The Colorful Symphony: A Lesson in Caution at La Boqueria Market

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Sota un cel tan blau com l’oceà, enmig de l’algarabia de la ciutat, hi ha un lloc especial que el Martí visita cada cap de setmana. Aquest lloc és el Mercat de la Boqueria. Els colors vius de les fruites i verdures, el soroll intens dels venedors cridant i el bullici dels clients buscant les millors ofertes, tot això fa que el Mercat sigui com una mena de simfonia urbana. En Martí sempre es perd en aquell mar de sensacions.
En: Under a sky as blue as the ocean, amidst the hustle and bustle of the city, there is a special place that Marti visits every weekend. This place is La Boqueria Market. The vibrant colors of the fruits and vegetables, the loud chatter of the vendors, and the bustling of customers looking for the best deals, all make the market like a kind of urban symphony. Marti always gets lost in that sea of sensations.

Ca: Aquell dissabte va ser però una mica diferent. En Martí es va apropar a una parada de formatges que li cridava l’atenció. Estava ple de formatges que mai havia tastat. Amb les peces elegants repartides sobre una fusta rústica, eren una simfonia de textures i colors. En Martí es va decidir a provar un tros de formatge blau després d’escoltar les entusiastes explicacions del venedor.
En: But that Saturday was a bit different. Marti approached a cheese stall that caught his attention. It was full of cheeses he had never tasted before. With the elegant pieces arranged on a rustic wooden board, they were a symphony of textures and colors. Marti decided to try a piece of blue cheese after listening to the enthusiastic explanations of the vendor.

Ca: Però mentrestant, portava a la mà una copa de vi negre que li havien ofert en una altra parada. Una copa que, amb l’excitació de tastar el nou formatge, es va vessar a la seva brillant camisa blanca. El vi va caure a poc a poc, tenyint la tela amb taques rogenques.
En: However, in the meantime, he was holding a glass of red wine that had been offered to him at another stall. With the excitement of tasting the new cheese, the wine spilled onto his pristine white shirt. The wine slowly dripped, staining the fabric with reddish spots.

Ca: Un xiulet de sorpresa va sortir d’entre els seus llavis. La seva camisa blanca, ara era una paleta de punts rojos. Va intentar netejar-la, però només aconseguia que les taques s’estenguessin més. Va sentir com tots els ulls es giraven cap a ell, com si la seva desgràcia l’convertís en una mena d’atracció dramàtica enmig del bullici del mercat.
En: A surprised gasp escaped his lips. His white shirt was now an array of red dots. He tried to clean it, but only succeeded in spreading the stains further. He felt all eyes turn towards him, as if his misfortune turned him into a dramatic attraction amidst the bustling market.

Ca: Però, de sobte, una dona elegant que passava per allà es va aturar. Va treure un mocador de la seva bossa i li va oferir:
En: But suddenly, an elegant woman passing by stopped. She took out a handkerchief from her bag and offered it to him.

Ca: “Mira, usa aquesta aigua mineral i el mocador. Això arranjarà aquesta matxaca,” li va dir amb un somriure.
En: “Here, use this mineral water and the handkerchief. It will fix this mess,” she said with a smile.

Ca: Amb la seva ajuda, Martí va poder netejar les taques de vi. Estava agraït per la generositat de la dona, que va continuar el seu camí amb una alegre aprovació, desapareixent dins la multitud.
En: With her help, Marti was able to clean the wine stains. He was grateful for the woman’s generosity, who continued on her way with a cheerful approval, disappearing into the crowd.

Ca: Després d’aquella experiència, en Martí va aprendre una valuosa lliçó. Sempre seguia explorant el Mercat de la Boqueria, però ara es guardava sempre de combinar formatges intensos amb copes de vi. A vegades, les petitíssimes desgràcies de la vida són les que ens recorden que sempre hem de ser una mica prudents en els nostres petits plaers.
En: After that experience, Marti learned a valuable lesson. He still continued to explore La Boqueria Market, but now he always made sure not to combine intense cheeses with glasses of wine. Sometimes, life’s smallest misfortunes are the ones that remind us that we always need to be a little cautious in our little pleasures.

Vocabulary Words:
a sota : Under
cel : sky
blau : blue
oceà : ocean
enmig de : amidst
algarabia : hustle
i : and
bullici : bustle
ciutat : city
especial : special
lloc : place
visita : visits
cada : every
cap de setmana : weekend
Mercat de la Boqueria : La Boqueria Market
vius : vibrant
colors : colors
fruites : fruits
verdures : vegetables
soroll : loud
cridant : chatter
venedors : vendors
bullici : bustling
clients : customers
buscant : looking for
millors : best
ofertes : deals
fa : make
com : like
una mena de : kind of
urbana : urban
simfonia : symphony
es perd : gets lost
mar : sea
sensacions : sensations