Sheepish Selfies: A Cliffside Caprice

we'll explore how a simple selfie became a lesson in presence and a source of endless laughter amidst the stunning backdrop of the Cliffs of Moher.

Ga: Lá breá gréine a bhí ann agus bhí Sean agus Siobhán ag siúl ar imeall na haille ag Na hAillte Móire, áit a raibh radharcanna iontacha le feiceáil.
En: It was a beautiful sunny day, and Sean and Siobhán were walking on the edge of the cliffs at the Cliffs of Moher, where there were wonderful views to be seen.

Ga: Bhí siad ag caint agus ag gáire fad is a bhíodar ag spaisteoireacht le chéile, agus an ghaoth ag séideadh go láidir ar bharr na haille.
En: They were chatting and laughing as they strolled together, with the wind blowing strongly on top of the cliffs.

Ga: "Fan anseo, Siobhán," arsa Sean. "Tógfaidh mé selfie dinn, leis an radharc álainn seo sa chúlra!"
En: "Stay here, Siobhán," said Sean. "I'll take a selfie of us, with this beautiful scenery in the background!"

Ga: Shiúil Sean ar gcúl cúpla céim, ag féachaint ar a ghuthán, agus níor thug sé suntas do Siobhán ag dul i bhfolach taobh thiar de charraig mhór.
En: Sean walked back a few steps, looking at his phone, and didn't notice Siobhán quietly going behind a big rock.

Ga: Thóg sé a ghuthán, chuir sé a lámh amach, agus bhí sé cinnte go raibh Siobhán taobh thiar de lena meangadh mór.
En: He raised his phone, extended his arm, and was certain that Siobhán was behind him with her big smile.

Ga: "Céard atá tú ag déanamh, Siobhán? Tá tú chomh ciúin!" arsa Sean gan aithne ná éisteacht.
En: "What are you doing, Siobhán? You're so quiet!" said Sean, not noticing or listening.

Ga: Ach i ndáiríre, ní raibh sé ach ag labhairt le caora a bhí ag ithe féir go socair cois na haille.
En: But in fact, he was just talking to a sheep calmly eating grass by the cliff.

Ga: Ní fhaca Sean cúl bán na caorach agus cheap sé gurb é geansaí geal Siobhán a bhí ann.
En: Sean didn't see the white behind the sheep and thought it was Siobhán wearing a bright jumper.

Ga: Bhí míthuiscint aisteach tarlaithe!
En: A strange misunderstanding had occurred!

Ga: Chuala Sean gáire taobh thiar de, agus d'iompaigh sé timpeall go tapa.
En: Sean heard laughter behind him, and he quickly turned around.

Ga: Bhí Siobhán ann, ag tarraingt a gruaige ar gcúl agus í ag cur a lámha ar a cromáin agus í ag gáire ó chroí.
En: There was Siobhán, pulling her hair back and clapping her hands while laughing from her heart.

Ga: "Sean, an bhfuil tú ag selfie le caora anois?" gháir sí agus í ag pointeáil i dtreo an bheithigh aineolach.
En: "Sean, are you taking a selfie with a sheep now?" she giggled, pointing towards the unknowing animal.

Ga: D'fhéach Sean siar go hamhrasach, aghaidh dearg le náire.
En: Sean looked back hesitantly, a red face with embarrassment.

Ga: "Ó, bhuel, uhm... cheap mé...," streachail sé le míniú.
En: "Oh, well, um...I thought...," he struggled to explain.

Ga: Ansin chrom Siobhán síos agus ghlac selfie fíor leo, an bheirt acu agus an caora san áireamh.
En: Then Siobhán knelt down and took a true selfie with both of them, including the sheep.

Ga: Bhí gáire iontach acu agus d'éirigh ina nath cainte idir iad as sin amach.
En: They had wonderful laughter and it became a recurring joke between them from then on.

Ga: Gach uair a chonaic siad caora arís, mheabhraíodh Siobhán do Sean faoin lá a chuir caora aisteach i gcuimhne dó cé chomh tábhachtach is atá sé féachaint ní hamháin le do shúile, ach le do chroí freisin.
En: Every time they saw a sheep again, Siobhán would remind Sean of the day a sheep slipped his mind, emphasizing how important it is to look not only with your eyes but with your heart as well.

Ga: Ón lá sin i leith, chuimhnigh Sean go deo an ceacht sin – agus gach uair a chuaigh siad siar chuig Na hAillte Móire, lig siad don gcaora spraoi a dhéanamh leo i gcónaí ina ngrianghraif, mar chuimhneachán ar an gcairdeas láidir a bhí idir caora agus daoine ar na haille draíochtacha sin.
En: From that day on, Sean always remembered that lesson – and whenever they went back to the Cliffs of Moher, they let the sheep have fun with them in their photos, as a reminder of the strong friendship between sheep and people on those magical cliffs.