The Accidental Guide at Conwy Castle

In this episode, we'll delve into an enchanting misadventure at Conwy Castle, where a simple case of mistaken identity weaves a tale of history, humor, and newfound companionship.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod cymylog pan gerddodd Eira tuag at Gastell Conwy, gyda'i llygad mawr yn syllu ar y muriau cerrig syfrdanol sy'n amgylchynu'r cestyll canoloesol.
En: It was a cloudy day when Eira walked towards Conwy Castle, with her big eyes staring at the astonishing stone walls surrounding the medieval castle.

Cy: Roedd hi newydd gyrraedd yng Nghymru, a'i chalon yn llawn cyffro i ddysgu am hanes y lle hwn.
En: She had just arrived in Wales, her heart full of excitement to learn about the history of this place.

Cy: Wrth gerdded drwy'r porth mawr, gwelodd Eira ddyn ifanc yn sefyll wrth y mynediad, ei wallt yn chwifio yn y gwynt, a'i wyneb yn cynnig croeso cynnes.
En: As she walked through the grand entrance, Eira saw a young man standing at the entrance, his hair waving in the wind and his face offering a warm welcome.

Cy: Roedd ganddo fap mewn un llaw ac roedd yn edrych fel pe bai o'n gyfarwydd iawn â'r castell.
En: He had a map in one hand and looked as if he was very familiar with the castle.

Cy: Heb oedi, aeth Eira ato gan dybio mai tywysydd oedd e.
En: Without hesitation, Eira approached him assuming he was a guide.

Cy: "Helo!
En: "Hello!"

Cy: " meddai Eira mewn Cymraeg syml.
En: said Eira in simple Welsh.

Cy: "Rwy'n chwilio am wybodaeth am hanes y castell.
En: "I'm seeking information about the history of the castle.

Cy: Allwch chi fy helpu?
En: Can you help me?"

Cy: "Rhys, wedi'i fagu yng nghysgod y castell ond yn bendant ddim yn dywysydd, aeth yn goch gyda syndod.
En: Rhys, raised in the shadow of the castle but certainly not a guide, was taken aback.

Cy: "Um, helo," meddai, gan geisio peidio â'i siomi.
En: "Um, hello," he said, trying not to disappoint her.

Cy: "Wel, gallaf geisio ateb rhai o'ch cwestiynau.
En: "Well, I can try to answer some of your questions."

Cy: "Cychwynnodd Eira holi Rhys am bob cornel o'r castell, o'r tyrau uchel i'r ffos ddyfnion.
En: Eira started asking Rhys about every corner of the castle, from the high towers to the deep moats.

Cy: Gan fod Rhys wedi treulio blynyddoedd yn chwarae yno fel plentyn, roedd ganddo lawer o straeon a chwedlau i'w rhannu, er nad oedd bob amser yn sicr o'u gwirionedd hanesyddol.
En: Having spent years playing there as a child, Rhys had many stories and legends to share, although he wasn't always certain of their historical accuracy.

Cy: Wrth iddynt gerdded o amgylch y castell, sylweddolodd Rhys fod Eira wedi ei gamgymryd am dywysydd, ond nid oedd eisiau torri ei chalon drwy ddweud y gwir.
En: As they wandered around the castle, Rhys noticed that Eira had mistaken him for a guide, but he didn't want to break her heart by telling the truth.

Cy: Felly, parhaodd i feddwl am atebion i'w chwestiynau, hyd yn oed yn mentro i ddyfeisio rhai 'fffeithiau' doniol ac anarferol.
En: So, he continued to think of answers to her questions, even venturing to invent some funny and unusual "facts."

Cy: Wedi iddynt dreulio'r prynhawn yn crwydro, daeth y gwir i'r amlwg.
En: After spending the afternoon roaming around, the truth came to light.

Cy: Gyda gwen gynnes, cyfaddefodd Rhys nad oedd e mewn gwirionedd yn arbenigwr ar hanes.
En: With a warm smile, Rhys admitted that he wasn't truly an expert on the history.

Cy: Eira, a oedd breuddwydio gyda'r straeon drwy'r dydd, chwerthin gyda chalon ysgafn.
En: Eira, who had been dreaming with the stories throughout the day, laughed heartily.

Cy: "Nid oeddech yn dywysydd?
En: "You were not a guide?"

Cy: " meddai hi.
En: she said.

Cy: "Wel, rydych chi'n gwybod llawer am y castell beth bynnag, ac rwyf wedi mwynhau clywed eich straeon.
En: "Well, you do know a lot about the castle anyway, and I have enjoyed hearing your stories."

Cy: "Cyn gadael, rhoddodd Rhys wahoddiad i Eira i ymuno ag ef a'i ffrindiau heno am de mewn tŷ te cyfagos.
En: Before leaving, Rhys invited Eira to join him and his friends tonight for tea in a nearby café.

Cy: Roedd Eira yn hapus i gyfarfod â phobl newydd ac i barhau i ddysgu am ddiwylliant Cymru.
En: Eira was happy to meet new people and continue learning about the culture of Wales.

Cy: Yng nghanol chwerthin a sgwrs dros de poeth, daeth hi'n amlwg bod camgymeriad digri Eira wedi arwain at gyfeillgarwch newydd a phrofiad i'w gofio am byth.
En: Amid laughter and conversation over hot tea, it became clear that Eira's lighthearted mistake had led to a new friendship and an unforgettable experience.

Cy: Ac ar ben hynny, roedd ganddi wahoddiad gan y 'tywysydd' answyddogol i ddychwelyd i Gastell Conwy, lle byddai'n gywir yn cyflwyno ei hun fel ffrind, nid arweinydd tour.
En: And on top of that, she received an invitation from the "official" 'guide' to return to Conwy Castle, where she would be correct to present herself as a friend, not a tour leader.