The Spilled Refreshment: A Friendly Rivalry on the Football Field

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Amb l’aroma de les crispetes envaint l’aire i el soroll dels seguidors animant als seus equips, l’estadi Camp Nou era com un formiguer abarrotat d’entusiasme i expectació. Marta, una seguidora ferrenha del Barça, asseguda al mig de la multitud, sostenia amb fermesa un got ple de refresc.
En: With the aroma of popcorn filling the air and the sound of fans cheering on their teams, the Camp Nou stadium was like an anthill crowded with enthusiasm and anticipation. Marta, a fervent supporter of Barça, sat in the midst of the crowd, firmly holding a cup full of refreshment.

Ca: De sobte, l’eufòria de l’estadi es dispara quan Messi fa una jugada espectacular -un gir, una finta, i un xut contundent- el baló vola cap a la porteria contrària com un raig. Amb l’excitació, la Marta es lleva de sobte, i el seu refresc fa un vol acrobàtic per l’aire per aterrar sobre l’home assegut al seu costat.
En: Suddenly, the excitement in the stadium skyrocketed as Messi made a spectacular play – a turn, a feint, and a powerful shot – the ball flew towards the opposing goal like lightning. Caught up in the excitement, Marta jerked suddenly, and her refreshment took a acrobatic flight through the air, landing on the man sitting next to her.

Ca: “L’oh!”, exclama Marta, amb la boca oberta en una ‘O’ de sorpresa. L’home, però, en lloc d’enfadar-se, esclata en una rialla que fa vibrar les seves galtes rosades.
En: “Oh!”, exclaimed Marta, with her mouth open in a surprised ‘O’. The man, instead of getting angry, burst into laughter that made his rosy cheeks tremble.

Ca: “Jo sabia que el teu equip era brut, però no tant!”, diu el veí, amb un esguard engrescador, indicant l’escut del Madrid cosit a la butxaca de la seva armilla.
En: “I knew your team was dirty, but not this much!”, said the neighbor, with an alluring gaze, pointing at the Madrid badge sewn onto his jacket pocket.

Ca: Bromejant, Marta refuta: “Si el teu porter no hagués deixat passar el baló tan fàcilment, potser aquest refresc encara estaria dins del got!”
En: Jokingly, Marta retorted: “If your goalie hadn’t let the ball slip so easily, maybe this refreshment would still be inside the cup!”

Ca: Amb aquesta resposta, tots dos esclaten en rialles, establint una nova amistat malgrat la rivalitat. Mentre continuen discutint alegrement sobre els merits dels seus respectius equips, l’atmosfera a l’estadi es mante viva i vibrant.
En: With this response, both of them burst into laughter, establishing a new friendship despite the rivalry. As they continue to lively discuss the merits of their respective teams, the atmosphere in the stadium remains alive and vibrant.

Ca: Finalment, l’árbitre assenyala el final del partit, i tot i que el Barça ha guanyat, totes dues parts semblen satisfeites amb l’adorable i inesperada revifalla de la seva tarda.
En: Finally, the referee signals the end of the match, and although Barça has won, both sides seem satisfied with the adorable and unexpected turn of events in their afternoon.

Ca: I aquest dia, Marta va tornar a casa no només amb la victòria del seu equip, sinó també amb una nova amistat naixent a partir d’una disputa humorística sobre un refresc vessat. Al cap i a la fi, el futbol no només uneix a la gent; també teixeix històries i records que persisteixen molt més enllà del temps reglamentari de qualsevol partit.
En: And that day, Marta returned home not only with her team’s victory, but also with a newfound friendship born out of a humorous dispute over a spilled refreshment. Ultimately, football not only unites people; it also weaves stories and memories that endure long beyond the regulation time of any match.

Vocabulary Words:
Amb : With
aroma : aroma
crispetes : popcorn
envaint : filling
aire : air
soroll : sound
seguidors : fans
animant : cheering
equips : teams
estadi : stadium
formiguer : anthill
abarrotat : crowded
entusiasme : enthusiasm
expectació : anticipation
amb fermesa : firmly
got : cup
refresc : refreshment
espectacular : spectacular
jugada : play
gir : turn
finta : feint
contundent : powerful
xut : shot
baló : ball
contrària : opposing
porteria : goal
raig : lightning
atrapat : caught up
es lleva : jerked
de sobte : suddenly