The Bicycle Selfie Mishap: Laughter, Friendship, and an Underwater Adventure

In this episode, we'll dive into the hilarious mishap of Elise, Benjamin, and Sophie as their bicycle selfie takes an unexpected plunge into an Amsterdam canal, leading to an unforgettable underwater adventure.

Nl: In de drukke straten van Amsterdam leefden drie vrienden: Elise, Benjamin en Sophie. Elise was altijd vrolijk. Benjamin was de leuke grappenmaker. Sophie, zij was de slimme.
En: In the busy streets of Amsterdam, three friends lived: Elise, Benjamin, and Sophie. Elise was always cheerful. Benjamin was the funny prankster. Sophie, she was the smart one.

Nl: Op een zonnige dag besloten ze op de fiets de stad te verkennen. Elise wilde een foto, of beter, een selfie, maken van hun avontuur. Ze riep: "Kom Benjamin, Sophie, lachen voor de foto!"
En: On a sunny day, they decided to explore the city on their bicycles. Elise wanted a photo, or rather, a selfie, of their adventure. She called out, "Come on Benjamin, Sophie, smile for the photo!"

Nl: Zoals altijd zat Sophie op de zadel van haar fiets met haar fiets aan de hand, terwijl ze het Amsterdamse grachtenlandschap in zicht bracht. Benjamin stond naast haar, stiekem een grappig gezicht trekken om Sophie te laten lachen. Elise probeerde haar vrienden en de oude Amsterdamse huizen achter hen op de foto te krijgen. Maar Elise was niet zo goed in tegelijkertijd fotograferen en fietsen.
En: As always, Sophie sat on her bicycle saddle with her bike by her side, taking in the view of the Amsterdam canals. Benjamin stood next to her, secretly making a funny face to make Sophie laugh. Elise tried to capture her friends and the old Amsterdam houses behind them in the photo. But Elise wasn't very good at both taking photos and riding her bike at the same time.

Nl: Ze lette niet op waar ze heen ging. Plots draaide haar stuur naar links, toen naar rechts, en voordat ze het wist.... SPLASH! Elise viel met haar fiets de brede gracht in.
En: She wasn't paying attention to where she was going. Suddenly, her handlebars turned left, then right, and before she knew it... SPLASH! Elise and her bike fell into the wide canal.

Nl: Benjamin en Sophie schrokken. Ze keken naar het water en zagen Elise. Ze was in orde. Een beetje nat, maar veilig. Benjamin begon te lachen. Sophie ging op zoek naar hulp.
En: Benjamin and Sophie were startled. They looked into the water and saw Elise. She was okay. A bit wet, but safe. Benjamin started laughing. Sophie went to look for help.

Nl: De bewoners van het nabijgelegen huis hoorden het lawaai. Een vriendelijke oude man kwam naar buiten met een lange houten stok. Samen met Benjamin en Sophie visten ze Elise en haar fiets uit de gracht.
En: The residents of the nearby house heard the noise. A friendly old man came out with a long wooden stick. Together with Benjamin and Sophie, they fished Elise and her bike out of the canal.

Nl: Toen Elise weer veilig op de grond stond, druppelend maar giechelend, liet Sophie haar de selfie zien. Daar was Elise, met een grote glimlach, de gracht achter haar, net voordat ze viel. Benjamin, die nog steeds grinnikte, zei: "Dat is de beste foto ooit!"
En: When Elise was back on solid ground, dripping but giggling, Sophie showed her the selfie. There was Elise, with a big smile, the canal behind her, just before she fell. Benjamin, still chuckling, said, "That's the best photo ever!"

Nl: Elise, Benjamin en Sophie leerden die dag een belangrijke les. Selfies maken op de fiets kan gevaarlijk zijn, vooral in de buurt van een gracht. Maar de lach en de vriendschap zullen altijd levend blijven, zelfs in een onderwater selfie.
En: Elise, Benjamin, and Sophie learned an important lesson that day. Taking selfies while cycling can be dangerous, especially near a canal. But the laughter and friendship will always stay alive, even in an underwater selfie.

Nl: Dat is hoe het avontuur van Elise, Benjamin en Sophie in Amsterdam eindigde. Ze hadden nog steeds hun glimlach en hun vriendschap. En natuurlijk, die geweldige foto.
En: That's how the adventure of Elise, Benjamin, and Sophie in Amsterdam ended. They still had their smiles and their friendship. And of course, that amazing photo.