Picnic Mix-Up at Conwy’s Castle

In this episode, we'll hear how a simple leek led to laughter under the shadow of Conwy Castle.

Cy: Roedd hi'n bore cymylog ym Mharc Conwy.
En: It was a cloudy morning in Conwy Park.

Cy: Rhys, Eleri a Owain oedd y cyntaf i gyrraedd am bicnic Dydd Gŵyl Dewi.
En: Rhys, Eleri, and Owain were the first to arrive for a St. David's Day picnic.

Cy: Ar ochr orllewinol Castell Conwy, lle mae'r olion o wal hynafol yn cofleidio'r goedwig gwyrdd, roedden nhw'n gosod eu blanced yn araf.
En: On the western side of Conwy Castle, where the remains of an ancient wall embraced the green woodland, they set their blanket down slowly.

Cy: Rhys, dyn ifanc siaradus gyda mwgwd melyn, roedd wedi dod â chennin ar gyfer yr achlysur arbennig.
En: Rhys, a young man with a talkative nature and a yellow scarf, had brought leeks for the special occasion.

Cy: Eleri, merch chwareus gyda gwallt coch fel fflam, roedd hi wedi paratoi brechdanau blasus ar gyfer pawb.
En: Eleri, a playful girl with fiery red hair, had prepared delicious sandwiches for everyone.

Cy: Owain, y dyn callaf yn y grŵp, oedd gyda'r stori i’w hadrodd yn ystod y bwyd.
En: Owain, the wisest in the group, had a story to tell during the meal.

Cy: Wrth baratoi'r bwydlenni, rhannodd Rhys stori a chwerthin â Eleri.
En: While preparing the menu, Rhys shared stories and laughter with Eleri.

Cy: Roedd Owain yn brysur yn arsylwi adar trwy ei ysbienddrych.
En: Owain was busy observing birds through his binoculars.

Cy: Gan nad oedd yn talu sylw, cyfnewidiodd Rhys yn ddamweiniol ei genhinen am sandwich Eleri.
En: Not paying attention, Rhys accidentally swapped his leek for Eleri's sandwich.

Cy: Yn fuan, roedd pawb yn barod i fwynhau'r picnic.
En: Soon, everyone was ready to enjoy the picnic.

Cy: Rhys, yn llawn awydd, agorodd ei fasged a gafodd sioc.
En: Rhys, eager to taste his sandwich, opened his bag and was shocked.

Cy: Yn lle ei genhinen, roedd brechdan enfawr Eleri.
En: Instead of his leek, there was Eleri's giant sandwich.

Cy: "Beth sy'n digwydd yma?
En: "What's happening here?!"

Cy: " meddai, yn edrych ar Owain mewn dryswch.
En: he said, looking at Owain in confusion.

Cy: Owain, yn troi o'i ysbienddrych, chwerthinodd yn uchel wrth ddeall y camgymeriad.
En: Owain, turning from his binoculars, laughed out loud at the mistake.

Cy: Eleri, hefyd yn drysu, edrychodd i mewn i'w fasged a gweld y genhinen.
En: Eleri, also puzzled, looked in her bag and saw the leek.

Cy: "Oh, Rhys," meddai â gwên, "dyw e ddim yn brechdan iawn, ond rwy'n siŵr bod dy genhinen yn flasus iawn!
En: "Oh, Rhys," she said with a smile, "that's not a sandwich at all, but I'm sure your leek is very tasty!"

Cy: " Gwnaeth Owain sylw ddoniol am dynged y genhinen a chwerthinon nhw i gyd gyda'i gilydd.
En: Owain made a funny comment about the fate of the leek, and they all laughed together.

Cy: Rhys, yn teimlo ychydig bach yn embaras, wrth droi'n goch, chwaraeodd y digwyddiad i ffwrdd â hwyl.
En: Rhys, feeling a bit embarrassed, turned slightly red and played off the incident with humor.

Cy: Cyfnewidiodd nhw'r bwydydd yn ôl, ac aeth y picnic yn ei flaen gyda mwy o chwerthin a straeon.
En: They exchanged the food back, and the picnic continued with more laughter and stories.

Cy: Erbyn diwedd y picnic, roedd pawb wedi bwyta eu llen a'r haul wedi torri drwy'r cymylau.
En: By the end of the picnic, they had eaten their fill and the sun had broken through the clouds.

Cy: Roedd Castell Conwy y tu ôl iddyn nhw yn edrych fel castell hud, yn dyst i'w dydd gwyl arbennig ac i'r gymysgedd doniol.
En: Conwy Castle behind them looked like a magical fortress, a testament to their special day and the amusing mix-up.

Cy: Ac fel hyn, gyda chwerthiniad a chyfeillgarwch, gorffennodd eu Dydd Gŵyl Dewi yng nghysgod hanes.
En: And so, with laughter and friendship, they concluded their St. David's Day in the shadow of history.