Sweets and Stories: A Day in Vilnius

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Buvo giedra pavasario diena, kai Elena kartu su dviem draugais – Jonu ir Gintaru – nusprendė pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį.
En: It was a sunny spring day when Elena, along with two friends, Jonas and Gintaras, decided to take a walk around the old town of Vilnius.

Lt: Paukščiai čiulbėjo, o saulė maloniai šildė jų veidus.
En: The birds were chirping, and the sun gently warmed their faces.

Lt: Elena buvo čia pirmą kartą ir stebėjosi kiekvienu siauru senamiesčio kiemeliu.
En: Elena was here for the first time and marveled at every narrow alley of the old town.

Lt: Nors Ji buvo iš mažo miestelio, šiandien jautėsi tikra vilnietė.
En: Although she was from a small town, today she felt like a true Vilnius resident.

Lt: Jonas su Gintaru, gyvenę Vilniuje nuo mažumės, pasiūlė aplankyti garsiąjį Trys Kryžiai paminklą ant Kalnų parko.
En: Jonas and Gintaras, who had lived in Vilnius since childhood, suggested visiting the famous Three Crosses monument in Kalnai Park.

Lt: Elena žengė tolyn su akyse spinduliavusiu nuostabos žvilgsniu.
En: Elena walked on with a look of wonder in her eyes.

Lt: Staiga, pro šviesaus pavasario debesį atsirado Trys Kryžiai.
En: Suddenly, through the bright spring clouds, the Three Crosses appeared.

Lt: Bet Elenui jie atrodė ne kaip paminklas, o kaip milžiniška ledų vata!
En: But to Elena, they looked not like a monument, but like a gigantic cotton candy!

Lt: “Mmm, kaip skaniai tai atrodo!
En: “Mmm, it looks so delicious!”

Lt: ” – susižavėjusi šūktelėjo Ji.
En: she exclaimed in admiration.

Lt: Nepaisydama Jonu ir Gintaro keistų žvilgsnių, Elena ištiesė ranką lyg norėdama pasigauti ledų.
En: Ignoring the strange glances of Jonas and Gintaras, Elena reached out as if to grab the cotton candy.

Lt: Žingsnis po žingsnio Ji artėjo prie paminklo ir atsimerkusi ketino įkąsti milžiniško ‘ledų kūgio’.
En: Step by step, she approached the monument and was about to take a bite out of the gigantic ‘cotton candy’.

Lt: “Stok, Elena!
En: “Stop, Elena!”

Lt: ” – juokais šūktelėjo Jonas.
En: Jonas called out, laughing.

Lt: “Tai ne ledai, o mūsų istorija!
En: “Those aren’t candies, it’s our history!”

Lt: “Elena pamirkė, supratusi savo klaidą, ir visi trys pradėjo juoktis.
En: Elena blinked, realizing her mistake, and all three burst into laughter.

Lt: “Įsivaizduokite, jei aš išties įkąsčiau į kryžius!
En: “Imagine if I had actually bitten into the crosses!”

Lt: ” – juokėsi Ji, o jos naujieji draugai negalėjo sustabdyti juoko.
En: she laughed, and her new friends couldn’t stop laughing either.

Lt: Jie praleido visą dieną tyrinėdami senamiestį ir dalindamiesi istorijomis.
En: They spent the whole day exploring the old town and sharing stories.

Lt: Vakaras juos rado sėdinčius prie pat Nemuno, į mėlyną dangų leidžiant saulei.
En: The evening found them sitting by the Nemunas River, watching the sun set into the blue sky.

Lt: “Šiandien išmokau kažką naujo,” – šypsojosi Elena.
En: “Today I learned something new,” Elena smiled.

Lt: “Kad net ir didžiausi klaidinimai gali tapti nuostabiai linksmomis akimirkomis.
En: “That even the biggest mistakes can become wonderfully funny moments.”

Lt: “Jonas ir Gintaras pritarė, o grįžtant namo visi trys suvalgė tikrus ledus.
En: Jonas and Gintaras agreed, and as they headed home, all three of them had some real ice cream.

Lt: Ir Elena įsiamžino šalia Trijų Kryžių, šįkart žinodama, kad tai ne ledų vata, bet Vilniaus simbolis, liudijantis miesto ir jo žmonių istoriją.
En: This time, Elena posed next to the Three Crosses, knowing that it was not cotton candy, but the symbol of Vilnius, bearing witness to the city and its people’s history.

Vocabulary Words:
saulėtas : sunny
nusprendė : decided
čiulbėjo : chirping
stebėjosi : marveled
gyventojas : resident
paminklas : monument
įkąsti : bitten
milžiniška : gigantic
ledų vata : cotton candy
pradėjo juoktis : burst into laughter
tyrinėjo : explored
nuostabiai : wonderfully
tikrus : real
įsiamžino : posing
liudijantis : bearing witness
pilis : castle
klaidą : mistake
istorija : history
nepaisyti : ignoring
garsus : famous
vakaras : evening
grįžtant namo : heading home
mėlyną dangų : blue sky
išmokau : learned
dalindamiesi : sharing
keistas : strange
susižavėjimas : admiration
ištiesė ranką : reached out
siauras : narrow