The Guinness Mis-Tea-ke

join us for a heartwarming twist of fate in an Irish pub, where a simple mix-up brews laughter and friendship over a misunderstood pint

Ga: I bhfad i gcéin i sráidbhaile beag in Éirinn, bhí teach tábhairne álainn áit a raibh daoine na háite ag teacht le chéile.
En: Far away in a small village in Ireland, there was a beautiful pub where the locals gathered.

Ga: Lá fuar geimhridh, shiúil Seamus, fear breá láidir le croí mór, isteach sa teach tábhairne seo ag súil le scíth a ligean tar éis lá fada crua oibre.
En: On a cold winter day, Seamus, a strong man with a big heart, walked into this pub looking to relax after a long hard day of work.

Ga: Bhí an teach tábhairne te agus cuireadh fáilte roimhe ag tine chnámha.
En: The pub was warm, and he was welcomed by the crackling fire.

Ga: Ar an taobh eile den teach tábhairne, bhí Caitlin, bean óg álainn a bhí ag obair mar fhreastalaí.
En: On the other side of the pub was Caitlin, a young woman working as a waitress.

Ga: Bhí sí cleachtaithe le gach cineál custaiméirí, ach bhí rud éigin difriúil faoi Seamus.
En: She was used to all kinds of customers, but there was something different about Seamus.

Ga: Suíochán cois tine a roghnaigh Seamus, agus d'iarr sé deoch uirthi.
En: Seamus chose a seat by the fire and asked her for a drink.

Ga: "Tabharfaidh tú pionta Guinness dom, le do thoil," a dúirt sé go mearbhall mar go raibh a intinn tuirseach agus a teanga faoi thromlach ón slaghdán a bhí air.
En: "You'll give me a pint of Guinness, please," he said confused, for his mind was weary and his tongue heavy from the flu he had.

Ga: Ach, bhí torann in airde sa teach tábhairne; bhí daoine ag caint, ag gáire, agus ag canadh.
En: But the pub was bustling; people were talking, laughing, and singing.

Ga: Níor chuala Caitlin é i gceart. Chuala sí "pionta tae" in áit "pionta Guinness".
En: Caitlin didn't quite hear him. She heard "pint of tea" instead of "pint of Guinness."

Ga: D'fhéach sí ar Seamus le hamhras ach smaoinigh sí ‘b’fhéidir gur maith leis tae in ionad beorach'.
En: She looked at Seamus suspiciously but thought, 'maybe he prefers tea instead of beer.'

Ga: Gan smaoineamh faoi dhó, chuir Caitlin an t-ordú isteach: "Pionta tae do Sheamus!" a ghlaoigh sí leis na cócairí.
En: Without a second thought, Caitlin placed the order: "Pint of tea for Seamus!" she called out to the bartenders.

Ga: Bhí iontas ar na cócairí freisin ach rinne siad an pionta tae.
En: The bartenders were also surprised but made the pint of tea.

Ga: Nuair a tháinig an pionta mór tae os comhair Seamus, bhí iontas an domhain air.
En: When the big pint of tea arrived in front of Seamus, he was utterly surprised.

Ga: Bhí an-tost timpeall mar bhí cách sa teach tábhairne ag faire ar an radharc neamhghnách seo.
En: There was a hush all around as everyone in the pub watched this unusual sight.

Ga: Bhreathnaigh Seamus ar an pionta tae, ansin ar Caitlin, agus phléasc gáire as.
En: Seamus looked at the pint of tea, then at Caitlin, and burst into laughter.

Ga: "Bhuel," ar sé, "níor ól mé pionta tae riamh i mo shaol, ach tá an chéad uair ag teacht do gach rud!"
En: "Well," he said, "I've never drunk a pint of tea in my life, but the first time for everything!"

Ga: D'ól Seamus an pionta tae go mall agus bhain sé sult as gach braon.
En: Seamus slowly sipped the pint of tea and enjoyed every drop.

Ga: Bhí an teasa ón tine agus an suaimhneas a bhí sa tae ag déanamh a scíth a ligean dó.
En: The warmth from the fire and the comfort of the tea allowed him to relax.

Ga: Tháinig daoine eile ó’n teach tábhairne timpeall air, ag caint leis agus ag magadh faoi.
En: Other people in the pub came around, talking to him and joking.

Ga: Bhris an scéal an t-ollphreas agus thosaigh cairdeas nua.
En: The incident broke the ice and started a new friendship.

Ga: Ón lá sin i leith, nuair a thagadh Seamus isteach sa teach tábhairne, bheadh gach duine ag fiafraí, "An mbeidh sé ag ól pionta tae anocht?" agus déarfadh Seamus lena gháire mhór, "Níl, tabharfaidh tú pionta Guinness dom ANOIS, le do thoil!"
En: From that day on, when Seamus would enter the pub, everyone would ask, "Will he be drinking a pint of tea tonight?" and Seamus would reply with his big laugh, "No, you'll give me a pint of Guinness NOW, please!"

Ga: Chruthaigh earráid bheag stair bheag i saol an teach tábhairne agus thug sé deis do chairdeas fás.
En: A small mistake created a little story in the life of the pub and gave a chance for friendship to grow.

Ga: Agus b'shin é, conas a tháinig an pionta tae isteach sa teach tábhairne.
En: And that's how the pint of tea made its way into the pub.