The Rakija Rivalry: A Legendary Night at Barela

In this episode, we'll dive into the legendary night at Barela, where two friends engage in a fiery competition of rakija shots, creating unforgettable memories of laughter and unbreakable friendship.

Sr: Никола и Милица седели су у "Барели", поузданој угледној кафани у центру Београда. Жаморни разговори околних столова тек су додали тонове упорног дуела који се одиграва између њих. Двоје старих пријатеља бацили су се на дружелјубив натпревар - ко може да попије више ракије.
En: Nikola and Milica were sitting in "Barela", a reliable upscale tavern in the center of Belgrade. The lively conversations from the surrounding tables only added tones to the persistent duel that was taking place between them. The two old friends engaged in a friendly competition - who could drink more rakija.

Sr: Милица, строга и напредна жена средњих година, самоуверено је оборила прву чашицу. "Спреми се, Никола", рекла је, осмехујући се угловима уста.
En: Milica, a strict and progressive middle-aged woman, confidently downed her first shot. "Get ready, Nikola," she said, smiling at the corners of her mouth.

Sr: Никола, високи, сиви човек, се насмејао и подигао је своју. "Сигуран сам да не можеш да искашљељаш више од мене", бодрио је, попивши и своју ракију.
En: Nikola, a tall, gray-haired man, laughed and raised his own glass. "I'm sure you can't outdrink me," he encouraged, taking a sip of his rakija.

Sr: Одушевљено измењујући шале и одговоре, приговори и подстицаји, Никола и Милица привукли су пажњу осталих у кафани. Смех и аплаузи окружили су их, а често и подбадала, као својеврсни хор за причу која се износи.
En: Enthusiastically exchanging jokes and responses, taunts and encouragements, Nikola and Milica captured the attention of others in the tavern. Laughter and applause surrounded them, often prodding them on like a makeshift chorus for the story at hand.

Sr: Време се омелило, а чашице празниле. Ракија је сливала свој љути пламен кроз њих, али ниједан није поклекао. Како су се саставци повећавали, толико су и њихови смех и разиграност растпли. Бар бар је и даље било љубазно место за њихово пријателјство.
En: Time passed, and glasses emptied. Rakija poured its fiery sting through them, but neither wavered. As the rounds increased, so did their laughter and playfulness. The bar remained a kind place for their friendship.

Sr: Како се вече подвукло до јутра, Никола и Милица били су наставили своје пријатељско такмичење. Праштећи преосјајна ужареност у њиховим образима и у оčима, наредили су још једну туру.
En: As the evening turned into morning, Nikola and Milica continued their friendly rivalry. Forgiving the radiant warmth on their cheeks and in their eyes, they ordered another round.

Sr: Само мало пуцање сунцевих зрака уходило је кроз прозор бара када је Никола губитак више регистровао. "Добро, Милица", рекао је, падајући на столицу, "Ти побеђујеш. Ја не могу да наставим."
En: Only a faint crack of sunlight seeped through the bar window when Nikola registered his loss. "Alright, Milica," he said, slumping into his chair, "You win. I can't continue."

Sr: Милица, с једва приметним осмехом на лицу, подигла је своју последњу чашу, "На заједничке победе, Никола."
En: Milica, with a barely noticeable smile on her face, raised her last glass. "To shared victories, Nikola."

Sr: Тако је прича из те ноћи из "Барели" постала легенда, онима који су своје пријатељство показивали кроз шалу и изазове, смејући се, па некад и побеђивање. Али изнад свега, положило је основу за још једну причу која ће бити речена у "Барели", и још један подсетник на то колико је увек добро имати добру ракију и још бољу компанију.
En: And so, the story from that night in "Barela" became a legend among those who expressed their friendship through jokes and challenges, laughing and occasionally winning. But above all, it laid the groundwork for another story that would be told in "Barela", and another reminder of how good it is to have good rakija and even better company.