Time-Warp at Conwy: A Magical Adventure

In this episode, we'll step through the ancient stones of Conwy Castle alongside Eleri and Gethin, uncovering an unexpected journey where the past and present merge, and where every corridor might lead to a new adventure.

Cy: Mewn cysgod hir castell Conwy, llawn cyfrinachau a straeon o'r gorffennol, bu farw teyrnas o farchogion a thywysogion.
En: In the long shadow of Conwy Castle, full of secrets and tales from the past, a kingdom of knights and princes had passed away.

Cy: Ymysg y cerrig hynafol hyn, roedd Eleri, merch ifanc â breuddwydion mawr, a Gethin, dyn ifanc â chalon anturus, yn crwydro.
En: Among these ancient stones, there was Eleri, a young girl with great dreams, and Gethin, a young man with a brave heart, wandering.

Cy: Ar fore gwlyb, wedi penderfynu dianc rhag bywyd modern, fe wnaeth Eleri a Gethin benderfyniad i archwilio Castell Conwy, caer enfawr a chwedlonol yn hanes Cymru.
En: On a wet morning, having decided to escape modern life, Eleri and Gethin made the decision to explore Conwy Castle, a huge and legendary fortress in the history of Wales.

Cy: A'u llygaid yn llygadru eto a'r hen furiau carreg, aethant i mewn i'r cyntedd mawr fel pe bydden nhw'n teithio'n ôl mewn amser.
En: With their eyes sparkling again and the old stone walls, they entered the great courtyard as if they were traveling back in time.

Cy: Wrth iddynt grwydro'r cynteddau du a'i ystafelloedd cudd, Eleri a Gethin oedd y chwilfrydedd yn tyfu.
En: As they wandered through the dark corridors and hidden rooms, Eleri and Gethin's curiosity grew.

Cy: Sŵn camre Eleri yn adleisio ar hyd y coridorau tywyll, twymyn a gwlyb.
En: The sound of Eleri's footsteps echoed along the dark, damp corridors.

Cy: Roedd Gethin yn mynd ar ei flaen, ei feddwl yn rhyfeddu ar siapiau'r cysgodion a'r golau yn codi drwy'r ffenestri mawr.
En: Gethin moved ahead, his mind astonished by the shapes of the shadows and the light rising through the large windows.

Cy: Yn sydyn, a Gethin yn cerdded y tu ôl i un o gromfachau mawr y castell, newidiodd i wisg syfrdanol o farchog canoloesol, ef ei hun yn ansicr sut neu pam.
En: Suddenly, as Gethin walked behind one of the castle's large columns, he transformed into a mesmerizing medieval knight's attire, uncertain of how or why.

Cy: Eleri, a'i phen yn llawn straeon am farchogion dewr a'r gwarcheidwaid, troes i'w gyfeiriad a rhewi.
En: Eleri, her mind full of tales of brave knights and guardians, turned to freeze.

Cy: I'w syndod, gwelodd hi, nid Gethin y ffrind cyfeillgar oedd yn sefyll yno, ond dyn golygus mewn armor llewyrchus, fel y byddai'n sefyll yn yr oes canol yn union.
En: To her surprise, she saw that it wasn't her friendly companion Gethin standing there, but a handsome man in resplendent armor, as if he belonged in the exact Middle Ages.

Cy: Heb feddwl, plygodd Eleri mewn cwrtesi, ei phen yn isel mewn parch.
En: Without thinking, Eleri curtsied, her head lowered in respect.

Cy: "Ahh, mewn gwirionedd, mae'n rhaid i mi fod wedi camgymryd," sibrydodd hi â'r gwen grynedig ar ei hwyneb ar ôl deall ei chamgymeriad.
En: "Ah, truly, I must have made a mistake," she exclaimed with a sheepish grin on her face after realizing her mistake.

Cy: Gethin, a'i ffigur a'i wisg wedi dychwelyd i'w ffurfiau cyfoes, chwarddodd yn gyfeillgar gan ei helpu i godi.
En: Gethin, his figure and attire returned to their modern forms, chuckled friendly while helping her up.

Cy: "Wyt ti'n gweld yna?
En: "Do you see that?

Cy: Mae hud y castell yn mynd â'n meddyliau i fydau eraill," dywedodd Gethin gan syllu eto ar y muriau sy'n adrodd hanesion o amser maith yn ôl.
En: The castle's magic takes our thoughts to other worlds," said Gethin, looking again at the walls that tell stories from long ago.

Cy: Gyda'r bach o an embarrassment a llawer o chwerthin, parhaodd y ddau ffrind â'u taith trwy gynteddau Castell Conwy, yn siarad am hanes a ffantasïau ac yn rhannu'r teimlad hwnnw o antur a dirgelwch.
En: With a bit of embarrassment and a lot of laughter, the two friends continued their journey through the corridors of Conwy Castle, talking about history and fantasies and sharing that feeling of adventure and mystery.

Cy: Ac er bod y dydd yn dod i ben, y storïau a'r cyfeillgarwch a ffurfiwyd oedd yn mynd i bara am oes.
En: And even though the day came to an end, the stories and the camaraderie that was formed were going to last a lifetime.