Sneeze & Charm: Blarney Stone’s Tale

In this episode, we'll explore the unexpected and laugh-worthy happenings as three friends encounter the mystique of the Blarney Stone.

Ga: Bhí lá breá geal ann i mbaile beag míorúilteach i ndeisceart na hÉireann, áit a bhfuil caisleán ársa le cloch a bhfuil clú agus cáil uirthi - Cloch Bhlarna.
En: There was a beautiful, bright day in a small magical town in the southeast of Ireland, where there is an ancient stone castle renowned and famous - Blarney Stone Castle.

Ga: Bhí triúr cairde ann, Sean, Aoife agus Cian, a thóg an turas fada ó bhaile le cuairt a thabhairt ar an gcaisleán seo.
En: There were three friends there, Sean, Aoife, and Cian, who took the long journey from their town to visit this castle.

Ga: Agus siad ag dreapadh na staighre caola casta, ní raibh aon cheo sa spéir agus bhí an ghrian ag lonradh go geal.
En: As they climbed the narrow, winding stairs, there wasn't a cloud in the sky and the sun was shining brightly.

Ga: Bhí sceitimíní ar Sean go háirithe.
En: Sean was particularly excited.

Ga: "An bhfuil sibh réidh?
En: "Are you ready?"

Ga: " arsa Sean le gáire mór ar a aghaidh.
En: Sean asked with a big smile on his face.

Ga: "Réidh le haghaidh cad?
En: "Ready for what?"

Ga: " d'fhiafraigh Cian, a bhí beagáinín neirbhíseach ag smaoineamh ar an airde.
En: Cian asked, a little nervous at the height.

Ga: "Chun póg a thabhairt ar an gCloch Bhlarna!
En: "To kiss the Blarney Stone!"

Ga: " arsa Sean ag gáire.
En: Sean exclaimed.

Ga: "Deirtear má pógann tú í, go mbeidh an chaint is binne, is deise agat!
En: "They say if you kiss it, you'll have the sweetest, most beautiful speech!"

Ga: "Shroich siad barr an chaisleáin, áit a raibh an chloch cháiliúil.
En: They reached the top of the castle, where the famous stone was located.

Ga: Bhí Sean chomh corraithe is go raibh sé deacair dó fanacht ciúin.
En: Sean was so excited that he found it difficult to stay quiet.

Ga: Nuair a tháinig a sheal, chrom sé siar, díreach sular chuir sé a bhéal in aice leis an gcloch, ach ansin tharla tubaiste beag greannmhar – rinne Sean sraothartach mór!
En: When his turn came, he leaned back, just before placing his lips next to the stone, but then a funny little disaster happened – Sean let out a huge sneeze!

Ga: Le plop mór, eitil clúdach caipín Sean as a cheann agus d'eitil síos an caisleán.
En: With a big plop, Sean's hat flew off his head and down the castle.

Ga: Le sceitimíní agus iontas, d'fhan na daoine thart ina stad, ag féachaint ar an gcaipín ag eitilt sa ghaoth.
En: With excitement and astonishment, the onlookers stood around, watching the hat fly in the wind.

Ga: "Bhuel, sin é an teagmháil is físiúla le Cloch Bhlarna atá feicthe agam riamh!
En: "Well, that's the most memorable encounter with the Blarney Stone I've ever seen!"

Ga: " arsa Aoife, agus í ag cloí leis an ngáire.
En: said Aoife, giggling.

Ga: "Ó, ní féidir é seo a chreidbheáil," arsa Sean idir náire agus gáire.
En: "Oh, this can't be true," Sean said between embarrassment and laughter.

Ga: Bhí súile gach duine sa cheantar ann ag faire ar an gcluiche neamhghnách seo.
En: Everyone in the area had their eyes on this unusual spectacle.

Ga: Leis an náire á rialú aige, bheartaigh Sean an t-ádh a bhí air a úsáid chun an scéal a dhéanamh níos fearr.
En: Controlling his embarrassment, Sean decided to use his luck to make the story better.

Ga: "Féach, tá magee draíochta timpeall an chaisleáin – seo domsa," arsa Sean le gáire, agus é ag iarraidh an chloch a phóg arís.
En: "Look, there's magic around the castle – here I go," Sean said with a laugh, trying to kiss the stone again.

Ga: An uair seo, d'éirigh leis póg a thabhairt ar an gCloch gan aon teagmháil eile.
En: This time, he managed to kiss the Blarney Stone without any further contact.

Ga: Ansin, le gáire mór ó chách, phioc Sean a chaipín a bhí tar éis tuirlingt i ngáirdíní an chaisleáin.
En: Then, with great laughter from everyone, Sean picked up his hat that had fallen in the castle gardens.

Ga: Agus siad ag fágáil an chaisleáin, bhí níos mó binbe agus scéalaíochta i nguth Sean ná riamh roimhe.
En: As they left the castle, there was more laughter and storytelling in Sean's voice than ever before.

Ga: Bhí an laochra cróga Sean tar éis dul i ngleic leis an gcloch draíochta - agus an sraothartach a chur ar ceal!
En: The brave hero Sean had successfully dealt with the magical stone - and the sneeze he had let out!