Aoife, Sean, and Niamh laughing together, the sheep standing among them, as a sign of strong friendship and humor at the heart of their personalities.

Ga: Bhuaigh Aoife cead a mearbhaill, agus bhí an lá acu le chéile lán de chuimhneacháin a mbeadh áthas orthu iad a roinnt arís agus arís eile.
En: Aoife won permission to keep her confusion, and they had a day together full of memories they would be happy to share again and again.

Ga: Deireadh sona gan dabht ab ea é don lá ar na hAillte.
En: It was definitely a happy ending for the day at the Cliffs.

Vocabulary Words:
áille : beautiful
radharcanna : views
dúlra : nature
caol : narrow
clúmhach : fluffy
súil : glimpsed
go háthasach : jovially
gáire : laughter
mearbhall : confusion
smacht : restraint
cuimhneachán : souvenir
magadh : teasing
pearsantachtaí : personality
chuimhneacháin : memories
cead : permission