Statue Stir: A Comical Encounter in Vilnius

explore a hilarious mix-up with a living statue on the cobblestoned streets of Vilnius.

Lt: Vilniaus senamiesčio širdyje, saulėtam pavasario rytui budint miestą, Marius su drauge Gabija lėtai vaikščiojo akmenimis grįstomis gatvėmis.
En: In the heart of the old town of Vilnius, as the sunny spring morning awoke the city, Marius and his friend Gabija strolled slowly through the cobblestone streets.

Lt: Marius visada mėgo staigmenas, o senamiestis jų pilnas buvo.
En: Marius always loved surprises, and the old town was full of them.

Lt: Netikėtai, tarp parduotuvėlių ir kavinių, aikštėje, jis pamatė keistą statulą.
En: Suddenly, among the shops and cafes, in the square, he saw a strange statue.

Lt: Pasakojama, kad Vilniaus senamiestyje gyvena tikri stebuklai, bet ši „statula“ atrodė per daug gyva.
En: It is said that real miracles live in the old town of Vilnius, but this "statue" looked too lifelike.

Lt: Aptraukta bronzos spalvos dažais, ji laikė nejudamą pozą.
En: Painted in bronze colors, it held a motionless pose.

Lt: "Gabija, pažiūrėk," – sušuko jis.
En: "Gabija, look," he exclaimed.

Lt: Marius priėjo prie „statulos“ ir pradėjo šnekėti: "Kaip keista, kad tokia graži skulptūračia yra čia.
En: Marius approached the "statue" and began to speak: "How strange that such a beautiful sculpture is here.

Lt: Ar manai, ji sena?
En: Do you think it's old?"

Lt: "Statula nieko neatsakė.
En: The statue said nothing.

Lt: Gabija šypsojosi, stebėdama Marį.
En: Gabija smiled, watching Marius.

Lt: Jis pakartojo savo klausimą garsiau, tačiau vis tiek – tyli statula tik stovėjo be jokio judesio.
En: He repeated his question louder, but still – the silent statue just stood without any movement.

Lt: Marius nesuprato, kas vyksta, ir pagalvojo: "Gal ji tikrai tikra?
En: Marius didn't understand what was happening and thought, "Maybe it is really real?"

Lt: " Jis vos palietė bronzinio žmogaus ranką ir staiga statula pajudėjo!
En: He barely touched the bronze man's hand, and suddenly the statue moved!

Lt: Marius šoko atgal, o statula – tai gatvės artistas – pradėjo juoktis.
En: Marius jumped back, and the statue – a street artist – began to laugh.

Lt: "Marius, tai gyvas žmogus!
En: "Marius, it's a living person!"

Lt: " – Gabija negalėjo nustoti šypsotis.
En: Gabija couldn't stop smiling.

Lt: Marius pasijuto kvailai, bet visi juokėsi kartu su juo.
En: Marius felt foolish, but everyone laughed along with him.

Lt: Gatvės artistas buvo meistriškas savo amatą ir sugebėjo visus pralinksminti.
En: The street artist was a master of his craft and managed to amuse everyone.

Lt: Aikštėje susirinko minia žmonių, džiaugsmingai stebinti, kaip Marius suglumęs pripažįsta savo klaidą.
En: A crowd of people gathered in the square, happily watching as Marius, bewildered, admitted his mistake.

Lt: Bet netrukus jis pasijuto šiltoje bendruomenėje, kur visi buvo suvienyti šypsena ir linksmybėmis.
En: But soon he felt part of a warm community where everyone was united by smiles and laughter.

Lt: Po šio nuotykio Marius su Gabija ėjo per Vilniaus senamiestį, juokais primindamas, kad stebuklai čia – kasdienybė, o kartais tie stebuklai gali net šokiruoti.
En: After this adventure, Marius and Gabija walked through the old town of Vilnius, jokingly reminding each other that miracles here are a part of everyday life, and sometimes those miracles can even stun you.

Lt: Jie suprato, kad net pačios keisčiausios situacijos gali virsmi įsimintinais momentais ir naujos draugystės pradžia.
En: They realized that even the most peculiar situations can turn into memorable moments and the beginning of new friendships.

Lt: Nuo šiol, eidami pro kiekvieną "statulą", jie kruopščiai žiūrėjo, ar ji tikrai negyva.
En: From then on, passing by every "statue," they carefully looked to see if it was really lifeless.

Lt: Ir kasdien, širdyje nešdamiesi šią smagią istoriją, jie vaikščiojo po Vilniaus senamiestį, kur kiekviena gatvė ir aikštė pasakojo savo stebuklingą pasaką.
En: And every day, carrying this fun story in their hearts, they strolled through the old town of Vilnius, where every street and square told its own magical tale.