The Living Statue Prank: A Vilnius Tale

In this episode, we'll explore the charming cobblestone streets of Vilnius' Old Town, where history breathes life into stone and new friendships spark from playful pranks.

Lt: Vilniaus senamiesčio gatvelėmis žingsniavo Vytautas, žvilgsnį kryžiuodamas tarp rūpestingai puoselėjamų namų ir šventovėų, kurių sienose amžių patina sufleravo daugybę istorijų.
En: Vytautas walked through the streets of the old town of Vilnius, his gaze wandering between the carefully maintained houses and temples, whose walls whispered countless stories of ages past.

Lt: Šių gatvių kampe, prie Šv. Onos bażnyčios, Vytautas staiga sustojo.
En: At the corner of these streets, near the Church of St. Anne, Vytautas suddenly stopped.

Lt: Priešais jį, puikiai įsikūrusi ant pjedestalo ir spindinti ramiu grožiu, stovėjo figūra. "Eglė", - pagalvojo Vytautas, "tikra istorinis paminklas".
En: Before him, perfectly poised on a pedestal and exuding a serene beauty, stood a figure. "Aglė," thought Vytautas, "a true historical monument."

Lt: Bet taip tik atrodė iš pirmo žvilgsnio, nes figūra buvo gyva mergina, pavardžiu Eglė, kuri, pasipuošusi senovine suknele, tiesiog pasimėgavo snaigių buriu.
En: But that was just how it looked at first glance, because the figure was a living girl named Eglė, who, adorned in an ancient dress, was simply enjoying the drift of snowflakes.

Lt: Praslinkęs pro šalį, Vytautas nepajuto subtilaus pokštelėjimo, kai Eglė, norėdama išgąsdinti užstrigusį praeivį, vos pastebimai pajudino akyse įsmeigtą žvilgsnį.
En: Passing by, Vytautas didn't notice a subtle flicker of mischief as Eglė, aiming to startle the mesmerized passerby, barely moved her gaze fixed upon him.

Lt: Gabija, Vytauto sesuo, eidama paskui brolį, pasidomėjo, kodėl jis taip dėmesingai tyrinėjo akmeninį veidą.
En: Gabija, Vytautas' sister, following her brother, inquired why he was so attentively examining the stone face.

Lt: Ar matai tą skulptūrą? Ji taip gyva, kad net kvėpuoti baiminuosi, bijodamas ją sutrikdyti," - pasakojo Vytautas, nesusipratęs dėl klaidingo įsitikinimo.
En: Do you see that sculpture? It's so lifelike that I'm afraid to even breathe, for fear of disturbing it," Vytautas explained, misunderstanding due to a mistaken belief.

Lt: Gabija pagalvojo, kad tai labai keista ir nusprendė artimiau pažiūrėti.
En: Gabija thought this was very strange and decided to take a closer look.

Lt: Kaip tik tuo metu Eglė nusprendė atskleisti savo gyvastį.
En: Just then, Eglė decided to reveal her liveliness.

Lt: Ji judėjo taip staiga, kad abu, Vytautas ir Gabija, išgąsdinti šoko atgal.
En: She moved so suddenly that both Vytautas and Gabija, startled, jumped back.

Lt: O Dieve, ji gyva!" - sušuko Vytautas, nesupratęs, kas vyksta.
En: Oh God, she's alive!" exclaimed Vytautas, not understanding what was happening.

Lt: Juokais išgarsinta situacija, Eglė nebegalėjo laikyti rimties.
En: Upon recognizing the humorous situation, Eglė couldn't maintain her composure.

Lt: Ji prisipažino, kad tiesiog mėgavosi ramybe, o jų netyčia išgąsdino.
En: She confessed that she was simply enjoying the tranquility and unintentionally frightened them.

Lt: Manęs nereikia bijoti," - šyptelėjo Eglė, perlipdama nuo pjedestalo ant žemės.
En: You don't need to be afraid of me," Eglė smiled, stepping down from the pedestal to the ground.

Lt: Trys jaunuoliai šypsojosi, o Vytautas atsiprašė už savo klaidą.
En: The three young people chuckled, and Vytautas apologized for his mistake.

Lt: Kai jiems tapo aišku, kad niekas nebuvo rimta ir viskas tik neįprasta sutapimo grandinė, netrukus visi juokėsi iš Vytauto nesusipratimo.
En: As it became clear to them that nothing serious had occurred and everything was just an unusual chain of coincidences, soon everyone was laughing at Vytautas' misunderstanding.

Lt: Nuo tos akimirkos Vilniaus senamiestyje dažnai būdavo galima išvysti šią naujai susikūrusią draugų kompaniją.
En: From that moment on, this newly formed group of friends could often be seen in the Old Town of Vilnius.

Lt: Gabija, Vytautas ir Eglė pamažu tapo neatsiejama kelionių po barokinius miesto kampelius dalimi.
En: Gabija, Vytautas, and Eglė gradually became an inseparable part of journeys through the city's baroque corners.

Lt: O Vytautas niekada daugiau neklaidžiojo gyvų žmonių su skulptūromis, mokėdamas, kad kiekvienas akmeninis veidas gali turėti gyvą širdį.
En: And Vytautas never again wandered among live people and sculptures, knowing that every stone face could have a living heart.